งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 9 คำถามหลัง เรียน. ครูธีระพล เข่งวา 10 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการ ประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 9 คำถามหลัง เรียน. ครูธีระพล เข่งวา 10 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการ ประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 9 คำถามหลัง เรียน

2 ครูธีระพล เข่งวา 10 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการ ประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน ได้นั้น เพราะเหตุใด ได้นั้น เพราะเหตุใด ก. เพราะวิธีการทาง ประวัติศาสตร์เป็น การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และเหตุผล ข. เพราะประวัติศาสตร์ ย่อมซ้ำรอยอยู่ เสมอ

3 ครูธีระพล เข่งวา 11 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการ ประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน ได้นั้น เพราะเหตุใด ได้นั้น เพราะเหตุใด ค. เพราะเหตุการณ์ ปัจจุบันสืบเนื่องมา จากอดีต จากอดีต ง. เพราะวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ไม่ ผูกพันกับมิติเวลา ผูกพันกับมิติเวลา

4 ครูธีระพล เข่งวา 12 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการ ประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน ได้นั้น เพราะเหตุใด ได้นั้น เพราะเหตุใด ก. เพราะวิธีการทาง ประวัติศาสตร์เป็น การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และเหตุผล ข. เพราะประวัติศาสตร์ ย่อมซ้ำรอยอยู่ เสมอ

5 ครูธีระพล เข่งวา 13 2. การนำวิธีการทาง ประวัติศาสตร์มา ใช้ในปัจจุบันกับกรณี ใดบ้างต่อไปนี้ ใช้ในปัจจุบันกับกรณี ใดบ้างต่อไปนี้ มากที่สุด มากที่สุด ก. การวินิจฉัยโรคต่างๆ ของแพทย์ ข. การค้นคว้าวิถีทางไปสู่ ดาวดวงใหม่ ค. คดีฆาตกรรมหรือคดี ความต่างๆ ง. การจัดนิทรรศการทาง วิชาการในร. ร.

6 ครูธีระพล เข่งวา 14 3. หนังสือประวัติศาสตร์ บางเล่มอธิบาย เรื่องราวผิดแยกแตกกัน กับเล่มอื่นๆ เรื่องราวผิดแยกแตกกัน กับเล่มอื่นๆ นักเรียนมีวิธีการอย่างไร ที่จะยอมรับ นักเรียนมีวิธีการอย่างไร ที่จะยอมรับ ว่าเล่มใดถูกเล่มใดผิด ว่าเล่มใดถูกเล่มใดผิด

7 ครูธีระพล เข่งวา 15 ก. พิจารณาจากชื่อผู้แต่ง ที่มีชื่อเสียง ข. พิจารณาหนังสือที่ พิมพ์ครั้งหลังสุด ค. ค้นคว้าข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ จากหนังสือที่มีแนวคิด คล้ายคลึงกัน ง. ค้นคว้าหาหลักฐานด้าน อื่นๆเพิ่ม เติมเป็นวิทยาศาสตร์ วรรณคดี เป็นต้น

8 ครูธีระพล เข่งวา 16 4. นักประวัติศาสตร์รู้ เรื่องราวในอดีต ได้โดยอาศัยหลักฐาน ทางประวัติ - ได้โดยอาศัยหลักฐาน ทางประวัติ - ศาสตร์ต่างๆ ถ้าเรา ต้องการให้ ศาสตร์ต่างๆ ถ้าเรา ต้องการให้ ชนรุ่นหลังรู้เรื่องราวยุค ปัจจุบัน ชนรุ่นหลังรู้เรื่องราวยุค ปัจจุบัน ควรทำอย่างไรบ้าง ควรทำอย่างไรบ้าง

9 ครูธีระพล เข่งวา 17 ก. วาดภาพเรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบัน ไว้ที่ผนังพระอุโบสถ ต่างๆ ข. บันทึกเรื่องราวต่างๆ เป็นลาย - ลักษณ์อักษรแล้ว เผยแพร่ให้มาก ที่สุด ค. จารึกบนแท่นหิน ง. เก็บเรื่องราวต่างๆใน รูปข้อมูล คอมพิวเตอร์

10 ครูธีระพล เข่งวา 18 5. นางสาวลักษณา เป็นครู สาวสวยของ โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีชาย หนุ่มหลาย โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีชาย หนุ่มหลาย คนขอแต่งงาน ข้อความ ใดต่อไปนี้ที่ คนขอแต่งงาน ข้อความ ใดต่อไปนี้ที่ แสดงว่าเธอใช้วิธีการ ทางประวัติ - แสดงว่าเธอใช้วิธีการ ทางประวัติ - ศาสตร์ เพื่อตัดสินใจ ศาสตร์ เพื่อตัดสินใจ

11 ครูธีระพล เข่งวา 19 ก. ถามความคิดเห็นของ ผู้ใหญ่ ข. เลือกชายหนุ่มตาม อุดมคติ ค. หาหมอดูทำนายดวง ชะตาที่ เหมาะสมกัน ง. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของชายหนุ่ม แต่ละคนแล้วนำ พิจารณา

12 ครูธีระพล เข่งวา 20 6. ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก แนวทางศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนควรใช้ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์อย่างไรช่วย ในการตัดสินใจให้ ประสบความ สำเร็จในชีวิต

13 ครูธีระพล เข่งวา 21 ก. เลือกแนวทางที่เรียน จบง่าย ข. เลือกแนวทางที่ สามารถนำไป ประกอบอาชีพที่มี รายได้สูง ค. เลือกตามความถนัด ของตนเองและ ศึกษาแนว ตลาดแรงงานตลอดจน ความก้าวหน้าของ อาชีพนั้น ง. เลือกสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียง

14 ครูธีระพล เข่งวา 22 7. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือ 2 เล่มและ กล่าวถึงเรื่องเดียวกันแต่ แตกต่างกัน ในฐานะที่เรียนวิธีการ ทางประวัติ ศาสตร์นักเรียนจะทำ ตามข้อใด

15 ครูธีระพล เข่งวา 23 ก. เชื่อว่าหนังสือทั้งสอง เล่มนั้นใช้หลัก ฐานต่างกัน ข. ศึกษาดูพื้นฐานความรู้ ของผู้เขียน เพื่อตัดสินความ ถูกต้อง ค. ศึกษาหลักฐานที่ หนังสือทั้งสองเล่ม ใช้ เพื่อหาข้อสรุปที่ เป็นไปได้ ง. ดูว่าหนังสือเล่มไหน พิมพ์ใหม่ล่าสุด เป็นเล่มที่ถูกต้อง

16 ครูธีระพล เข่งวา 24 8. เมื่อนักเรียนได้ยินข่าว ลือว่ามีผู้พบ จระเข้ยักษ์โผล่ขึ้นที่ สวนสาธารณะ 19 ไร่ นักเรียนจะทำตาม ข้อใด

17 ครูธีระพล เข่งวา 25 ก. เชื่อถือว่าข่าวนันเป็น จริง เพราะเคย มีผู้นำจรเข้ไปปล่อยไว้ ข. ไม่เชื่อเพราะเป็นข่าว ลือ ค. ไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง หรือไป สัมภาษณ์ผู้พบเห็น จรเข้ยักษ์ ง. ยังไม่เชื่อจนกว่าจะมี หลักฐาน แน่นอน

18 ครูธีระพล เข่งวา 26 9. นายมะนาว ถูกเพื่อน กล่าวหาว่าเป็น ผู้ที่ขโมยเงินของนาย มะกรูด นักเรียน จะหาข้อมูลสรุปปัญหานี้ ได้อย่างไร

19 ครูธีระพล เข่งวา 27 ก. เชื่อว่า นายมะนาว เป็น ผู้ขโมยเงิน นายมะกรูด จริง เพราะ นายมะนาว เคยขโมยเงินเพื่อน มาแล้ว ข. เชื่อว่า นายมะนาว ไม่ได้ขโมยเงิน เพราะบ้านนายมะนาว ร่ำรวยมาก

20 ครูธีระพล เข่งวา 28 ค. ไม่เชื่อ เพราะนาย มะนาวไม่ยอมรับ และหาหลักฐานไม่ได้ ง. ไม่เชื่อว่านายมะนาว จะ เป็นผู้ขโมย เพราะหลักฐานยังไม่ เพียงพอ

21 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 29 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : การสร้างสรรค์ ของบุคคล สำคัญด้าน ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 9 คำถามหลัง เรียน. ครูธีระพล เข่งวา 10 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการ ประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน จะนำไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google