งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553 จัดที่ดินทำ กิน จัดที่ดิน ชุมชน แก้ไข เอกสาร สิทธิ  จัดที่ดินทำ กิน  จัดที่ดินชุมชน  พัฒนาสิทธิ  ความร่วมมือสํานักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553 จัดที่ดินทำ กิน จัดที่ดิน ชุมชน แก้ไข เอกสาร สิทธิ  จัดที่ดินทำ กิน  จัดที่ดินชุมชน  พัฒนาสิทธิ  ความร่วมมือสํานักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553 จัดที่ดินทำ กิน จัดที่ดิน ชุมชน แก้ไข เอกสาร สิทธิ  จัดที่ดินทำ กิน  จัดที่ดินชุมชน  พัฒนาสิทธิ  ความร่วมมือสํานักงาน ทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์  ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำ กิน  ที่ดินเอกชน  สกม. (5 กิจกรรม )  เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน  ที่ดินหน้า ม. นเรศวร  ที่ดินกองทุนที่ดิน  ที่ดิน ต. วังกระทะ อ. ปากช่อง  พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน  กังหันลม, ปิโตรเลียม ปฏิบัติงาน จริง  การแก้ไข ปัญหาที่ดิน แห่งประเทศไทย จ. พะเยา จ. อุดรธานี จ. สระบุรี ตาม งบประมา ณ 90,000 ราย 1.35 ล้านไร่ 500 ชุมชน 65,000 ราย ส. ป. ก.4-01 ค งบพิเศษ โครงการแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกิน ให้แก่เกษตรกรสภา ประชาชน 4 ภาค  สารบบที่ดิน อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

2 ที่ดินทำกิน 53,000 ราย 800,000 ไร่ 220,355,900 132,213,500 ที่ดินชุมชน 1,000 ชุมชน 70,000 ราย 66,552,300 39,931,400 พัฒนาสิทธิ 2 แสนราย 3 ล้านไร่ 60,019,200 36,011,500 แผนงาน ได้รับจัดสรร งบประมาณ ( บาท ) แผนงานและงบประมาณ ปี 2554

3 1. แนวเขต 2. แปลงนอกเขต 3. แปลงคาบเกี่ยว 4. แปลงไม่ถูกต้อง 5. เปลี่ยนสิทธิ / ขายสิทธิ 6. ไม่ทำประโยชน์ 7. ที่ดินได้รับอนุญาตตาม กฎหมาย 8. ที่ดินชุมชน 9. ที่ดินที่ยังไม่อนุญาต 10. แปลงใหญ่ 11. ไม่ให้ความร่วมมือ 12. ขาดคุณสมบัติ 13. ที่ดิน โฉนด น. ส.3 บุคลากร งบประมาณ  ขาดความรู้ / แนวทาง  ขาดอัตรากำลัง  เครื่องมือ ด้านโครงสร้าง  ผู้รับผิดชอบ  บูรณาการ การจัดที่ดิน การบริหารจัดการ ปัญหา ส. ป. ก.

4 ทิศทางการปฏิบัติงาน ให้มีแนวคิด จัดที่ดิน : งานสำคัญที่ต้องทำ งานพัฒนา : งานสำคัญที่ต้องบูรณาการ

5 ข้อกำหนดในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนา สิทธิให้แก่เกษตรกร ในที่ดินของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2554 1. ให้พิจารณาพื้นที่ที่ได้ดำเนินการออกโฉนดไว้ แล้วมาพิจารณาดำเนินการก่อน หากไม่มีพื้นที่ ดังกล่าวให้พิจารณาพื้นที่อื่นตามลำดับความ เหมาะสม 2. เป็นพื้นที่ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินราย แปลง (Digital Map) มีฐานข้อมูลแผนที่ถูกต้อง สามารถนำไป ดำเนินการยื่นออกโฉนดได้ 3. เป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิการใช้ ประโยชน์ ที่ดินแปลงเกษตรกรรม ในปี 2553 หรือกำหนด เป็นแผนดำเนินการในปี 2554 4. เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับการพัฒนา โครงสร้างขั้นพื้นฐาน และพัฒนาอาชีพที่มีความมั่นคงในรายได้ 5. เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรที่ ต้องการคุ้มครอง เป็นพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม 6. เป็นพื้นที่ที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับ เกษตรกรในเบื้องต้น เรื่องการพัฒนาสิทธิ และเกษตรกรส่วนใหญ่มี ความประสงค์ในการพัฒนาสิทธิ พื้นที่เป้าหมาย

6 งานปฏิบัติการ จัดทำคู่มือ / กำหนดแผนงานขั้นตอนปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ประสานกรมที่ดินในการออกโฉนด จัดทำบันทึกข้อตกลง การประเมินราคาที่ดิน ( กำหนดอัตราค่าเช่าซื้อ อัตราการประกันการกู้เงิน / ราคาซื้อคืน ) จัดทำบันทึกข้อตกลงสถาบันการเงิน / หน่วยงาน นำเสนอ คปก. อนุมัติแผนงาน การกำหนดราคา ระเบียบ และแบบที่กำหนด ออกแบบสัญญา / แก้ไข กำหนดระเบียบการดำเนินงาน ระเบียบเงินกองทุนฯ ในการซื้อคืน กำหนดพื้นที่ออกโฉนดที่ดิน ตรวจสอบสิทธิ การทำประโยชน์ การเปลี่ยนมือ ตรวจสอบโฉนด / ส. ป. ก.4-01 ตรวจสอบแปลงที่ดิน ( เขต / รูปแผนที่ / เนื้อที่ ) ทำสัญญาเช่าซื้อ ตรวจสอบ / จัดทำบัญชี / เสนอคณะกรรมการ เกษตรกรยื่นขอทำสัญญาเช่าซื้อ ( ยื่นความจำนง ) กำหนดพื้นที่เป้าหมาย จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อครบกำหนดและชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกษตรกรแสดงความประสงค์ กระบวนงานพัฒนาสิทธิ งานวิชาการ อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสิทธิ การประเมินราคา ระเบียบ สัญญา การโอนกรรมสิทธิ์

7 Road Map การพัฒนาสิทธิให้แก่เกษตรกร ในที่ดินของรัฐ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกษตรกรแสดงความประสงค์ ตรวจสอบแปลงที่ดิน ( เขต / รูปแผนที่ / เนื้อที่ ) ตรวจสอบสิทธิ / การทำประโยชน์ / การ เปลี่ยนมือ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน / ส. ป. ก.4-01 ยื่น แก้ไข ( กรณีไม่ถูกต้อง ) เกษตรกรยื่นคำขอทำสัญญาเช่าซื้อ ทำสัญญาเช่าซื้อ ตรวจสอบ / จัดทำบัญชี / เสนอคณะกรรมการฯ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อครบกำหนดและชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน กรอบระยะเวลาเป้าหมาย 200,000 ราย 50,000 ราย 10,000 ราย ไตรมาส 4 (2553) ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1- 2 200,000 ราย 10,000 ราย 3 ล้านไร่ กระบวนงาน กำหนดพื้นที่ออกโฉนด 2 แสนไร่

8 พร้อม ที่จะ เปลี่ยนแปลง - งาน - เงิน - คน - ความ โปร่งใส - เป็น ธรรม - ตรวจสอ บได้ การเปลี่ยนแปลง ปัจจัย มุ่งไปสู่ความสำเร็จ โดย


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2553 จัดที่ดินทำ กิน จัดที่ดิน ชุมชน แก้ไข เอกสาร สิทธิ  จัดที่ดินทำ กิน  จัดที่ดินชุมชน  พัฒนาสิทธิ  ความร่วมมือสํานักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google