งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FMBN. คู่อันดับ ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) FMBN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FMBN. คู่อันดับ ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) FMBN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FMBN

2 คู่อันดับ ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) FMBN

3 คู่อันดับ ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) จากแผนภาพข้างบนสามารถเขียนได้เป็น FMBN

4 สมาชิกตัวที่ 2 สมาชิกตัวที่ 1 คู่อันดับ อ่านว่า “คู่อันดับ หนึ่ง สาม” FMBN

5 คู่อันดับ การเขียนคู่อันดับจะต้องคำนึงถึงลำดับของสมาชิก หมายความว่าไข่ไก่ 1 ฟอง ใช้เงินซื้อ 3 บาท หมายความว่า FMBN ไข่ไก่ 3 ฟอง ใช้เงินซื้อ 1 บาท ราคา จำนวนไข่ไก่ เงิน 3 บาท ซื้อไข่ไก่ได้ 1 ฟอง เงิน 1 บาท ซื้อไข่ไก่ได้ 3 ฟอง

6 คู่อันดับ คู่อันดับ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณ 2 ปริมาณ ใช้เครื่องหมายวงเล็บ ( ) มีสมาชิกสองตัว คั่นด้วยเครื่องหมาย, (สมาชิกตัวที่ 1, สมาชิกตัวที่ 2) FMBN คู่อันดับ เอ บี อ่านว่า

7 คู่อันดับ สี่ สาม คู่อันดับ ลบห้า เจ็ด คู่อันดับ สิบสอง ลบห้า คู่อันดับ ลบแปด ศูนย์ คู่อันดับ ลบเจ็ด ลบหก แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนคำอ่านของคู่อันดับต่อไปนี้ 1.อ่านว่า 2.อ่านว่า 3.อ่านว่า 4.อ่านว่า 5.อ่านว่า FMBN

8 แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนคู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันก๊าดและ ราคา โดยอาศัยแผนภาพด้านล่าง น้ำมันก๊าด ( ลิตร ) ราคา ( บาท ) จากแผนภาพข้างบนสามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้อย่างไร FMBN

9 แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) คู่อันดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กับ ระยะทางที่ขับรถได้ จงอธิบายความหมายของคู่อันดับต่อไปนี้ FMBN สมาชิกตัวที่ 1 แทน เวลาที่ใช้ (นาที) สมาชิกตัวที่ 2 แทน ระยะทางที่ขับรถได้ (กิโลเมตร)

10 เวลา 1 นาที ขับรถได้ระยะทาง 2 กิโลเมตร เวลา 4 นาที ขับรถได้ระยะทาง 8 กิโลเมตร เวลา 3 นาที ขับรถได้ระยะทาง 6 กิโลเมตร เวลา 5 นาที ขับรถได้ระยะทาง 10 กิโลเมตร แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) หมายความว่า FMBN เวลา 2 นาที ขับรถได้ระยะทาง 4 กิโลเมตร หมายความว่า

11 ระบบพิกัดฉาก จตุภาคที่ 1 จตุภาคที่ 2 จตุภาคที่ 4 จตุภาคที่ 3 FMBN

12 FMBN

13 (สมาชิกตัวที่ 1, สมาชิกตัวที่ 2) กราฟของคู่อันดับ ค่าบนแกน x (แกนนอน) ค่าบนแกน y (แกนตั้ง) FMBN

14 จงเขียนกราฟของคู่อันดับ กราฟของคู่อันดับ ตัวอย่าง FMBN

15 จงเขียนกราฟของคู่อันดับ ตัวอย่าง 0 -2 1 2 3 46 7 8 9 10 11 5 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -4-3

16 จากกราฟที่กำหนดให้ จงหาว่าจุดแต่ละจุดแทนคู่อันดับใด กราฟของคู่อันดับ ตัวอย่าง FMBN

17 แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงหาว่าคู่อันดับต่อไปนี้ อยู่ในจตุภาคใด 1. อยู่ใน 2.อยู่ใน 3.อยู่ใน 4.อยู่ใน 5.อยู่ใน จตุภาคที่ 1 จตุภาคที่ 2 จตุภาคที่ 4 จตุภาคที่ 2 จตุภาคที่ 3 FMBN

18 แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จงเขียนกราฟของคู่อันดับ FMBN

19 จากกราฟที่กำหนดให้ จงหาว่าจุดแต่ละจุดแทนคู่อันดับใด แบบทดสอบเก็บคะแนนย่อย (20 คะแนน) จุด แทนคู่อันดับ จุด แทนคู่อันดับ จุด แทนคู่อันดับ จุด แทนคู่อันดับ จุด แทนคู่อันดับ จุด แทนคู่อันดับ FMBN

20 กับ จงสร้างระบบพิกัดฉาก พร้อมทั้งขีดเส้นเชื่อมระหว่างคู่อันดับต่อไปนี้ ใบงาน (50 คะแนน) FMBN

21 FMBN

22 จากข้อมูลด้านล่าง จงสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนไข่ไก่กับราคาขาย การนำไปใช้ ตัวอย่าง ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) จากข้อมูลดังกล่าวสามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้ 2 กรณี คือ ( ราคาขาย, จำนวนไข่ไก่ )( จำนวนไข่ไก่, ราคาขาย ) FMBN

23 สามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้ คือ (1, 3), (2, 6),(3, 9), (4, 12), (5, 15) ( จำนวนไข่ไก่, ราคาขาย ) จำนวนไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคาขาย ( บาท ) FMBN

24 สามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้ คือ (3, 1), (6, 2),(9, 3), (12, 4), (15, 5) จำนวนไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคาขาย ( บาท ) ( ราคาขาย, จำนวนไข่ไก่ ) FMBN

25 จากตารางแสดงราคาน้ำมันก๊าดที่ปริมาณต่าง ๆ จงสร้างคู่ อันดับเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันก๊าดกับ ราคา พร้อมทั้งสร้างกราฟของคู่อันดับที่ได้ โดยที่สมาชิกตัวที่ 1 ของคู่อันดับเป็นปริมาณน้ำมันก๊าด ส่วนสมาชิกตัวที่ 2 เป็น ราคา การนำไปใช้ ตัวอย่าง ปริมาณน้ำมันก๊าด ( ลิตร ) ราคา ( บาท ) FMBN

26 ปริมาณน้ำมันก๊าด ( ลิตร ) ราคา ( บาท ) สามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้ คือ (1, 4), (2, 8),(3, 12), (4, 16), (5, 20), (6, 24) ปริมาณ น้ำมันก๊าด ( ลิตร ) ราคา ( บาท ) FMBN

27 จากคู่อันดับ (1, 4), (2, 8),(3, 12), (4, 16), (5, 20), (6, 24) ปริมาณ ( ลิตร ) ราคา ( บาท ) FMBN

28 จากตารางแสดงระยะทางที่ขับรถได้ ณ เวลาต่าง ๆ จงสร้างคู่ อันดับเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับระยะทาง พร้อม ทั้งสร้างกราฟของคู่อันดับที่ได้ โดยที่สมาชิกตัวที่ 1 ของคู่ อันดับเป็นเวลา ส่วนสมาชิกตัวที่ 2 เป็นระยะทาง การนำไปใช้ ตัวอย่าง เวลา ( นาที ) ระยะทาง ( กิโลเมตร ) FMBN

29 สามารถเขียนเป็นคู่อันดับได้ คือ (10, 20), (20, 40),(30, 60), (40, 80), (50, 100) เวลา ( นาที ) ระยะทาง ( กิโลเมตร ) เวลา ( นาที ) ระยะทาง ( กิโลเมตร ) FMBN

30 จากคู่อันดับ (10, 20), (20, 40),(30, 60), (40, 80), (50, 100) เวลา ( นาที ) ระยะทาง ( กม.) FMBN

31 วันที่ จำนวนมะนาว ( ร้อยผล ) FMBN

32 จากกราฟจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. วันที่ 2 เก็บมะนาวส่งขายได้เท่าไร 2. วันที่เท่าไรเก็บมะนาวส่งขายได้มากที่สุด เก็บได้เท่าไร 3. วันที่เท่าไรบ้างที่เก็บมะนาวได้จำนวนเท่ากัน และได้เท่าไร 4. วันที่เท่าไรที่จำนวนมะนาวที่เก็บส่งขายเริ่มมีจำนวนลดลง 5. จำนวนมะนาวที่เก็บส่งขายได้ในรอบ 10 วันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไร FMBN

33 ระยะทาง ( กิโลเมตร ) เวลา ( นาฬิกา ) FMBN

34 จากกราฟจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. รถไฟทั้งสองขบวนแล่นได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร และใช้ เวลานานเท่าใด 2. รถไฟขบวน ข แล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด 3. จากเวลา 8.00 น. ถึง 9.30 น. รถไฟขบวน ก แล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด 4. จากเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. รถไฟขบวน ก แล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด 5. จงบรรยายการเดินทางของรถไฟขบวน ก FMBN

35 ระยะทาง ( กิโลเมตร ) เวลา ( นาฬิกา ) FMBN อัตราเร็ว 300 3 = =100

36 ระยะทาง ( กิโลเมตร ) เวลา ( นาฬิกา ) FMBN อัตราเร็ว 150 1.5 = =100

37 ระยะทาง ( กิโลเมตร ) เวลา ( นาฬิกา ) FMBN อัตราเร็ว 150 2 = =75


ดาวน์โหลด ppt FMBN. คู่อันดับ ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) ไข่ไก่ ( ฟอง ) ราคา ( บาท ) FMBN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google