งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เนื้อหา มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษา
กระบวนการและมาตรฐาน ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
จากที่ สกอ. ได้สนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ มีการสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่าปัญหาและอุปสรรคหลัก คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีได้

4 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ ควบคุม ต้องเป็นการจัดประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ มาตรฐานการดำเนินงานต้องมีความยืดหยุ่น กำหนดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีโอกาสพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาได้ แต่ละมาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ มาตรฐานขั้นต่ำและมาตรฐานส่งเสริม

5 กระบวนการสหกิจศึกษา ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน
หลังจากการปฏิบัติงาน

6 กระบวนการและมาตรฐาน ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

7 กระบวนการและมาตรฐาน ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การเตรียมการขั้นต้น การจัดหางานสหกิจศึกษา การรับรองคุณภาพงาน การเตรียมความพร้อมนักศึกษา กระบวนการรับสมัครงาน การส่งตัวนักศึกษาไปสถานประกอบการ

8 การเตรียมการขั้นต้น ด้านหลักสูตร
สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. และสมาคมวิชาชีพ : มาตรฐานขั้นต่ำ จำนวนหน่วยกิต ไม่ต่ำว่า ๖ หน่วยกิต ในระบบทวิภาค : มาตรฐานขั้นต่ำ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง : มาตรฐานขั้นต่ำ

9 การเตรียมการขั้นต้น ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร : คณาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์นิเทศ ต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศ ใน หลักสูตรที่ สกอ. รับรอง : มาตรฐานขั้นต่ำ จัดระบบพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การนิเทศ : มาตรฐานขั้นต่ำ เป็นคณาจารย์ในสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ : มาตรฐานขั้นต่ำ

10 การจัดหางานสหกิจศึกษา
การหารายชื่อของสถานประกอบการ องค์กรที่รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ข้อมูลสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบอื่น สถานประกอบการที่เคยทำธุรกรรมกับทางมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สถานประกอบการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ที่มีตำแหน่งงานตรง กับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา

11 การจัดหางานสหกิจศึกษา
การคัดเลือกสถานประกอบการ มีการประกอบธุรกิจ ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีหน่วยงานภายใน ตรงกับสาขาวิชาชีพ ระยะทาง ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ความปลอดภัย การขอรับการเสนองานจากสถานประกอบการ ติดต่อประสานงานโดยตรง อาจใช้ช่องทางความคุ้นเคยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้เสนองานผ่านกระบวนการเอกสาร : มาตรฐานส่งเสริม ควรมีข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา

12 การจัดหางานสหกิจศึกษา
การแนะนำสถานประกอบการในการเสนองาน ต้องมาจากความต้องการของสถานประกอบการ กำหนดลักษณะงาน / ปัญหา ที่ต้องการจะแก้ไข : มาตรฐานขั้นต่ำ ลักษณะงานต้องเป็นโครงงานหรืองานประจำที่เน้นประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาชีพ เลือกสาขาวิชา ที่มีความสามารถในการแก้ไขงาน / ปัญหา ที่กำหนด แจ้งความต้องการมายังสถานศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ กำหนดให้เสนองานมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

13 การจัดหางานสหกิจศึกษา
การแนะนำสถานประกอบการในการเสนองาน กำหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา เตรียมผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ : มาตรฐานขั้นต่ำ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา หรือมีความชำนาญในสาขา วิชาชีพเดียวกับนักศึกษา จำนวนงานควรมีมากกว่าจำนวนนักศึกษา : มาตรฐานส่งเสริม ตำแหน่งงานควรมีมากกว่าจำนวนนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๑๐

14 การจัดหางานสหกิจศึกษา
การแนะนำสถานประกอบการในการเสนองาน กำหนดผู้นิเทศงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ กำหนดไว้ว่า ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพ เดียวหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา หรือมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมไปถึงสวัสดิการแก่นักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา กำหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา

15 กระบวนการรับรองคุณภาพงาน
เป็นโครงงาน หรืองานประจำที่เน้นประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาชีพ : มาตรฐานขั้นต่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้รับรองงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก เป็นลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถของนักศึกษา เป็นงานที่ไม่ง่าย ไม่ยากเกินไป สามารถแสดงศักยภาพของตนอง : มาตรฐานขั้นต่ำ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน สามารถทำงานหรือโครงงาน ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา

16 กระบวนการรับรองคุณภาพงาน
ต้องมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ มีความปลอดภัย ตามสาขาวิชาชีพ

17 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สถานศึกษาต้องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการ : มาตรฐานขั้นต่ำ คุณสมบัติของนักศึกษา พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม/จำนวนหน่วยกิตรวม ความประพฤติเรียบร้อยไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องมีคุณสมบัติที่จะสำเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย ผ่านรายวิชาบังคับพื้นฐานของสาขาวิชา : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษากำหนด ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

18 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เป็นรายวิชาหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อม จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อม รวมไม่น้อยการ ๓๐ ชั่วโมง ไม่นับรวมการ ปฐมนิเทศ มาตรฐานขั้นต่ำ : มีรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อม นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชม. มาตรฐานขั้นต่ำ : เนื้อหาในการอบรมจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

19 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เนื้อหาสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษา การเลือกอาชีพ สถานประกอบการ และการสมัครงาน การเขียนจดหมายและการสัมภาษณ์งาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ ทักษะการวางแผน

20 กระบวนการรับสมัครงาน
ติดประกาศงานที่ผ่านการรับรองงานคุณภาพให้นักศึกษาทราบ ตามแบบฟอร์มเสนอ งาน : มาตรฐานส่งเสริม ควรมีข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา ให้นักศึกษาเลือกสมัครงานตามความสมใจของตนเอง : มาตรฐานขั้นต่ำ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ ควรกำหนดระยะเวลาที่สถานประกอบการตอบกลับ เมื่อสถานประกอบการตอบรับแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน

21 กระบวนการรับสมัครงาน
ให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา ตามวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด : มาตรฐานขั้นต่ำ เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา เอกสารประกอบการสมัครงาน จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานสหกิจศึกษา ใบแสดงผลการเรียน เอกสารอื่น มีการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ประสานงาน : มาตรฐานส่งเสริม

22 ก่อนส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
การปฐมนิเทศนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงาน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสถานประกอบการ ข้อมูลการเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนขณะที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ทบทวนกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

23 ก่อนส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติงาน
การจัดทำเอกสารส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน การเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เตรียมเอกสารสำหรับส่งข้อมูลกลับมายังมหาวิทยาลัย ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา เอกสารต่างๆ ควรสามารถดึงข้อมูล เพิ่มเติมได้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการประชุมระหว่างผู้นิเทศงาน คณาจารย์นิเทศและนักศึกษา : มาตรฐานส่งเสริม ควรมีการพบปะกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงาน ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

24 การประเมินผลกระบวนการก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการจัดหางาน มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการต่อกระบวนการ

25 กระบวนการและมาตรฐาน ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

26 กระบวนการและมาตรฐาน ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ช่วงต้นของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

27 ช่วงต้นของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
สถานประกอบการทำการปฐมนิเทศนักศึกษา : มาตรฐานของสถานประกอบการ ต้องมีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดำเนินงานของสถาน ประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งตัวนักศึกษาไปยังแผนกที่ปฏิบัติงาน การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ มีการกำหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงาน ที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การ ทำงาน

28 นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน : มาตรฐานส่งเสริม มีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้ ใหม่ และประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้

29 นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
สถานประกอบการมอบหมายผู้นิเทศงานในส่วนของสถานประกอบการ มาตรฐานขั้นต่ำ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา หรือมี ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา มีการให้คำปรึกษา ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงาน และประสานงานกับหน่วยงานภายใน สถานประกอบการ ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสถานศึกษาและ องค์กรของตน

30 ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ ข้อมูลผู้นิเทศงาน หัวข้องาน / หัวข้อโครงงาน ที่ปฏิบัติ แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารสำหรับการนิเทศ ก่อนการออกนิเทศอย่างน้อย ๗ วัน : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันหรือประจำสัปดาห์ : มาตรฐานขั้นต่ำ

31 การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ
ต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องจัดให้คณาจารย์นิเทศเข้าไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ครั้ง : มาตรฐานขั้นต่ำ เตรียมเอกสารประกอบการนิเทศงาน ต้องมีการนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศงานนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ คณาจารย์นิเทศ ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา : มาตฐานขั้นต่ำ

32 การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ
เข้าไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ : มาตรฐานขั้นต่ำ ประชุม ๒ ฝ่าย ระหว่าง คณาจารย์นิเทศกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และระหว่างคณาจารย์นิเทศ กับผู้นิเทศงาน ประชุม ๓ ฝ่าย ระหว่าง คณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และผู้นิเทศงาน ใช้ระยะเวลาในการนิเทศงานอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง : มาตรฐานขั้นต่ำ

33 ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะนักศึกษา ตาม ความจำเป็นของแต่ละสาขาวิชา : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ ๑๐ ของการปฏิบัติงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อนสิ้นสุดการ ปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามข้อแนะนำ : มาตรฐานขั้นต่ำ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ : มาตรฐานขั้นต่ำ

34 ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ในช่วงเวลากึ่งกลางของการปฏิบัติงาน คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงาน : มาตราฐานส่งเสริม ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงาน และผู้บริหารองค์กร พร้อมทั้งประเมินผลงาน : มาตรฐานส่งเสริม นักศึกษาควรได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับ ต่อสถานประกอบการ : มาตรฐานส่งเสริม

35 ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ต้องจัดทำรายงาน โดยรายงานต้องมีมาตรฐานเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานและต้อง แก้ไขตามข้อแนะนำ : มาตรฐานขั้นต่ำ นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ : มาตรฐานขั้นต่ำ

36 การประเมินผลกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน
กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา : นักศึกษา ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในสถานประกอบการ ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน การสื่อสารและการนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง การนิเทศต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

37 การประเมินผลกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน
กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา : การดำเนินงาน ระยะเวลาที่คณาจารย์ได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ มีการติดตามการนิเทศ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการนิเทศงาน กระบวนการติดต่อและ การประสานงานการนิเทศ กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา : คุณภาพการนิเทศงาน เวลาที่คณาจารย์ใช้ เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา การนิเทศงานมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ

38 กระบวนการและมาตรฐาน หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

39 กระบวนการและมาตรฐาน หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวบรวมเอกสารสำหรับการประเมินผล การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน การสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา

40 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา : มาตรฐานขั้นต่ำ ผู้เข้าร่วมรับฟัง นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์นิเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชา การประเมินผลการจัดสัมมนา ดูจากร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการ สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

41 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
การประเมินพิจารณาจาก คุณภาพของการนำเสนอผลงาน ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการ นำเสนอ การถามตอบ : มาตรฐานขั้นต่ำ เชิญ ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการเข้าร่วมสัมมนา : มาตรฐานส่งเสริม ควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ประจำ สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนำเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา : มาตรฐานส่งเสริม ควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์ประจำสาขาวิชา : มาตรฐานส่งเสริม

42 ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินของสถานประกอบการ ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดการปฏิบัติงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ ประเมินจากความสามารถในการทำงาน โดยสถานศึกษาต้องชี้แจงรายละเอียดให้นักศึกษาทราบ ผลการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ : มาตรฐานขั้นต่ำ การนิเทศต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผลการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน / แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

43 การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน
สัดส่วนการให้คะแนนของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลจากสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มาตรฐานไม่ได้กำหนดการให้ค่าระดับคะแนนว่าเป็น S/U หรือ A-F ควรแจ้งผลการประเมินจากผู้นิเทศงานให้กับนักศึกษาทราบ ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่น และข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา คณาจารย์ต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ

44 การสรุปผลการดำเนินงาน
เก็บข้อมูลสถิติพื้นฐาน เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนสถานประกอบการ รวบรวมความพึงพอใจของสถานประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำเป็นคลังข้อมูลเพื่อ ใช้ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต แจ้งข้อมูลย้อนกลับไปยังสถานประกอบการ ควรจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ : มาตรฐานส่งเสริม เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

45 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ด้านสหกิจศึกษา สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

46 การประเมินผลกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาควรมีการประเมินพัฒนาการของตนเอง แต่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและ ประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ สถานประกอบการประเมินการประสานงานของสถานศึกษาในภาพรวม

47 ขอบคุณครับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google