งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศและ แผนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศและ แผนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศและ แผนการสอน
EDT 336 การผลิตรายการวิทยุทางการศึกษา (Education Radio Program Production) สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 หน้าแรก

3 การเลือกปริมาณ ข้อมูลที่ต้องการ

4 หน้าเว็บของการเรียนการสอน

5 การเลือก สไลด์ที่ต้องการชม

6 Mongkut’s University of Technology Thonburi Faculty of Industrial Education and Technology Department of Educational Communications and Technology Teaching Program Semester/Year /2549 EDT 336 การผลิตรายการวิทยุทางการศึกษา (Education Radio Program Production) Prerequisite วิชาบังคับก่อน : ไม่มี หน่วยกิต 3 ( ) Lecturer อ.สุรพล บุญลือ

7 Course Description ความหมาย บทบาทวิทยุ คลื่นความถี่ การใช้วิทยุเพื่อการศึกษา เทคนิคการผลิตรายการวิทยุรูปแบบต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการผลิต ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติจัดทำรายการวิทยุ การบันทึกและตัดต่อ

8 Objectives หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบรายวิชานี้แล้วผู้เรียนควรจะมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการทำงานของวิทยุได้ 2.สามารถอธิบายวิวัฒนาการและแนวโน้มการนำสื่อวิทยุไปใช้ในการศึกษาได้ 3.ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อวิทยุเพื่อใช้ในการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ได้ 4.ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตสื่อวิทยุเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

9 Teaching Methods 1.บรรยายประกอบการสาธิต 2.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.การอภิปรายแสดงความคิด 4.การฝึกปฏิบัติอ่าน และจัดรายการ

10 Materials สื่อการสอนเอกสารประกอบการบรรยาย วีดิทัศน์และกิจกรรมต่างๆ

11 Synopsis of Lectures Planned
Week No. Synopsis of Lectures Planned date ลักษณะการเรียนการสอน 01 ปฐมนิเทศและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชา อภิปรายแสดงความคิดเห็น 02 เสียงเบื้องต้น หลักการเกี่ยวกับเสียง บรรยายพร้อมอภิปราย 03 ผู้ประกาศและพิธีกร 04 บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุ 05 คลื่นวิทยุ ,การเขียนบทวิทยุ 06 การจัดรายการวิทยุ,วิทยุชุมชน 07 เสียงประเภทต่างๆ,ทิศทางของเสียงระบบ ของเสียง 08 สอบกลางภาค ทดสอบ

12 Synopsis of Lectures Planned
Week No. Synopsis of Lectures Planned date ลักษณะการเรียนการสอน 09 การบันทึกเสียง อุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียง บรรยายพร้อมอภิปราย 10 สื่อในการบันทึก,ไฟล์ในคอมพิวเตอร์,สื่อกระแส 11 หัวต่อและการเชื่อมต่อสายสัญญาณ,Soundcard 12 ไมโครโฟน แอม์ปริไฟเออร์ และลำโพง 13 การใช้โปรแกรม Soundforge การฝึกปฏิบัติ 14 การใช้โปรแกรม Audition, Cakewalk 15 การใช้โปรแกรมSamparty DJ ,Windows Media Encode 16 สรุปและร่วมอภิปราย อภิปราย และประเมิน

13 งานและกิจกรรมที่ต้องส่ง
สัปดาห์ที 2 หัวข้อ งานค้นคว้านวัตกรรมด้านเสียงและวิทยุกระจายเสียง งานเดี่ยว สัปดาห์ที 4 ชื่อหนังสือที่จะอ่านให้คนตาบอดฟัง คนละ 1 ชั่วโมง งานเดี่ยว สัปดาห์ที 6 งานค้นคว้านวัตกรรมด้านเสียงและวิทยุกระจายเสียง งานเดี่ยว สัปดาห์ที 9 CD เสียงที่อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง คนละ 1 ชั่วโมง งานเดี่ยว สัปดาห์ที 10 ผังโครงการ (Proposal) รายการวิทยุ 2 ชั่วโมง งานกลุ่ม สัปดาห์ที 16 CD รายการวิทยุ 2 ชั่วโมง งานกลุ่ม

14 รายละเอียดของงาน งาน วัตถุประสงค์ หมายเหตุ
1.งานค้นคว้านวัตกรรมด้านเสียงและวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าและหาความรู้ใหม่ๆ เป็นการศึกษาในเชิงลึก หรือกว้าง ก็ได้ ส่งเป็นเอกสารพร้อมไฟล์งาน 2.อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดในการอ่านออกเสียงเพื่อเตรียมการเป็นผู้ประกาศและได้สื่อ เพื่อไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดต่อไป ส่งเป็น CD 3. รายการวิทยุ 2 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกในการวางผังรายการ การจัดรายการวิทยุผ่าน เครือข่ายอินทราเน็ต ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม จัดรายการสดในห้องส่งและส่งเป็น CD

15 Text Book วสันต์ อติศัพย์ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม กรุงเทพ โรงพิมพ์ โอเดียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ. 284 หน้า. บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ เทคนิคพื้นฐานการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, กรุงเทพฯ. 223 หน้า. อนันต์ธนา อังกินันทน์.2531.การผลิตรายการวิทยุ.พิมพ์ครั้งที่6 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย รามคำแหง. John M. Eargle.1996.RECORDING ENGINEERING.Thomson Publishing,Inc.USA.

16 Measurement คะแนนสอบภาคทฤษฎีกลางภาค คะแนน คะแนนสอบภาคทฤษฎีปลายภาค คะแนน คะแนนเก็บ คะแนน คะแนนปฏิบัติ คะแนน รวม คะแนน

17 Evaluation ระดับคะแนน ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย
ระดับคะแนน ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย A 4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) B ดีมาก (Very Good) B 3.0 ดี (Good) C พอใช้ (Fair) 55 – 64 C 2.0 อ่อน (Poor) D 1.0 อ่อนมาก(Very poor) F 0 ตก (Failure) (Withdrawal) W - ขอถอนรายวิชาภายในกำหนด (Incomplete) I - ไม่สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศและ แผนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google