งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
แนวทางการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดำเนินการทุกตำบล ๑ . ทุกตำบล ดำเนินการรับสมัครตามรุ่น ทุกตำบล ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ รุ่น แยก รับสมัครเป็นรายหมู่บ้าน รวม ปฐมนิเทศ เป็นตำบล หรือ ๒ ตำบล ๓ ตำบล กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ คน แยก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ตามกลุ่มอาชีพ) เช่น ๘๐ คน ๔ กลุ่มอาชีพ ๘๐ คน ๓ กลุ่มอาชีพ อาจจะเป็น ๒๐ ๘๐ คน ๒ กลุ่มอาชีพ อาจจะเป็น ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๒๐

2 รวม ปัจจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ๘๐ คน หรือมากกว่า ๘๐ คน
เครือข่ายรับสมัคร การยืมเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ๘. เป้าหมาย อาชีพอิสระ - รวมกลุ่มอาชีพ ๙. ทุนสำหรับการรวมกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน (ตารางงบประมาณ)

3 รูปแบบการดำเนินงาน การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนตำบลละ ๘๐ คน อาจมีบางตำบล ๔๐ – ๖๐ คน การจัดกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ ๒๐ คน

4 รูปแบบที่ ๑ รุ่นที่ ๑ กศน.อำเภอ ตำบล ก. ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ๒๐ คน ๒๐ คน
รูปแบบที่ ๑ รุ่นที่ ๑ - แยก รับสมัคร - รวม ปฐมนิเทศ - แยก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - รวม ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร กศน.อำเภอ ตำบล ก. ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ๒๐ คน ๒๐ คน ๒๐ คน ๒๐ คน

5 แบบที่๒ รุ่นที่ ๑ กศน.อำเภอ ตำบล ก ตำบล ข ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๑ ม.๒ ม.๓
แบบที่๒ รุ่นที่ ๑ กศน.อำเภอ ตำบล ก ตำบล ข ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ๒๐ คน ๒๐ คน ๒๐ คน ๒๐ คน ๘๐ คน -แยก รับสมัคร รวม ปฐมนิเทศ แยก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร

6 รูปแบบที่ ๒ รุ่นที่ ๒ กศน.อำเภอ ตำบล ก. ตำบล ข. ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๑
รูปแบบที่ ๒ รุ่นที่ ๒ กศน.อำเภอ ตำบล ก. ตำบล ข. ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ...... ๒๐ คน ...... ๒๐คน ๒๐ คน ๒๐คน ๘๐ คน

7 แบบที่ ๓ รุ่นที่ ๑ กศน.อำเภอ ตำบล ก ตำบล ข ตำบล ค ตำบล ง ม.๓ ๒๐ คน
ตำบล ก ตำบล ข ตำบล ค ตำบล ง ม.๓ ๒๐ คน ม.๑ ๒๐ คน ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ๒๐คน ม.๑ ม.๒ ๒๐ คน ม.๓ ม.๔ ม.๑ ม.๒ ม.๔ ๘๐คน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google