งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553
ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553 ตามงบประมาณ ปฏิบัติงานจริง จัดที่ดินทำกิน  จัดที่ดินทำกิน  การแก้ไขปัญหาที่ดิน 90,000 ราย ล้านไร่  จัดที่ดินชุมชน  เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน แห่งประเทศไทย จัดที่ดินชุมชน  พัฒนาสิทธิ  ที่ดินหน้า ม.นเรศวร 500 ชุมชน 65,000 ราย  สกม. (5 กิจกรรม) จ.พะเยา  ที่ดินกองทุนที่ดิน  ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน แก้ไขเอกสารสิทธิ จ.อุดรธานี ส.ป.ก.4-01ค  ความร่วมมือสํานักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่ดิน ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา งบพิเศษ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน4ภาค  พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน  สารบบที่ดิน จ.สระบุรี  ที่ดินเอกชน  กังหันลม, ปิโตรเลียม

2 พัฒนาสิทธิ 2 แสนราย 3 ล้านไร่
แผนงานและงบประมาณ ปี 2554 งบประมาณ แผนงาน ได้รับ จัดสรร (บาท) (บาท) ที่ดินทำกิน 53,000 ราย 800,000 ไร่ 220,355,900 132,213,500 ที่ดินชุมชน 1,000 ชุมชน 70,000 ราย 66,552,300 39,931,400 พัฒนาสิทธิ 2 แสนราย 3 ล้านไร่ 60,019,200 36,011,500

3 ปัญหา ส.ป.ก. การจัดที่ดิน การบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง  ผู้รับผิดชอบ
1. แนวเขต 2. แปลงนอกเขต 3. แปลงคาบเกี่ยว 4. แปลงไม่ถูกต้อง 5. เปลี่ยนสิทธิ/ขายสิทธิ 6. ไม่ทำประโยชน์ 7. ที่ดินได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 8. ที่ดินชุมชน 9. ที่ดินที่ยังไม่อนุญาต 10. แปลงใหญ่ 11. ไม่ให้ความร่วมมือ 12. ขาดคุณสมบัติ 13. ที่ดิน โฉนด น.ส.3 ด้านโครงสร้าง  ผู้รับผิดชอบ  บูรณาการ บุคลากร  ขาดความรู้/แนวทาง  ขาดอัตรากำลัง งบประมาณ  เครื่องมือ

4 จัดที่ดิน : งานสำคัญที่ต้องทำ งานพัฒนา : งานสำคัญที่ต้องบูรณาการ
ทิศทางการปฏิบัติงาน จัดที่ดิน : งานสำคัญที่ต้องทำ ให้มีแนวคิด งานพัฒนา : งานสำคัญที่ต้องบูรณาการ

5 พื้นที่เป้าหมาย ข้อกำหนดในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาสิทธิให้แก่เกษตรกร ในที่ดินของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2554 1. ให้พิจารณาพื้นที่ที่ได้ดำเนินการออกโฉนดไว้แล้วมาพิจารณาดำเนินการก่อน หากไม่มีพื้นที่ดังกล่าวให้พิจารณาพื้นที่อื่นตามลำดับความเหมาะสม 2. เป็นพื้นที่ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง (Digital Map) มีฐานข้อมูลแผนที่ถูกต้อง สามารถนำไปดำเนินการยื่นออกโฉนดได้ 3. เป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ ที่ดินแปลงเกษตรกรรม ในปี 2553 หรือกำหนดเป็นแผนดำเนินการในปี 2554 4. เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และพัฒนาอาชีพที่มีความมั่นคงในรายได้ 5. เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรที่ต้องการคุ้มครอง เป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม 6. เป็นพื้นที่ที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาสิทธิ และเกษตรกรส่วนใหญ่มีความประสงค์ในการพัฒนาสิทธิ

6 งานวิชาการ งานปฏิบัติการ
กระบวนงานพัฒนาสิทธิ งานวิชาการ งานปฏิบัติการ จัดทำคู่มือ/กำหนดแผนงานขั้นตอนปฏิบัติงาน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย กำหนดพื้นที่ออกโฉนดที่ดิน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกษตรกรแสดงความประสงค์ ประสานกรมที่ดินในการออกโฉนด จัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินราคาที่ดิน(กำหนดอัตราค่าเช่าซื้อ อัตราการประกันการกู้เงิน/ราคาซื้อคืน) จัดทำบันทึกข้อตกลงสถาบันการเงิน/หน่วยงาน ตรวจสอบโฉนด/ ส.ป.ก.4-01 ตรวจสอบแปลงที่ดิน (เขต/รูปแผนที่/เนื้อที่) ตรวจสอบสิทธิ การทำประโยชน์ การเปลี่ยนมือ เกษตรกรยื่นขอทำสัญญาเช่าซื้อ (ยื่นความจำนง) ออกแบบสัญญา/แก้ไข กำหนดระเบียบการดำเนินงาน ระเบียบเงินกองทุนฯ ในการซื้อคืน ตรวจสอบ/จัดทำบัญชี/เสนอคณะกรรมการ นำเสนอ คปก. อนุมัติแผนงาน การกำหนดราคา ระเบียบ และแบบที่กำหนด ทำสัญญาเช่าซื้อ อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสิทธิ การประเมินราคา ระเบียบ สัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดและชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน

7 Road Map การพัฒนาสิทธิให้แก่เกษตรกรในที่ดินของรัฐ
กรอบระยะเวลา กระบวนงาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 (2553) กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 3 ล้านไร่ ไตรมาส 1 กำหนดพื้นที่ออกโฉนด 2 แสนไร่ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกษตรกรแสดงความประสงค์ 200,000 ราย ไตรมาส 1-2 ตรวจสอบแปลงที่ดิน (เขต/รูปแผนที่/เนื้อที่) ตรวจสอบสิทธิ/การทำประโยชน์/การเปลี่ยนมือ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน/ส.ป.ก.4-01 ยื่นแก้ไข (กรณีไม่ถูกต้อง) 200,000 ราย ไตรมาส 3 เกษตรกรยื่นคำขอทำสัญญาเช่าซื้อ 50,000 ราย ตรวจสอบ/จัดทำบัญชี/เสนอคณะกรรมการฯ 10,000 ราย ทำสัญญาเช่าซื้อ 10,000 ราย จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบกำหนดและชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน

8 มุ่งไปสู่ความสำเร็จ โดย
พร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลง มุ่งไปสู่ความสำเร็จ โดย ปัจจัย งาน เงิน คน ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ การเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google