งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดำเนินการทุกตำบล ๑. ทุกตำบล ดำเนินการรับสมัครตามรุ่น ๒.ทุกตำบล ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดำเนินการทุกตำบล ๑. ทุกตำบล ดำเนินการรับสมัครตามรุ่น ๒.ทุกตำบล ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดำเนินการทุกตำบล ๑. ทุกตำบล ดำเนินการรับสมัครตามรุ่น ๒.ทุกตำบล ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ รุ่น ๓.แยก รับสมัครเป็นรายหมู่บ้าน รวม ปฐมนิเทศ เป็นตำบล หรือ ๒ ตำบล ๓ ตำบล กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ คน แยก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( ตามกลุ่ม อาชีพ ) เช่น ๘๐ คน ๔ กลุ่มอาชีพ ๘๐ คน ๓ กลุ่มอาชีพ อาจจะเป็น ๒๐ ๘๐ คน ๒ กลุ่มอาชีพ อาจจะ เป็น ๒๐๒๐ ๒๐๒๐ ๔๐๔๐ ๖๐๖๐ ๒๐๒๐ ๒๐๒๐ ๒๐๒๐ ๒๐๒๐ ๒๐๒๐

2 รวม ปัจจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ๘๐ คน หรือมากกว่า ๘๐ คน ๔.เครือข่ายรับสมัคร ๕.การยืมเงิน ๖.การเบิกจ่ายงบประมาณ ๗.การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ๘. เป้าหมาย - อาชีพอิสระ - รวมกลุ่มอาชีพ ๙. ทุนสำหรับการรวมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน ( ตารางงบประมาณ )

3 รูปแบบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ การมีงานทำ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนตำบลละ ๘๐ คน อาจมีบางตำบล ๔๐ – ๖๐ คน การจัดกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ ๒๐ คน

4 รูปแบบที่ ๑ รุ่นที่ ๑ - แยก รับสมัคร - รวม ปฐมนิเทศ - แยก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - รวม ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร กศน. อำเภอ ตำบล ก. ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ๒๐ คน

5 แบบที่๒ รุ่นที่ ๑ กศน. อำเภอ ตำบล ก ตำบล ข ม.๑ม.๑ม.๒ม.๒ม.๓ม.๓ม.๔ม.๔ ๒๐ คน........ ๒๐ คน........ ม.๑ม.๑ม.๒ม.๒ม.๓ม.๓ม.๔ม.๔ ๒๐ คน........ ๒๐ คน ๘๐ คน - แยก รับสมัคร - รวม ปฐมนิเทศ - แยก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - รวม ปัจฉิมนิเทศและมอบ วุฒิบัตร

6 รูปแบบที่ ๒ รุ่นที่ ๒ กศน. อำเภอ ตำบล ก. ตำบล ข. ม.๑ม.๑ม.๒ม.๒ม.๓ม.๓ม.๔ม.๔ม.๑ม.๑ม.๒ม.๒ม.๓ม.๓ม.๔ม.๔...... ๒๐ คน...... ๒๐ คน....... ๒๐ คน....... ๒๐ คน ๘๐ คน

7 แบบที่ ๓ รุ่นที่ ๑ กศน. อำเภอ ตำบล กตำบล ขตำบล คตำบล ง ม.๑ม.๑ ม. ๒ ๒๐ คน ม.๓ม.๓ ม.๔ม.๔ ม.๑ม.๑ ม.๒ม.๒ ม. ๓ ๒๐ คน ม.๔ม.๔ ม. ๑ ๒๐ คน ม.๒ม.๒ ม.๓ม.๓ ม.๔ม.๔ ม.๑ม.๑ ม.๒ม.๒ ม.๓ม.๓ ม. ๔ ๒๐ คน ๘๐คน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดำเนินการทุกตำบล ๑. ทุกตำบล ดำเนินการรับสมัครตามรุ่น ๒.ทุกตำบล ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google