งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ รายการค้า. แง แง !! เป็น อะไรจ๊ะ เจ้าเป็ด น้อย ผมวิเคราะห์ รายการค้าไม่ เป็นครับ ง่ายนิด เดียวเดี๋ยว พี่สอนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การวิเคราะห์ รายการค้า. แง แง !! เป็น อะไรจ๊ะ เจ้าเป็ด น้อย ผมวิเคราะห์ รายการค้าไม่ เป็นครับ ง่ายนิด เดียวเดี๋ยว พี่สอนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ รายการค้า

2 แง แง !! เป็น อะไรจ๊ะ เจ้าเป็ด น้อย ผมวิเคราะห์ รายการค้าไม่ เป็นครับ ง่ายนิด เดียวเดี๋ยว พี่สอนเอง

3 การวิเคราะห์รายการค้า คือ การพิจารณาว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการมีผลกระทบต่อ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของว่า เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร สามารถวิเคราะห์ได้ 5 รายการ ดังนี้ 1. สินทรัพย์เพิ่ม + ส่วนของเจ้าของเพิ่ม + 2. สินทรัพย์เพิ่ม + หนี้สินเพิ่ม + 3. สินทรัพย์ลด - หนี้สินลด - 4. สินทรัพย์ลด - ส่วนของเจ้าของลด - 5. สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม + สินทรัพย์อย่าง หนึ่งลด -

4 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เมื่อมีรายการเกิดขึ้นไม่ว่าจะ เป็นการซื้อสินทรัพย์จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเก็บ เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็น หลักฐานในการบันทึกบัญชี เนื่องจากบางรายการไม่ สามารถออกเป็นใบเสร็จได้ เช่น ค่าพาหนะหรือเจ้าของ กิจการถอนเงินสดไปใช้ ส่วนตัว

5 การวิเคราะห์รายการค้า 1. รายการค้า คือ รายการ ที่เกิดขึ้นในกิจการที่ ก่อให้เกิดการโอนเงิน ระหว่างกิจการกับ บุคคลภายนอกๆ 2. รายการที่ไม่ใช่รายการ ค้า คือรายการที่เกิดขึ้นใน กิจการแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ การโอนเงิน เช่น รับสมัคร พนักงาน เข้าใจบ้าง หรือยังจ๊ะ เข้าใจ บ้าง แล้ว ครับ

6 การจัดหมวดหมู่และการ กำหนดเลขที่บัญชี การจัดหมวดหมู่บัญชี คือ การแบ่งบัญชีต่างๆ ออกเป็นประเภทเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวก ในการบันทึกบัญชีแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ การกำหนดเลขที่บัญชี คือ การกำหนดตัวเลข หรือกำหนดตามสภาพคล่องของสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือลักษณะ 1. สินทรัพ ย์ 2. หนี้สิน 3. ส่วนของ เจ้าของ ใช่ไหม ครับ !!! ใช่จ๊ะ

7 ศัพท์บัญชี คำศัพท์บัญชี ความหมาย 1. Account Numbers 2.Block Code 3.Business Transactions 4.Chart of Accounts 5.Expenses 6.Non Business Transactions 7.Revenue 8.Temporary Account 9.Transaction Analysis 10.Withdrawals 1. เลขที่บัญชี / รหัสบัญชี 2. เลขที่บัญชี / รหัสบัญชีแบบ เป็นช่วงเป็นตอน 3. รายการค้า 4. ผังบัญชี 5. ค่าใช้จ่าย 6. รายการที่ไม่ใช่รายการค้า 7. รายได้ 8. บัญชีชั่วคราว 9. การวิเคราะห์รายการค้า 10. ถอนใช้ส่วนตัว

8 ทั้งหมดก็มีเท่านี้ แหละจ๊ะ ง่ายใช่ไหม จ๊ะ ครับ ขอบคุณ ครับพี่

9 อ้อยนำเงินสดมา ลงทุนเราจะวิเคราะห์ รายการค้ายังไงนะ ผมรู้ครับ สินทรัพย์ เพิ่ม ส่วนของ เจ้าของเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การวิเคราะห์ รายการค้า. แง แง !! เป็น อะไรจ๊ะ เจ้าเป็ด น้อย ผมวิเคราะห์ รายการค้าไม่ เป็นครับ ง่ายนิด เดียวเดี๋ยว พี่สอนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google