งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการ ฝึกงาน ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการ ฝึกงาน ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการ ฝึกงาน ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สิงหาคม 2557

2 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา การฝึกปฏิบัติงาน จริง จะทำให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ และสภาพการปฏิบัติงานจริงจากหน่วยงานต่าง ๆ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้ ควบคู่กับทักษะ เพื่อ เป็นแนวทางสำหรับการประกอบอาชีพในภาย หน้า การฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 2

3 สมุดบันทึกการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 3

4 ข้อมูลนิสิต และหน่วยงาน สมุดบันทึกการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 4

5 บันทึกการปฏิบัติงานรายวัน สมุดบันทึกการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 5

6 เป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานการฝึกงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารของ นิสิต และจัดทำเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต การเขียนรายงานการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 6

7 ส่วนนำ รูปแบบการเขียนรายงานการ ฝึกงาน เป็นส่วนประกอบก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาของ รายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหาของ รายงาน เช่น กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เป็น ต้น ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 7

8 ส่วนเนื้อเรื่อง รูปแบบการเขียนรายงานการ ฝึกงาน เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการเขียนรายงาน ประกอบด้วย บทนำ การดำเนินการฝึกงาน บทสรุป อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการ ปฎิบัติงานของนิสิตในแต่ละองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 8

9 ส่วนประกอบ ตอนท้าย รูปแบบการเขียนรายงานการ ฝึกงาน เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อทำให้รายงานมีความ สมบูรณ์ ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ภาคผนวก ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 9

10 การจัดทำรูปเล่ม รายงาน รูปแบบการเขียน รายงานการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 10

11 บทนำ รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน การฝึกงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน ช่วงเวลาในการฝึกงาน ที่อยู่ ชื่อองค์กร / หน่วยงาน / แผนก / ส่วนงาน ความเป็นมา / การจัดโครงสร้างขององค์กร ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 11

12 การดำเนินการ ฝึกงาน รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน การฝึกงาน ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 12

13 การดำเนินการ ฝึกงาน รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน การฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 13

14 การดำเนินการ ฝึกงาน รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน การฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 14

15 การดำเนินการ ฝึกงาน รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน การฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 15

16 สรุปผลการ ปฏิบัติงาน รายละเอียดเนื้อหาของรายงาน การฝึกงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฎิบัติงาน บทสรุปและข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 16

17 นำเสนอรายงานผลการฝึกงานในการสัมมนาหลัง ฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจเข้าฟัง โดย นำเสนอตามกำหนดการที่สาขาวิชาฯ กำหนดผ่าน สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ในการนำเสนอผลงานภายใน ระยะเวลา 15 นาที การนำเสนอรายงาน ปฐมนิเทศฝึกงาน ปี การศึกษา 2557 หน้า 17

18 ขอให้นิสิตทุกคนโชคดี มี ความสุข และ ประสบความสำเร็จในการ ฝึกงาน

19 ข้อซักถาม ?


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการ ฝึกงาน ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google