งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพื้นฐานทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพื้นฐานทางเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพื้นฐานทางเคมี
( ว ) โดย นางสาวกนกพร บุญนวน (ครูปอม)

2 เรื่องที่เรียน 2. การถ่ายเทสาร 3. การตกผลึก 4. การวัดปริมาตรของของเหลว
1. การใช้เครื่องชั่งและการชั่งสารเคมี 2. การถ่ายเทสาร 3. การตกผลึก 4. การวัดปริมาตรของของเหลว 5. การไทเทรต 6. การแยกสารโดยใช้โครมาโทกราฟีกระดาษ

3 ผลการเรียนรู้ 1. สามารถฝึกการใช้เครื่องชั่งชนิดต่างๆ และฝึกการชั่งสารเคมีชนิดอื่นได้ 2. เพื่อนำวิธีการถ่ายเทสารมาใช้ในการทดลองสารเคมีเป็นทั้ง ของแข็ง ของเหลวได้ 3. สามารถเตรียมสารละลายได้แล้วไปตกผลึกตามขั้นตอนและเปรียบเทียบผลึกของสารเคมีชนิดต่างได้ 4. สามารถใช้อุปกรณ์บิวเรตต์ กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ปิเปตต์ ให้ถูกต้องได้ 5. ฝึกการไทเทรตหาปริมาณของกรด เบส ในผลไม้ ยาหรือสารชนิดต่างๆ ได้ 6. สามารถแยกสารได้โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

4 เกณฑ์การให้คะแนน ( 70 : 30 ) สอบปฏิบัติ รายบุคคล กลุ่ม
เกณฑ์การให้คะแนน ( 70 : 30 ) สอบปฏิบัติ รายบุคคล - การใช้เครื่องชั่ง คะแนน - การใช้ปิเปต คะแนน กลุ่ม - การเตรียมสาร 5 คะแนน - การไทเทรต 15 คะแนน

5 ภาระงาน / ชิ้นงาน 1. รายงานเรื่องข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคมี (รายบุคคล) 10 คะแนน - ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ - ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมี - วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2. ผลึกสารส้ม คะแนน 3. ใบงาน 5 คะแนน 4. การทดลองเรื่องโครมาโทกราฟี 10 คะแนน

6 - ไม่นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขึ้นมาเล่นในชั่วโมงเรียน
เจตคติ 5 คะแนน - การมีส่วนร่วมในการเรียน - ไม่นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขึ้นมาเล่นในชั่วโมงเรียน - ไม่นำการบ้าน / งาน วิชาอื่นขึ้นมาทำในชั่วโมงเรียน - ไม่นำหนังสือนิยาย การ์ตูน หรือหนังสืออ่านนอกเวลาขึ้นมาอ่านในชั่วโมงเรียน - จิตอาสา สอบปลายภาค คะแนน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพื้นฐานทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google