งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555

2 LOGO ASEAN - POWER POINT

3 LOGO 1. การจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม โรงเรียน และ ศูนย์ประสานงานอำเภอ - โรงเรียนละ 1,000 บาท - ศูนย์ประสานงานอำเภอละ บาท

4 LOGO การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร - ประชุมที่สพป. กพ. 2 - ทุกวันที่ 5 ของเดือน - ก่อนประชุมให้ทำ แบบทดสอบ 15 ข้อ

5 LOGO การเข้าเรียนและเลิกเรียน - เข้าเรียนเวลา 8.30 น. เลิกเรียนเวลา น. - ใช้เวลา.... สอนซ่อมเสริมการอ่าน การ เขียน สาระการเรียนรู้อื่นๆ... พัฒนาความสามารถพิเศษเพื่อ แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯลฯ

6 LOGO สพป. พบเพื่อนครู - ขอบคุณที่ให้ความ ร่วมมือ - จัดประชุมเพิ่มอีกครั้ง

7 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1. อัตราการเข้าเรียนชั้นป.1 ปีกศ ร้อยละ อัตราการออกกลางคันของกศ. ภาค บังคับ ปีกศ ไม่เกินร้อยละ 1 3. อัตราการเรียนต่อชั้นม.1 ปีกศ ร้อยละ อัตราการเรียนต่อชั้นม.4 ของ โรงเรียนขยายโอกาส ทางกศ. ปีกศ ร้อยละ 95

8 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 5. ผู้เรียนชั้นป.1-3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นป.3 และชั้นม.2 สูงขึ้นร้อยละ 5 7. ผู้เรียนชั้นป.4-6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ คิดเลขคล่อง 8. ผู้เรียนชั้นม.1-3 ทุกคนอ่านเป็น เขียนเป็น และ คิดเลขเป็น 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ชั้นป.6 และม.3 สูงขึ้น ร้อยละ 5

9 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.1, 2, 4, 5, ม.1 และ 2 สูงขึ้นร้อยละ สถานศึกษาได้รับรางวัลการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีก ศ ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกใน ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

10 LOGO คำรับรองการปฏิบัติราชการ 13. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ ภายในเข้มแข็ง อยู่ในระดับดี และผ่านการประเมินจาก สพป. กพ. เขต สถานศึกษาผ่านการรับรอง มาตรฐานจากสมศ. 15. สถานศึกษาสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัยตลอดเวลา 16. ครูฯได้รับการพัฒนาให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ และ มีคุณธรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ร้อยละ สถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยใช้ พลังโรงเรียนเอาชนะ ยาเสพติด (4Gs)

11 LOGO การมอบหมายความรับผิดชอบ - ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบ ของ... รองผอ. สพป.... ศน.

12 LOGO การนิเทศ 100 % - นิเทศอย่างน้อยเดือนละครั้ง ต่อ โรงเรียน 1. ภาคเรียนที่ 1 มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ประเมินความชอบ 2. ภาคเรียนที่ 2 พ. ย. ธ. ค. ม. ค. ก. พ. และมี. ค. ประเมินความชอบ

13 LOGO การยกระดับผลสัมฤทธิ์ - จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติฯ... ทดสอบนักเรียนทุกชั้น... ฯลฯ - ขอให้ผู้บริหารให้ความสนใจ ร่วมทดสอบนักเรียน

14 LOGO การใช้งบประมาณ - ใช้ให้... ตรงวัตถุประสงค์... ตรงเงื่อนไข... ตรงเวลา... ตรงตามระเบียบ

15 LOGO การประกันคุณภาพภายใน - เอกสาร

16 LOGO กรรมการโรงเรียน / กลุ่ม - กรรมการโรงเรียน หมดวาระ กรรมการกลุ่ม หมดวาระ....

17 LOGO การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้นโยบาย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค เอกสารแจก

18 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ประชุมประธาน กลุ่ม ประชุมประธาน กลุ่ม วันที่ 23 พ. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google