งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวกนกพร บุญนวน ( ครูปอม ) ( ว 30221 ). เรื่องที่ เรียน 1. การใช้เครื่องชั่งและการชั่ง สารเคมี 2. การถ่ายเทสาร 3. การตกผลึก 4. การวัดปริมาตรของของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวกนกพร บุญนวน ( ครูปอม ) ( ว 30221 ). เรื่องที่ เรียน 1. การใช้เครื่องชั่งและการชั่ง สารเคมี 2. การถ่ายเทสาร 3. การตกผลึก 4. การวัดปริมาตรของของเหลว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวกนกพร บุญนวน ( ครูปอม ) ( ว 30221 )

2 เรื่องที่ เรียน 1. การใช้เครื่องชั่งและการชั่ง สารเคมี 2. การถ่ายเทสาร 3. การตกผลึก 4. การวัดปริมาตรของของเหลว 5. การไทเทรต 6. การแยกสารโดยใช้โคร มาโทกราฟีกระดาษ

3 ผลการเรียนรู้ 1. สามารถฝึกการใช้เครื่องชั่งชนิดต่างๆ และฝึกการชั่ง สารเคมีชนิดอื่นได้ 2. เพื่อนำวิธีการถ่ายเทสารมาใช้ในการทดลองสารเคมี เป็นทั้ง ของแข็ง ของเหลวได้ 3. สามารถเตรียมสารละลายได้แล้วไปตกผลึกตาม ขั้นตอนและเปรียบเทียบผลึกของสารเคมีชนิดต่างได้ 4. สามารถใช้อุปกรณ์บิวเรตต์ กระบอกตวง ขวดวัด ปริมาตร ปิเปตต์ ให้ถูกต้องได้ 5. ฝึกการไทเทรตหาปริมาณของกรด เบส ในผลไม้ ยาหรือสารชนิดต่างๆ ได้ 6. สามารถแยกสารได้โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบ กระดาษ

4 เกณฑ์การให้คะแนน ( 70 : 30 ) สอบปฏิบัติ รายบุคคล - การใช้เครื่องชั่ง 5 คะแนน - การ ใช้ปิเปต 5 คะแนน กลุ่ม - การเตรียมสาร 5 คะแนน - การไทเทรต 15 คะแนน

5 ภาระงาน / ชิ้นงาน 1. รายงานเรื่องข้อควรปฏิบัติในการทำ ปฏิบัติการเคมี ( รายบุคคล ) 10 คะแนน - ข้อควรปฏิบัติในการใช้ ห้องปฏิบัติการ - ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมี - วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด อุบัติเหตุ 2. ผลึกสารส้ม 10 คะแนน 3. ใบงาน 5 คะแนน 4. การทดลองเรื่องโครมาโทกราฟี 10 คะแนน

6 สอบปลายภาค 30 คะแนน เจตคติ 5 คะแนน - การมีส่วนร่วมในการเรียน - ไม่นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ขึ้นมาเล่นในชั่วโมงเรียน - ไม่นำการบ้าน / งาน วิชาอื่น ขึ้นมาทำในชั่วโมงเรียน - ไม่นำหนังสือนิยาย การ์ตูน หรือ หนังสืออ่านนอกเวลาขึ้นมาอ่านใน ชั่วโมงเรียน - จิตอาสา


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวกนกพร บุญนวน ( ครูปอม ) ( ว 30221 ). เรื่องที่ เรียน 1. การใช้เครื่องชั่งและการชั่ง สารเคมี 2. การถ่ายเทสาร 3. การตกผลึก 4. การวัดปริมาตรของของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google