งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผล การปฏิบัติงาน และการประเมินผล กฤษดา แสวงดี RN.,PhD. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผล การปฏิบัติงาน และการประเมินผล กฤษดา แสวงดี RN.,PhD. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผล การปฏิบัติงาน และการประเมินผล กฤษดา แสวงดี RN.,PhD. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน : Shift from the Total Compensation to Total Rewards  Total Compensation Salary Bonus Paid time off Life time employed Welfare benefits

3  Total Rewards Indirect financial rewards Work content Career value Affiliation Direct financial rewards ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน : Shift from the Total Compensation to Total Rewards

4 1.ออกแบบกระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากทุกส่วนงาน ฝึกอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของ ระบบค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร ที่ชัดเจน ทั่วถึง  การรับฟังปัญหา/ข้อคิดเห็น  การตอบสนองต่อข้อคิดเห็น  ที่สำคัญคือ Respect to people ข้อเสนอ : กระบวนการทำงาน

5 2. กำหนดขอบเขตการใช้งานของระบบค่าตอบแทน P4P ครอบคลุม งาน หรือบุคลากรกลุ่มใดบ้าง หรือครอบคลุม ทั้งหมด ต้องคำนึงถึงการเชื่อมโยงเป้าหมายของบุคคลเข้ากับ เป้าหมายขององค์กร 3.กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคำนวณ point และวงเงินที่จะจ่าย องค์กรควรกำหนดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็น เกณฑ์เปรียบเทียบผลงานของ Staff ว่าดีกว่ามาตรฐานที่ กำหนด หรือไม่เพียงใด ควรตอบแทนอย่างไร ต่อผลงานนั้น ข้อเสนอ : กระบวนการทำงาน

6 4. กำหนดกระบวนการแบ่งสัดส่วนค่าตอบแทน ผู้บริหารแต่ละระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จขององค์กร ในระดับที่ต่างกัน 5.กำหนดความถี่ของการจ่ายค่าตอบแทน รายเดือน รายไตรมาส รายปี 6. กำหนดระบบและกระบวนการประเมินผล ข้อเสนอ : กระบวนการทำงาน

7 การอภิบาลระบบ กำกับและประเมินผล  ผู้บริหาร รพ. จำเป็นต้อง ประเมินสถานะทางการเงินอย่าง เพื่อบ่งชี้ความ พร้อมด้านการเงิน สำหรับระบบการจ่ายค่าตอบแทน P4P และมีการประเมิน สถานะทางการเงิน มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง โดยสามารถจัดทำงบการเงินตามระบบเกณฑ์ คงค้าง (Accrual basis) ได้ถูกต้องทันเวลา และสามารถแสดงข้อมูล งบดุล ผลการดำเนินงาน และบัญชีกระแสเงินสดทางตรงได้ มีระบบตรวจสอบจากนักวิชาการด้านการเงินบัญชี มีการนำข้อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์สถานการณ์ทุก 1 – 3 เดือน ด้วยดัชนีด้านการเงินแสดงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่  รายรับมากกว่ารายจ่าย (I/E ratio > 1) รายรับมากกว่ารายจ่าย (I/E ratio > 1)  สภาพคล่อง ซึ่งวัดจาก Quick ratio และ Current ratio  มีผลการดำเนินงานกำไร และดัชนีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกำหนด เป็นต้น

8 การรายงานผลการดำเนินงานในระยะแรก  ให้ รพ. ที่จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ส่งรายงานการจ่ายฯ ประจำเดือนส่งต่อมายัง สนย. สป. ผ่าน สสจ. :- ยอดรวมงบที่ใช้การจ่ายค่าตอบแทน P4P งบที่ใช้การจ่ายค่าตอบแทน P4P เฉลี่ยต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด output indicator เช่น ค่า Case Mix Index(CMI), total RW, ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อค่าคะแนนปฏิบัติงานแต่ละวิชาชีพ เป้าหมายและตัวชี้วัดของ รพ. ที่เลือกมาเป็นเกณฑ์การคิดคะแนนผลการ ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ เป็นต้น  แบบฟอร์มรายงาน ประจำเดือน ส่วนกลางจะแจ้งทางการอีกครั้ง

9 Monitoring and Evaluation Framework ส่วนกลางจะดำเนินการภายใต้กรอบการวิจัยประเมินโครงการ  โรงพยาบาลมีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร  สอดคล้องกับคู่มือหรือไม่อย่างไร  ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ประสิทธิผล ต่อองค์กร, ผู้รับบริการ,ผู้ให้บริการ ประสิทธิภาพ และ คุณภาพ  มีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผล การปฏิบัติงาน และการประเมินผล กฤษดา แสวงดี RN.,PhD. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google