งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 การเงิน การ ธนาคาร และนโยบาย การเงิน. เงิน คือ อะไร !!! อะไรก็ได้ที่คนใน สังคมยอมรับว่าเป็น สื่อกลางในการ แลกเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 การเงิน การ ธนาคาร และนโยบาย การเงิน. เงิน คือ อะไร !!! อะไรก็ได้ที่คนใน สังคมยอมรับว่าเป็น สื่อกลางในการ แลกเปลี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 การเงิน การ ธนาคาร และนโยบาย การเงิน

2 เงิน คือ อะไร !!! อะไรก็ได้ที่คนใน สังคมยอมรับว่าเป็น สื่อกลางในการ แลกเปลี่ยน

3 ประวัติความเป็นมาของ เงิน เงินที่เป็นสิ่งของ หรือสินค้า (Commodity Money) เงินที่เป็นโลหะ  เหรียญเงิน  กำหนดค่าเงิน  เงิน ที่มีค่าไม่เต็มตัว (Token Coin) เงินที่เป็นกระดาษ (Bank-note) เงินฝากกระแสรายวัน  ระบบธนาคาร  เช็ค หรือ บัตร พลาสติกของ ธนาคาร

4 คุณสมบัติของเงินที่ดี.... ต้องมี “ สภาพคล่อง ” (liquidity) เป็น ที่ ยอม รับ คงท น แข็ง แรง มี เสถียร ภาพ หา ยาก แบ่ง หน่ว ยได้ ง่าย พกพ า สะด วก

5 หน้าที่ของเงิน.... เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of Exchange) เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า (Standard Unit of Account) เป็นเครื่องรักษามูลค่า (Store of value) เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในภาย ภาคหน้า (Standard of deferred payment)

6 มูลค่าของเงิน.... อำนาจในการ ซื้อ (Value of money) อำนาจการซื้อของ เงินที่สามารถซื้อ สินค้าและบริการ ซึ่ง จะเป็นไปตามที่ กำหนดขึ้นมา มูลค่า ภายใน มูลค่าของเงิน สกุลหนึ่งเพื่อ เทียบกับเงินอีก สกุลหนึ่ง มูลค่า ภายนอก

7 ประเภทของเงินที่ใช้ใน ปัจจุบัน... เหรียญกษาปณ์ ( ผลิตโดย กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ) ธนบัตร ( ผลิตโดย ธนาคารแห่งประเทศ ไทย ) เงินฝากกระแสรายวัน ( ผลิตโดย ธนาคาร พาณิชย์ )

8 ปริมาณเงิน หรืออุปทานของเงิน (Money Supply : MS) ความหมายแคบ (M1) เหรียญกษาปณ์ + ธนบัตร + เงินฝากกระแสรายวัน ( เช็ค และบัตรเครดิต ) ความหมายแคบ (M2) เหรียญกษาปณ์ + ธนบัตร + เงินฝากทั้งหมด ความหมายแคบ (M3) M2 + เงินฝากสถาบันการเงินอื่น + เงินฝากที่เป็นเงิน ต่างประเทศ

9 ความต้องการถือเงิน (Demand of money) ความต้องการเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย ความต้องการถือเงินเพื่อกรณีฉุกเฉินและ จำเป็น ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 การเงิน การ ธนาคาร และนโยบาย การเงิน. เงิน คือ อะไร !!! อะไรก็ได้ที่คนใน สังคมยอมรับว่าเป็น สื่อกลางในการ แลกเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google