งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล
กฤษดา แสวงดี RN.,PhD. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน : Shift from the Total Compensation to Total Rewards
Salary Bonus Paid time off Life time employed Welfare benefits

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน : Shift from the Total Compensation to Total Rewards
Indirect financial rewards Work content Career value Affiliation Direct financial rewards

4 ข้อเสนอ : กระบวนการทำงาน
ออกแบบกระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงาน ฝึกอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่ชัดเจน ทั่วถึง การรับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น การตอบสนองต่อข้อคิดเห็น ที่สำคัญคือ Respect to people

5 ข้อเสนอ : กระบวนการทำงาน
2. กำหนดขอบเขตการใช้งานของระบบค่าตอบแทน P4P ครอบคลุม งาน หรือบุคลากรกลุ่มใดบ้าง หรือครอบคลุมทั้งหมด ต้องคำนึงถึงการเชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคลเข้ากับเป้าหมายขององค์กร 3.กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคำนวณ point และวงเงินที่จะจ่าย องค์กรควรกำหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบผลงานของ Staff ว่าดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือไม่เพียงใด ควรตอบแทนอย่างไร ต่อผลงานนั้น

6 ข้อเสนอ : กระบวนการทำงาน
4. กำหนดกระบวนการแบ่งสัดส่วนค่าตอบแทน ผู้บริหารแต่ละระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จขององค์กรในระดับที่ต่างกัน 5.กำหนดความถี่ของการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายไตรมาส รายปี 6. กำหนดระบบและกระบวนการประเมินผล

7 การอภิบาลระบบ กำกับและประเมินผล
ผู้บริหาร รพ. จำเป็นต้อง ประเมินสถานะทางการเงินอย่าง เพื่อบ่งชี้ความพร้อมด้านการเงิน สำหรับระบบการจ่ายค่าตอบแทน P4P และมีการประเมินสถานะทางการเงิน มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง โดยสามารถจัดทำงบการเงินตามระบบเกณฑ์ คงค้าง (Accrual basis) ได้ถูกต้องทันเวลา และสามารถแสดงข้อมูล งบดุล ผลการดำเนินงาน และบัญชีกระแสเงินสดทางตรงได้ มีระบบตรวจสอบจากนักวิชาการด้านการเงินบัญชี มีการนำข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์สถานการณ์ทุก 1 – 3 เดือน ด้วยดัชนีด้านการเงินแสดงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รายรับมากกว่ารายจ่าย (I/E ratio > 1) รายรับมากกว่ารายจ่าย (I/E ratio > 1) สภาพคล่อง ซึ่งวัดจาก Quick ratio และ Current ratio มีผลการดำเนินงานกำไร และดัชนีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกำหนด เป็นต้น

8 การรายงานผลการดำเนินงานในระยะแรก
ให้ รพ. ที่จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ส่งรายงานการจ่ายฯ ประจำเดือนส่งต่อมายัง สนย. สป. ผ่าน สสจ. :- ยอดรวมงบที่ใช้การจ่ายค่าตอบแทน P4P งบที่ใช้การจ่ายค่าตอบแทน P4P เฉลี่ยต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด output indicator เช่น ค่า Case Mix Index(CMI), total RW, ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อค่าคะแนนปฏิบัติงานแต่ละวิชาชีพ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ รพ. ที่เลือกมาเป็นเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ เป็นต้น แบบฟอร์มรายงาน ประจำเดือน ส่วนกลางจะแจ้งทางการอีกครั้ง

9 Monitoring and Evaluation Framework ส่วนกลางจะดำเนินการภายใต้กรอบการวิจัยประเมินโครงการ
โรงพยาบาลมีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร สอดคล้องกับคู่มือหรือไม่อย่างไร ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ประสิทธิผล ต่อองค์กร, ผู้รับบริการ,ผู้ให้บริการ ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ มีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google