งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ถนนนครชุม - กำแพงเพชร บ้านนครชุม ตำบล นครชุม อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร ( บ้านนคร ชุม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ถนนนครชุม - กำแพงเพชร บ้านนครชุม ตำบล นครชุม อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร ( บ้านนคร ชุม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ถนนนครชุม - กำแพงเพชร บ้านนครชุม ตำบล นครชุม อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร ( บ้านนคร ชุม )

4 1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๑. ๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนิน ชีวิต และมีวิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัด ท ๑. ๑ ป. ๑ / ๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ ข้อความสั้นๆ ท ๑. ๑ ป. ๑ / ๒ บอกความหมายของคำ และ ข้อความที่อ่าน

5 มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ แลละเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ท ๒. ๑ ป. ๑ / ๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ท ๒. ๑ ป. ๑ / ๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ ท ๒. ๑ ป. ๑ / ๓ มีมารยาทในการเขียน

6 ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. อ่านออกเสียงสะกดคำในบทเรียนได้ชัดเจน ๒. บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ๓. คัดลายมือได้สวยงาม ถูกต้อง เป็นระเบียบ ๔. มีนิสัยรักเขียน ๓. สาระสำคัญ การอ่านออกเสียงจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราสามารถออก เสียงคำและประโยคที่อ่านถูกต้องหรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุง การอ่านให้ดีขึ้น

7 ๔. สาระการเรียนรู้ ๑. ความรู้ ๑. ๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง - หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง - นิยามความหมายของคำ - หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย - การเขียนสื่อสาร - มารยาทในการเขียน ๑. ๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๑. การอ่านออกเสียงสะกดคำในบทเรียน ๒. การบอกความหมายของคำ และข้อความที่ อ่าน ๓. การคัดลายมือ ๔. การมีนิสัยรักการเขียน

8 ๒. ทักษะ / กระบวนการ - ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง - ฝึกทักษะการอธิบายความหมายของคำ - ฝึกทักษะคัดลายมือตัว - ฝึกทักษะการเขียนคำและประโยค - ฝึกมารยาทในการเขียน ๓. คุณลักษณะ - อ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง - มีมารยาทในการอ่าน - สามารถอธิบายความหมายของคำ

9 ๕. ชิ้นงาน / ภาระงาน ๑. อ่านสะกดคำ ๒. แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๓, ๑๔ ๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูทบทวนให้นักเรียนอ่านแจกรูปที่เรียนมาใน ชั่วโมงก่อน ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ ๑. นักเรียนอ่านสะกดคำจากหนังสือภาษาพาที หน้า ๓๙ ตามครู จนนักเรียนอ่านได้คล่อง ๒. นักเรียนจับคู่กันฝึกอ่านสะกดคำจากหนังสือ ภาษาพาที หน้า ๓๙ จนคล่อง โดยให้เพื่อนได้บอกถ้าอ่านไม่ ถูก

10 ๓. นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำตามแบบฝึกเสริมทักษะ ที่ ๑๓ อ่านรายบุคคลและเป็นคู่จนคล่อง ๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของคำที่ ปรากฏในหน้า ๓๙ ครูสุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นสัก ๕ คน ๕. ให้นักเรียนฝึกคัดลายมือสะกดคำ ตามแบบฝึก เสริมทักษะที่ ๑๔ เป็นรายบุคคล ( ถ้าไม่เสร็จให้ทำเป็น การบ้าน ) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการอ่านแจกรูปอีกครั้ง ครู ตรวจและชมเชยคนที่คัดได้ลายมือสวยงาม

11 ๗. สื่อการเรียนรู้ / / แหล่งเรียนรู้ ๗. ๑ สื่อการเรียนรู้ - แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๓ - แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑๔ - บัตรคำ - หนังสือเรียนภาษพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๘. การวัดผลประเมินผล กิจกรรม – พฤติกรรมที่ประเมิน ๑. สังเกตพฤติกรรม ๒. ประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน

12 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน - แบบประเมินพฤติกรรม - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมและผลงาน ระหว่างเรียน วิธีการประเมิน - สังเกตรายบุคคล - สังเกตพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน เกณฑ์การประเมิน - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

13 ๙. กิจกรรมเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ๑๐. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรียน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ................................................. ( นายมงคล อินท พงษ์ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองฯ

14 นางสาวเพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย ๕๕๑๑๒๑๘๑๕ นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์สิงห์ ๕๕๑๑๒๑๘๓๑ นายสุรสิทธิ์ สิงห์ระ ๕๕๑๑๒๑๘๔๗ นางสาวธิดา ชัยยโคจร ๕๕๑๑๒๑๘๑๗


ดาวน์โหลด ppt ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ถนนนครชุม - กำแพงเพชร บ้านนครชุม ตำบล นครชุม อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร ( บ้านนคร ชุม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google