งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน
หน่วยที่ 4 การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน

2 อะไรก็ได้ที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เงิน คืออะไร !!! อะไรก็ได้ที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

3 ประวัติความเป็นมาของเงิน
เงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้า (Commodity Money) เงินที่เป็นโลหะ  เหรียญเงิน  กำหนดค่าเงิน  เงินที่มีค่าไม่เต็มตัว (Token Coin) เงินที่เป็นกระดาษ (Bank-note) เงินฝากกระแสรายวัน  ระบบธนาคาร  เช็ค หรือ บัตรพลาสติกของธนาคาร

4 คุณสมบัติของเงินที่ดี .... ต้องมี “สภาพคล่อง” (liquidity)
เป็นที่ยอมรับ คงทน แข็งแรง มีเสถียรภาพ หายาก แบ่งหน่วยได้ง่าย พกพาสะดวก

5 หน้าที่ของเงิน .... เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of Exchange)
เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า (Standard Unit of Account) เป็นเครื่องรักษามูลค่า (Store of value) เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในภาย ภาคหน้า (Standard of deferred payment)

6 มูลค่าของเงิน .... อำนาจในการซื้อ (Value of money)
อำนาจการซื้อของเงินที่สามารถซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดขึ้นมา มูลค่าภายใน มูลค่าของเงินสกุลหนึ่งเพื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง มูลค่าภายนอก

7 ประเภทของเงินที่ใช้ในปัจจุบัน ...
เหรียญกษาปณ์ (ผลิตโดย กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง) ธนบัตร (ผลิตโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย) เงินฝากกระแสรายวัน (ผลิตโดย ธนาคารพาณิชย์)

8 ปริมาณเงิน หรืออุปทานของเงิน (Money Supply : MS)
เหรียญกษาปณ์ + ธนบัตร + เงินฝากกระแสรายวัน (เช็คและบัตรเครดิต) ความหมายแคบ (M2) เหรียญกษาปณ์ + ธนบัตร + เงินฝากทั้งหมด ความหมายแคบ (M3) M2 + เงินฝากสถาบันการเงินอื่น + เงินฝากที่เป็นเงินต่างประเทศ

9 ความต้องการถือเงิน (Demand of money)
ความต้องการเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย ความต้องการถือเงินเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google