งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave

2 ผู้จัดทำ นายชานุพงษ์ ไชยเมืองชื่น นายศุภฤทธิ์ เพ็ญญาหลวง อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. ยงยุทธ เฉลิม ชาติ

3 เค้าโครงการ นำเสนอ - ความเป็นมาของ โครงงาน - วัตถุประสงค์ - วิธีการทดลอง - แผนการทดลอง - แผนการทำงาน

4 ปัจจุบันประเทศไทยมีการแปรรูป ข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกแป้งต่างๆ เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนม เป็นต้น ซึ่ง เป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนมาก ขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวส่วนใหญ่มีสีขาวหรือสีอื่นที่ ได้จากสีสังเคราะห์จำพวกสีผสมอาหาร สี สกัดจากธรรมชาติ แต่การใช้สีผสม อาหารกับผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีข้อจำกัด ในเรื่องของปริมาณที่ต้องใช้ตามกฎของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) เพื่อเป็นการคุ้มครองความ ปลอดภัยของผู้บริโภคอาหาร จึงมีความ ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สีสกัดจาก ธรรมชาติและลดการการใช้สีสังเคราะห์ ความเป็นมา ของโครงงาน

5 1. เพื่อศึกษาผลของระยะเวลา กำลังไฟ และความหนาของข้าวในการอบแห้ง ข้าวที่ผ่านการเคลือบด้วยสารสกัด จากใบเตยด้วยเทคนิคไมโครเวฟ 2. เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ของข้าวที่ผ่านการเคลือบด้วยสาร สกัดจากใบเตยด้วยไมโครเวฟ วัตถุประสงค์ของ โครงงานวิจัย

6 วิธีการทดลอง 1. นำใบเตยมาทำการสกัด ด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้สารให้ ความหอม 2-Acetyl-1- Pyrroline - นำใบเตยหั่น 40 g - น้ำสกัดปริมาณ 200 ml - กลั่นให้ได้สารสกัด 150 ml - ปิดฝาให้แน่น - นำไปทำ encapsulation

7 2. วิธีการทำ encapsulation - ผสม gum acacia : maltodextrin สัดส่วน 70 : 30 นำมา ละลายในน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิ (50-60 องศาเซลเซียส ) ให้ได้ส่วนผสมของ wall material เข้มข้น 33 % w/v - นำส่วนผสม wall material ที่ได้ จากข้อ 1 มาผสมสารสกัดธรรมชาติจาก ใบเตย ที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำ ปริมาณ 25 % โดยน้ำหนักจากนั้น นำไปวัดความหนืดโดยเครื่องวัดความ หนืด

8 3. นำส่วนผสมดังกล่าวไปเคลือบบนผิว ของข้าวขาวพันธุ์ กข 7 ซึ่งเป็นข้าวที่ ไม่มีกลิ่นหอมด้วยอัตราส่วน ข้าว 10 ส่วน : สารสกัด 1 ส่วน 4. จากนั้นนำข้าวที่ผ่านการเคลือบไปหา ความชื้นเริ่มต้น 5. ศึกษาการอบแห้งข้าวที่ผ่านการ เคลือบด้วยสารสกัดจากใบเตย ด้วย วิธีใช้คลื่นไมโครเวฟ โดย ทำการศึกษาผลของกำลังงานของ ไมโครเวฟ ที่ระดับ และ 360 วัตต์ ผลของความหนาของชั้น ข้าว 1 cm และ 10 cm และศึกษา เวลาในการอบแห้ง และ 30 นาที

9 แผนการ ทดลอง ความ หนา (cm) กำลัง วัตต์ ( วัตต์ ) เวลา ( นาที ) ผลการศึกษา ข้าวดิบข้าวหุงสุก ความชื้ น สี ลักษณ ะ ปรากฏ sensor y test เนื้อสัมผัส สี แรงกด แรง เฉือน 1 cm cm

10 ขั้นตอน เดือน ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. 1. ศึกษาการสกัดสารหอมจาก ใบเตยด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำ  2. ศึกษาถึงกรรมวิธีการเคลือบผิว ข้าวที่เหมาะสม  3. ศึกษาผลของกำลังงานจากคลื่น ไมโครเวฟ เวลา และความหนา ต่อการทำแห้ง  5. สรุปผลการทดลองและจัดทำ รูปเล่ม  แผนการ ทำงาน

11 - นักศึกษามีความชำนาญในการ อบแห้งข้าวที่ ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารสกัด จากใบเตย - นักศึกษาสามารถทำข้าวหอม กลิ่นใบเตยที่มี คุณภาพได้ - นักศึกษาสามารถหาสภาวะที่ เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าว ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารสกัด จากใบเตยด้วยไมโครเวฟ สิ่งที่คาดว่า จะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การอบแห้งข้าวที่ผ่านการเคลือบผิว ด้วยสารสกัดจากใบเตยด้วยวิธี ไมโครเวฟ Dying of rice grain coated with pandan extract by microwave.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google