งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศและ แผนการสอน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี EDT 336.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศและ แผนการสอน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี EDT 336."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศและ แผนการสอน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี EDT 336 การผลิตรายการวิทยุ ทางการศึกษา (Education Radio Program Production)

2 หน้าแรก

3 การเลือกปริมาณ ข้อมูลที่ต้องการ

4 หน้าเว็บของการเรียนการสอน

5 การเลือก สไลด์ที่ต้องการชม

6 EDT 336 การผลิตรายการ วิทยุทางการศึกษา (Education Radio Program Production) Prerequisite วิชาบังคับก่อน : ไม่มี หน่วยกิต 3 ( 2 - 2 - 5 ) Lecturer อ. สุรพล บุญลือ Mongkut’s University of Technology Thonburi Faculty of Industrial Education and Technology Department of Educational Communications and Technology Teaching Program Semester/Year 1/2549

7 Course Description  ความหมาย บทบาทวิทยุ คลื่น ความถี่ การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา เทคนิคการผลิตรายการวิทยุ รูปแบบต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ และ บุคลากรในการผลิต ผู้เรียน จะต้องฝึกปฏิบัติจัดทำรายการ วิทยุ การบันทึกและตัดต่อ

8 Objectives หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบรายวิชานี้แล้วผู้เรียน ควรจะมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการทำงานของวิทยุได้ 2. สามารถอธิบายวิวัฒนาการและแนวโน้มการ นำสื่อวิทยุไปใช้ในการศึกษาได้ 3. ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อวิทยุเพื่อใช้ใน การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ได้ 4. ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตสื่อ วิทยุเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

9 Teaching Methods 1. บรรยายประกอบการสาธิต 2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. การอภิปรายแสดงความคิด 4. การฝึกปฏิบัติอ่าน และจัดรายการ

10 Materials  สื่อการสอนเอกสารประกอบการ บรรยาย วีดิทัศน์และกิจกรรมต่างๆ

11 Synopsis of Lectures Planned Week No. Synopsis of Lectures Planned dat e ลักษณะการเรียน การสอน 01 ปฐมนิเทศและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชา อภิปรายแสดง ความคิดเห็น 02 เสียงเบื้องต้น หลักการเกี่ยวกับ เสียง บรรยายพร้อม อภิปราย 03 ผู้ประกาศและพิธีกรบรรยายพร้อม อภิปราย 04 บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุบรรยายพร้อม อภิปราย 05 คลื่นวิทยุ, การเขียนบทวิทยุบรรยายพร้อม อภิปราย 06 การจัดรายการวิทยุ, วิทยุชุมชนบรรยายพร้อม อภิปราย 07 เสียงประเภทต่างๆ, ทิศทางของ เสียงระบบ ของเสียง บรรยายพร้อม อภิปราย 08 สอบกลางภาคทดสอบ

12 Synopsis of Lectures Planned Week No. Synopsis of Lectures Planned dat e ลักษณะการเรียน การสอน 09 การบันทึกเสียง อุปกรณ์ใน ห้องบันทึกเสียง บรรยายพร้อม อภิปราย 10 สื่อในการบันทึก, ไฟล์ใน คอมพิวเตอร์, สื่อกระแส บรรยายพร้อม อภิปราย 11 หัวต่อและการเชื่อมต่อ สายสัญญาณ,Soundcard บรรยายพร้อม อภิปราย 12 ไมโครโฟน แอม์ปริไฟเออร์ และลำโพง บรรยายพร้อม อภิปราย 13 การใช้โปรแกรม Soundforge การฝึกปฏิบัติ 14 การใช้โปรแกรม Audition, Cakewalk การฝึกปฏิบัติ 15 การใช้โปรแกรม Samparty DJ,Windows Media Encode การฝึกปฏิบัติ 16สรุปและร่วมอภิปราย อภิปราย และ ประเมิน

13 งานและกิจกรรมที่ต้องส่ง สัปดาห์ที 2 หัวข้อ งานค้นคว้านวัตกรรมด้านเสียงและ วิทยุกระจายเสียงงานเดี่ยว สัปดาห์ที 4 ชื่อหนังสือที่จะอ่านให้คนตาบอดฟัง คนละ 1 ชั่วโมงงานเดี่ยว สัปดาห์ที 6 งานค้นคว้านวัตกรรมด้านเสียงและ วิทยุกระจายเสียงงานเดี่ยว สัปดาห์ที 9 CD เสียงที่อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง คนละ 1 ชั่วโมงงานเดี่ยว สัปดาห์ที 10 ผังโครงการ (Proposal) รายการวิทยุ 2 ชั่วโมงงานกลุ่ม สัปดาห์ที 16 CD รายการวิทยุ 2 ชั่วโมง งานกลุ่ม

14 รายละเอียดของงาน งานวัตถุประสงค์หมายเหตุ 1. งานค้นคว้า นวัตกรรม ด้านเสียงและ วิทยุกระจายเ สียง เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าและหา ความรู้ใหม่ๆ เป็นการศึกษา ในเชิงลึก หรือกว้าง ก็ได้ ส่งเป็น เอกสาร พร้อม ไฟล์ งาน 2. อ่านหนังสือให้ คนตาบอดฟัง เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดในการ อ่านออกเสียงเพื่อเตรียมการ เป็นผู้ประกาศและได้สื่อ เพื่อ ไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตา บอดต่อไป ส่งเป็น CD 3. รายการวิทยุ 2 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกในการ วางผังรายการ การจัดรายการวิทยุผ่าน เครือข่ายอินทราเน็ต ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม จัด รายการ สดใน ห้องส่ง และส่ง เป็น CD

15 Text Book วสันต์ อติศัพย์ 2532 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและ ฝึกอบรม กรุงเทพ โรงพิมพ์ โอเดียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2534. เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา หน่วยที่ 6-10. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ. 284 หน้า. บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ. 2534. เทคนิคพื้นฐานการใช้และบำรุงรักษา อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, กรุงเทพฯ. 223 หน้า. อนันต์ธนา อังกินันทน์.2531. การผลิตรายการวิทยุ. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย รามคำแหง. John M. Eargle.1996.RECORDING ENGINEERING.Thomson Publishing,Inc.USA.

16 Measurement คะแนนสอบภาคทฤษฎีกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบภาคทฤษฎีปลายภาค 20 คะแนน คะแนนเก็บ 30 คะแนน คะแนนปฏิบัติ 30 คะแนน รวม 100 คะแนน

17 Evaluation ระดับคะแนน ผลการศึกษา แต้มความหมาย 85 - 100A4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 80 - 84B+3.5 ดีมาก (Very Good) 71 - 80B3.0 ดี (Good) 65 - 70C+2.5 พอใช้ (Fair) 55 – 64C2.0 อ่อน (Poor) 50 - 54D1.0 อ่อนมาก (Very poor) 0 - 50F0 ตก (Failure) (Withdrawal) W- ขอถอนรายวิชา ภายในกำหนด (Incomplete)I- ไม่สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศและ แผนการสอน สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี EDT 336.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google