งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 เนื้อหา  มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา  กระบวนการสหกิจศึกษา  กระบวนการและมาตรฐาน  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

3 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา  จากที่ สกอ. ได้สนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗  มีการสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่าปัญหาและอุปสรรคหลัก คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษา  ทำให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาขาดประสิทธิภาพ  ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีได้

4 มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา  ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ ควบคุม  ต้องเป็นการจัดประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ  มาตรฐานการดำเนินงานต้องมีความยืดหยุ่น กำหนดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สถานศึกษา และสถานประกอบการ มีโอกาสพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาได้  แต่ละมาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ มาตรฐานขั้นต่ำและมาตรฐานส่งเสริม

5 กระบวนการสหกิจศึกษา ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน หลังจากการปฏิบัติงาน

6 กระบวนการและมาตรฐาน ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6

7  การเตรียมการขั้นต้น  การจัดหางานสหกิจศึกษา  การรับรองคุณภาพงาน  การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  กระบวนการรับสมัครงาน  การส่งตัวนักศึกษาไปสถานประกอบการ 7

8 การเตรียมการขั้นต้น  ด้านหลักสูตร  สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. และสมาคมวิชาชีพ : มาตรฐานขั้นต่ำ  จำนวนหน่วยกิต ไม่ต่ำว่า ๖ หน่วยกิต ในระบบทวิภาค : มาตรฐานขั้นต่ำ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง : มาตรฐานขั้นต่ำ 8

9 การเตรียมการขั้นต้น  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านบุคลากร : คณาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง  คณาจารย์นิเทศ  ต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการนิเทศ ใน หลักสูตรที่ สกอ. รับรอง : มาตรฐานขั้นต่ำ  จัดระบบพี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์การนิเทศ : มาตรฐานขั้นต่ำ  เป็นคณาจารย์ในสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ : มาตรฐานขั้นต่ำ 9

10 การจัดหางานสหกิจศึกษา  การหารายชื่อของสถานประกอบการ  องค์กรที่รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการ  องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  ข้อมูลสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบอื่น  สถานประกอบการที่เคยทำธุรกรรมกับทางมหาวิทยาลัย  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  สถานประกอบการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ที่มีตำแหน่งงานตรง กับสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 10

11 การจัดหางานสหกิจศึกษา  การคัดเลือกสถานประกอบการ  มีการประกอบธุรกิจ ตรงกับสาขาวิชาชีพ  มีหน่วยงานภายใน ตรงกับสาขาวิชาชีพ  ระยะทาง ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา  ความปลอดภัย  การขอรับการเสนองานจากสถานประกอบการ  ติดต่อประสานงานโดยตรง อาจใช้ช่องทางความคุ้นเคยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ให้เสนองานผ่านกระบวนการเอกสาร : มาตรฐานส่งเสริม  ควรมีข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา 11

12 การจัดหางานสหกิจศึกษา  การแนะนำสถานประกอบการในการเสนองาน  ต้องมาจากความต้องการของสถานประกอบการ  กำหนดลักษณะงาน / ปัญหา ที่ต้องการจะแก้ไข : มาตรฐานขั้นต่ำ  ลักษณะงานต้องเป็นโครงงานหรืองานประจำที่เน้นประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาชีพ  เลือกสาขาวิชา ที่มีความสามารถในการแก้ไขงาน / ปัญหา ที่กำหนด  แจ้งความต้องการมายังสถานศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ  กำหนดให้เสนองานมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 12

13 การจัดหางานสหกิจศึกษา  การแนะนำสถานประกอบการในการเสนองาน  กำหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา  เตรียมผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ : มาตรฐานขั้นต่ำ  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา หรือมีความชำนาญในสาขา วิชาชีพเดียวกับนักศึกษา  จำนวนงานควรมีมากกว่าจำนวนนักศึกษา : มาตรฐานส่งเสริม  ตำแหน่งงานควรมีมากกว่าจำนวนนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 13

14 การจัดหางานสหกิจศึกษา  การแนะนำสถานประกอบการในการเสนองาน  กำหนดผู้นิเทศงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ  กำหนดไว้ว่า ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพ เดียวหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา หรือมีความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา  เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมไปถึงสวัสดิการแก่นักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน  มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  กำหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา 14

15 กระบวนการรับรองคุณภาพงาน  เป็นโครงงาน หรืองานประจำที่เน้นประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาชีพ : มาตรฐานขั้นต่ำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้รับรองงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ  คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพิจารณารับรองงานก่อนให้นักศึกษาเลือก  เป็นลักษณะงานที่ท้าทายความสามารถของนักศึกษา เป็นงานที่ไม่ง่าย ไม่ยากเกินไป สามารถแสดงศักยภาพของตนอง : มาตรฐานขั้นต่ำ  คณาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินคุณค่าทางวิชาการของงาน  สามารถทำงานหรือโครงงาน ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา 15

16 กระบวนการรับรองคุณภาพงาน  ต้องมีค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามเหมาะสมและจำเป็นตามลักษณะงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ  มีความปลอดภัย ตามสาขาวิชาชีพ 16

17 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  สถานศึกษาต้องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการ : มาตรฐานขั้นต่ำ  คุณสมบัติของนักศึกษา  พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม/จำนวนหน่วยกิตรวม  ความประพฤติเรียบร้อยไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องมีคุณสมบัติที่จะสำเร็จการศึกษาและไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย  ผ่านรายวิชาบังคับพื้นฐานของสาขาวิชา : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษากำหนด  ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 17

18 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา  เป็นรายวิชาหรือกิจกรรมเตรียมความพร้อม  จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อม รวมไม่น้อยการ ๓๐ ชั่วโมง ไม่นับรวมการ ปฐมนิเทศ  มาตรฐานขั้นต่ำ : มีรายวิชาเตรียมความพร้อมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อม นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชม.  มาตรฐานขั้นต่ำ : เนื้อหาในการอบรมจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ 18

19 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา  การเลือกอาชีพ สถานประกอบการ และการสมัครงาน  การเขียนจดหมายและการสัมภาษณ์งาน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การบริหารงานคุณภาพ  เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ  ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 19 เนื้อหาสำหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ  วัฒนธรรมองค์กร  การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ  ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์  ทักษะความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ  ทักษะการวางแผน

20 กระบวนการรับสมัครงาน  ติดประกาศงานที่ผ่านการรับรองงานคุณภาพให้นักศึกษาทราบ ตามแบบฟอร์มเสนอ งาน : มาตรฐานส่งเสริม  ควรมีข้อมูลลักษณะงานเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา  ให้นักศึกษาเลือกสมัครงานตามความสมใจของตนเอง : มาตรฐานขั้นต่ำ  เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ  ควรกำหนดระยะเวลาที่สถานประกอบการตอบกลับ  เมื่อสถานประกอบการตอบรับแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน 20

21 กระบวนการรับสมัครงาน  ให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา ตามวิธีการที่สถานประกอบการกำหนด : มาตรฐานขั้นต่ำ  เปิดโอกาสให้สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษา  เอกสารประกอบการสมัครงาน  จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงานสหกิจศึกษา ใบแสดงผลการเรียน เอกสารอื่น  มีการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ประสานงาน : มาตรฐานส่งเสริม 21

22 ก่อนส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  การปฐมนิเทศนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  การเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติงาน  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสถานประกอบการ  ข้อมูลการเดินทาง ที่พัก  ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตนขณะที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  ทบทวนกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน  การจัดทำเอกสารส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 22

23 ก่อนส่งตัวนักศึกษาไปปฏิบัติงาน  การจัดทำเอกสารส่งตัวนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  การเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เตรียมเอกสารสำหรับส่งข้อมูลกลับมายังมหาวิทยาลัย ระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เอกสารต่างๆ ควรสามารถดึงข้อมูล เพิ่มเติมได้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีการประชุมระหว่างผู้นิเทศงาน คณาจารย์นิเทศและนักศึกษา : มาตรฐานส่งเสริม  ควรมีการพบปะกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ และผู้นิเทศงาน ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 23

24 การประเมินผลกระบวนการก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา  นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  กระบวนการจัดหางาน  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ  กระบวนการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการ  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการต่อกระบวนการ 24

25 กระบวนการและมาตรฐาน ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 25

26 กระบวนการและมาตรฐาน ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ช่วงต้นของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 26

27 ช่วงต้นของการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  สถานประกอบการทำการปฐมนิเทศนักศึกษา : มาตรฐานของสถานประกอบการ  ต้องมีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการดำเนินงานของสถาน ประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ส่งตัวนักศึกษาไปยังแผนกที่ปฏิบัติงาน  การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ  นักศึกษาได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ  มีการกำหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงาน ที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การ ทำงาน 27

28 นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  การจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงาน : มาตรฐานส่งเสริม  มีการอบรมเสริมทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสเผชิญปัญหาที่ท้าทาย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้างความรู้ ใหม่ และประยุกต์ใช้ในสภาพการปฏิบัติงานจริงได้ 28

29 นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  สถานประกอบการมอบหมายผู้นิเทศงานในส่วนของสถานประกอบการ มาตรฐานขั้นต่ำ  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวหรือใกล้เคียงกับนักศึกษา หรือมี ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา  มีการให้คำปรึกษา ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงาน และประสานงานกับหน่วยงานภายใน สถานประกอบการ  ตรวจสาระรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสถานศึกษาและ องค์กรของตน 29

30 ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ  ข้อมูลผู้นิเทศงาน  หัวข้องาน / หัวข้อโครงงาน ที่ปฏิบัติ  แผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารสำหรับการนิเทศ ก่อนการออกนิเทศอย่างน้อย ๗ วัน : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวันหรือประจำสัปดาห์ : มาตรฐานขั้นต่ำ 30

31 การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  ต้องจัดให้มีการนิเทศของคณาจารย์นิเทศ : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องจัดให้คณาจารย์นิเทศเข้าไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย ๑ ครั้ง : มาตรฐานขั้นต่ำ  เตรียมเอกสารประกอบการนิเทศงาน  ต้องมีการนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้คณาจารย์นิเทศเข้ามานิเทศงานนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ  คณาจารย์นิเทศ ต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา : มาตฐานขั้นต่ำ 31

32 การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ  เข้าไปนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ : มาตรฐานขั้นต่ำ  ประชุม ๒ ฝ่าย ระหว่าง คณาจารย์นิเทศกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และระหว่างคณาจารย์นิเทศ กับผู้นิเทศงาน  ประชุม ๓ ฝ่าย ระหว่าง คณาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และผู้นิเทศงาน  ใช้ระยะเวลาในการนิเทศงานอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง : มาตรฐานขั้นต่ำ 32

33 ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  ต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะนักศึกษา ตาม ความจำเป็นของแต่ละสาขาวิชา : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ ๑๐ ของการปฏิบัติงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อนสิ้นสุดการ ปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามข้อแนะนำ : มาตรฐานขั้นต่ำ  นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ : มาตรฐานขั้นต่ำ 33

34 ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  ในช่วงเวลากึ่งกลางของการปฏิบัติงาน คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงาน : มาตราฐานส่งเสริม  ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้นิเทศงาน และผู้บริหารองค์กร พร้อมทั้งประเมินผลงาน : มาตรฐานส่งเสริม  นักศึกษาควรได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ได้รับ ต่อสถานประกอบการ : มาตรฐานส่งเสริม 34

35 ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ  ต้องจัดทำรายงาน โดยรายงานต้องมีมาตรฐานเดียวกับรายงานทางวิชาการทั่วไป : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานและต้อง แก้ไขตามข้อแนะนำ : มาตรฐานขั้นต่ำ  นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ : มาตรฐานขั้นต่ำ 35

36 การประเมินผลกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา : นักศึกษา  ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการประยุกต์ใช้  การปรับตัว และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบในสถานประกอบการ  ความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผน  การสื่อสารและการนำเสนอผลงาน  ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง  การนิเทศต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 36

37 การประเมินผลกระบวนการระหว่างการปฏิบัติงาน  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา : การดำเนินงาน  ระยะเวลาที่คณาจารย์ได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ  มีการติดตามการนิเทศ  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการนิเทศงาน กระบวนการติดต่อและ การประสานงานการนิเทศ  กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา : คุณภาพการนิเทศงาน  เวลาที่คณาจารย์ใช้ เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  การนิเทศงานมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ 37

38 กระบวนการและมาตรฐาน หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 38

39 กระบวนการและมาตรฐาน หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  รวบรวมเอกสารสำหรับการประเมินผล  การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน  การสรุปผลการดำเนินงาน  กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา 39

40 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  ต้องจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศและ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา : มาตรฐานขั้นต่ำ  ผู้เข้าร่วมรับฟัง  นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  นักศึกษาในสาขาวิชา  อาจารย์นิเทศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา  การประเมินผลการจัดสัมมนา ดูจากร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมการ สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 40

41 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  การประเมินพิจารณาจาก คุณภาพของการนำเสนอผลงาน ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการ นำเสนอ การถามตอบ : มาตรฐานขั้นต่ำ  เชิญ ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการเข้าร่วมสัมมนา : มาตรฐานส่งเสริม  ควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์นิเทศ คณาจารย์ประจำ สาขาวิชา และผู้นิเทศงาน  คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนำเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา : มาตรฐานส่งเสริม  ควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์นิเทศและคณาจารย์ประจำสาขาวิชา : มาตรฐานส่งเสริม 41

42 ข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผลการประเมินของสถานประกอบการ ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดการปฏิบัติงาน : มาตรฐานขั้นต่ำ  ประเมินจากความสามารถในการทำงาน โดยสถานศึกษาต้องชี้แจงรายละเอียดให้นักศึกษาทราบ  ผลการนิเทศงานของคณาจารย์นิเทศ : มาตรฐานขั้นต่ำ  การนิเทศต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ผลการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา : มาตรฐานขั้นต่ำ  การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล  รายงานการปฏิบัติงาน / แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 42

43 การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงาน  สัดส่วนการให้คะแนนของสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 : มาตรฐานขั้นต่ำ  ต้องมีสัดส่วนการประเมินผลจากสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  มาตรฐานไม่ได้กำหนดการให้ค่าระดับคะแนนว่าเป็น S/U หรือ A-F  ควรแจ้งผลการประเมินจากผู้นิเทศงานให้กับนักศึกษาทราบ  ผู้นิเทศงานควรให้ความคิดเห็นต่อจุดเด่น และข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา  คณาจารย์ต้องแจ้งข้อมูลการวัดและประเมินผลให้นักศึกษาทราบ 43

44 การสรุปผลการดำเนินงาน  เก็บข้อมูลสถิติพื้นฐาน เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนสถานประกอบการ  รวบรวมความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำเป็นคลังข้อมูลเพื่อ ใช้ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต  แจ้งข้อมูลย้อนกลับไปยังสถานประกอบการ  ควรจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการ : มาตรฐานส่งเสริม  เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน 44

45 กิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษา  การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร ด้านสหกิจศึกษา  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน  ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 45

46 การประเมินผลกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  นักศึกษาควรมีการประเมินพัฒนาการของตนเอง แต่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและ ประเมินผล  เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ  สถานประกอบการประเมินการประสานงานของสถานศึกษาในภาพรวม 46

47 ขอบคุณครับ 47 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google