งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มศว 365 การจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มศว 365 การจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มศว 365 การจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

2 จุดมุ่งหมาย (Objectives) 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีการจัดการที่สำคัญ และแนวโน้ม การจัดการสมัยใหม่ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด การจัดการองค์กร และการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่กับการ จัดการองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กร และสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

3 สังเขปหัวข้อเนื้อหาวิชา (Course Outline) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ : ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของ การจัดการ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ : ธรรมาภิ บาล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ การวางแผน : ประเภทของแผน เทคนิคและ เครื่องมือในการวางแผน การจัดองค์กร : โครงสร้างองค์กร การ เปลี่ยนแปลงองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำ : ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสื่อสาร การ ทำงานเป็นทีม การควบคุม : เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการ ควบคุม การพัฒนาองค์กร

4 วิธีการจัดการเรียนการสอน (Teaching Methods) บรรยาย / อภิปราย ( Lecture and discussion ) Problem base learning Cooperative learning แบบระดมสมอง ( Brainstorming ) กิจกรรมนอกชั้นเรียน

5 ตารางการเรียนการ สอน ( ดูใน Course Syllabus ประกอบ )

6 กิจกรรมการเรียนรู้ o การบรรยาย และการอภิปราย o การสนทนากลุ่ม o การวิเคราะห์กรณีศึกษา และนำเสนอหน้าชั้น เรียน o กิจกรรมรายบุคคล : ใบกิจกรรม 7 งาน o กิจกรรมกลุ่ม : มี 3 งาน – วิเคราะห์กรณีศึกษาท้ายชั่วโมง 6 ครั้ง – ใบกิจกรรมกลุ่ม 3 งาน – โครงงานวิเคราะห์ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม

7 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน

8 จิตพิสัย ( ความรับผิดชอบ 10% การมีส่วนร่วม 10%)20% การเข้าชั้นเรียน 5% งานมอบหมาย - รายงานเดี่ยว 10% - งานกลุ่ม ( รายงาน / การนำเสนอ ) 15% โครงงาน 20% สอบปลายภาค 30%

9 1. ความรับผิดชอบ 10 คะแนน - การส่งงานตรงเวลา - การส่งงานตรงเวลา - ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามที่อาจารย์ มอบหมาย 2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 คะแนน - อภิปราย แสดงความคิดเห็น ถาม - ตอบ - ทำงานร่วมกับกลุ่มด้วยความตั้งใจ

10 มาเรียนครบทุกครั้ง 5 คะแนน มาเรียนครบทุกครั้ง 5 คะแนน ขาดเรียน 1 ครั้ง หัก 1 คะแนน ขาดเรียน 1 ครั้ง หัก 1 คะแนน ขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง อาจารย์ ผู้สอนพิจารณาไม่ให้สิทธิในการ เข้าสอบ ขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง อาจารย์ ผู้สอนพิจารณาไม่ให้สิทธิในการ เข้าสอบ การขาดเรียนโดยมีใบรับรอง แพทย์หรือหนังสือจากคณะ สำนัก สถาบัน ไม่ถือเป็นการขาด เรียน การขาดเรียนโดยมีใบรับรอง แพทย์หรือหนังสือจากคณะ สำนัก สถาบัน ไม่ถือเป็นการขาด เรียน

11 ส่งใบกิจกรรมครบ 7 งาน 10 คะแนน ขาด 1 งาน หัก 1 คะแนน หมายเหตุ : หมายเหตุ : อาจารย์สามารถ พิจารณาหักคะแนนจากความ ไม่ตั้งใจเขียนของนิสิตได้ การ ส่งทุกครั้งไม่ได้หมายความว่า จะได้คะแนนเต็ม หากนิสิตไม่มี ความตั้งใจเขียนหรือสรุปสิ่งที่ ได้เรียนรู้ ให้สมกับภูมิความรู้ ของบัณฑิต มศว

12 1. วิเคราะห์กรณีศึกษาท้ายบทเรียน และ นำเสนอหน้าชั้น 4 ครั้ง ๆ ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน 2. ใบกิจกรรมกลุ่ม 3 งาน งานที่ 1 SWOT Analysis 3 คะแนน งานที่ 2 และ 3 งานละ 2 คะแนน รวม 7 คะแนน หมายเหตุ : กิจกรรมกลุ่ม 15 คะแนน อาจารย์พิจารณา จาก - เขียนสรุปพร้อมเสนอความคิดเห็นได้ตรง ประเด็น - นำเสนอและตอบคำถามได้ตรงประเด็น และบางครั้งอาจให้ตัวแทนกลุ่มประเมินให้คะแนน เพื่อนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

13 หัวข้อที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ สรุป สังเคราะห์ และเสนอะ โครงงานกลุ่ม ประวัติความเป็นของการจัดตั้ง องค์กร ประวัติความเป็นของการจัดตั้ง องค์กร กระบวนการจัดการ กระบวนการจัดการ – การวางแผน – การจัดองค์กร – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ – การนำ – การจูงใจ – จริยธรรมและความ รับผิดชอบต่อสังคม – เครื่องมือการจัดการที่องค์กร นำมาประยุกต์ใช้ สรุป สรุป ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ

14 ศึกษาครบทุกประเด็นและมีเนื้อหาไม่ น้อยกว่า 20 หน้า ศึกษาครบทุกประเด็นและมีเนื้อหาไม่ น้อยกว่า 20 หน้า 5 คะแนน สรุปและข้อเสนอแนะ 5 คะแนน สรุปและข้อเสนอแนะ 5 คะแนน รูปแบบความถูกต้องของรายงาน 5 คะแนน รูปแบบความถูกต้องของรายงาน 5 คะแนน การนำเสนอหน้าชั้น 5 คะแนน การนำเสนอหน้าชั้น 5 คะแนน

15  สรุปประเด็นทั้ง 7 บนพื้นฐานข้อมูลที่ ทำการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ ดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้ง 7 ประเด็น บน พื้นฐานการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ ศึกษากับองค์ความรู้ของผู้ศึกษาเพื่อให้ ผู้อ่านเห็นภาพที่มีความเป็นไปและ สามารถปฏิบัติได้ รายงานมีความถูกต้องของเนื้อหาและ มาตรฐานการทำรายงานของ มศว กรณี ผิด หักจุดละ 1 คะแนน  รายงานมีความถูกต้องของเนื้อหาและ มาตรฐานการทำรายงานของ มศว กรณี ผิด หักจุดละ 1 คะแนน  นำเสนอครบทุกประเด็น แสดงถึงการ เตรียมพร้อมในเวลาที่กำหนด และตอบ คำถามได้ตรงประเด็น

16 เกณฑ์การประเมินผล มศว 365 ๘๕ % ขึ้นไป A ๘๐ - ๘๔ % B + ๗๕ - ๗๙ % B ๗๐ - ๗๔ % C + ๖๐ - ๖๙ % C ๕๕ - ๕๙ % D + ๕๐ - ๕๔ % D ต่ำกว่า ๕๐ % E ๘๕ % ขึ้นไป A ๘๐ - ๘๔ % B + ๗๕ - ๗๙ % B ๗๐ - ๗๔ % C + ๖๐ - ๖๙ % C ๕๕ - ๕๙ % D + ๕๐ - ๕๔ % D ต่ำกว่า ๕๐ % E

17 วีดีทัศน์ เรื่อง การบริหารเวลา วีดีทัศน์ เรื่อง การบริหารเวลา วีดีทัศน์ เรื่อง วีดีทัศน์ เรื่อง 7 Effective Time Management Technique.. ระดมสมองกันเถอะ.. ใครมีวิธีบริหารเวลาเรียนเด็ด ๆ บ้าง ???..The Best… เป็นอย่างไรนะ ?

18 1.2.3.4.5.…

19

20 Idea, Learning, Question


ดาวน์โหลด ppt มศว 365 การจัดการสมัยใหม่ (Principles of Modern Management) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google