งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave

2 ผู้จัดทำ นายชานุพงษ์ ไชยเมืองชื่น 4813096 นายศุภฤทธิ์ เพ็ญญาหลวง 4813121 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. ยงยุทธ เฉลิม ชาติ

3 เค้าโครงการ นำเสนอ - ความเป็นมาของ โครงงาน - วัตถุประสงค์ - วิธีการทดลอง - แผนการทดลอง - แผนการทำงาน

4 ปัจจุบันประเทศไทยมีการแปรรูป ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกแป้งต่างๆ เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนม เป็นต้น ซึ่ง เป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนมาก ขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวส่วนใหญ่มีสีขาวหรือสีอื่นที่ ได้จากสีสังเคราะห์จำพวกสีผสมอาหาร สี สกัดจากธรรมชาติ แต่การใช้สีผสม อาหารกับผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีข้อจำกัด ในเรื่องของปริมาณที่ต้องใช้ตามกฎของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) เพื่อเป็นการคุ้มครองความ ปลอดภัยของผู้บริโภคอาหาร จึงมีความ ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สีสกัดจาก ธรรมชาติและลดการการใช้สีสังเคราะห์ ความเป็นมา ของโครงงาน

5 1. เพื่อศึกษาผลของระยะเวลา กำลังไฟ และความหนาของข้าวในการอบแห้ง ข้าวที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัด จากใบเตยด้วยเทคนิคไมโครเวฟ 2. เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ของข้าวที่ผ่านการเคลือบด้วยสาร สกัดจากใบเตยด้วยไมโครเวฟ วัตถุประสงค์ของ โครงงานวิจัย

6 วิธีการทดลอง 1. นำใบเตยมาทำการสกัด ด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้สารให้ ความหอม 2-Acetyl-1- Pyrroline - นำใบเตยหั่น 40 g - น้ำสกัดปริมาณ 200 ml - กลั่นให้ได้สารสกัด 150 ml - ปิดฝาให้แน่น - นำไปทำ encapsulation

7 2. วิธีการทำ encapsulation - ผสม gum acacia : maltodextrin สัดส่วน 70 : 30 นำมา ละลายในน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิ (50-60 องศาเซลเซียส ) ให้ได้ส่วนผสมของ wall material เข้มข้น 33 % w/v - นำส่วนผสม wall material ที่ได้ จากข้อ 1 มาผสมสารสกัดธรรมชาติจาก ใบเตย ที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำ ปริมาณ 25 % โดยน้ำหนักจากนั้น นำไปวัดความหนืดโดยเครื่องวัดความ หนืด

8 3. นำส่วนผสมดังกล่าวไปเคลือบบนผิว ของข้าวขาวพันธุ์ กข 7 ซึ่งเป็นข้าวที่ ไม่มีกลิ่นหอมด้วยอัตราส่วน ข้าว 10 ส่วน : สารสกัด 1 ส่วน 4. จากนั้นนำข้าวที่ผ่านการเคลือบไปหา ความชื้นเริ่มต้น 5. ศึกษาการอบแห้งข้าวที่ผ่านการ เคลือบด้วยสารสกัดจากใบเตย ด้วย วิธีใช้คลื่นไมโครเวฟ โดย ทำการศึกษาผลของกำลังงานของ ไมโครเวฟ ที่ระดับ 90 210 และ 360 วัตต์ ผลของความหนาของชั้น ข้าว 1 cm และ 10 cm และศึกษา เวลาในการอบแห้ง 10 20 และ 30 นาที

9 แผนการ ทดลอง ความ หนา (cm) กำลัง วัตต์ ( วัตต์ ) เวลา ( นาที ) ผลการศึกษา ข้าวดิบข้าวหุงสุก ความชื้ น สี ลักษณ ะ ปรากฏ sensor y test เนื้อสัมผัส สี แรงกด แรง เฉือน 1 cm9010 20 30 21010 20 30 36010 20 30 10 cm 9010 20 30 21010 20 30 36010 20 30

10 ขั้นตอน เดือน ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. 1. ศึกษาการสกัดสารหอมจาก ใบเตยด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำ  2. ศึกษาถึงกรรมวิธีการเคลือบผิว ข้าวที่เหมาะสม  3. ศึกษาผลของกำลังงานจากคลื่น ไมโครเวฟ เวลา และความหนา ต่อการทำแห้ง  5. สรุปผลการทดลองและจัดทำ รูปเล่ม  แผนการ ทำงาน

11 - นักศึกษามีความชำนาญในการ อบแห้งข้าวที่ ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารสกัด จากใบเตย - นักศึกษาสามารถทำข้าวหอม กลิ่นใบเตยที่มี คุณภาพได้ - นักศึกษาสามารถหาสภาวะที่ เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าว ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารสกัด จากใบเตยด้วยไมโครเวฟ สิ่งที่คาดว่า จะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google