งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ปรากฏการณ์โลกร้อน จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ช่างยนต์ กลุ่ม 3 เลขที่ 17 เสนอ อาจาน สมคิด มีมะ จำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ปรากฏการณ์โลกร้อน จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ช่างยนต์ กลุ่ม 3 เลขที่ 17 เสนอ อาจาน สมคิด มีมะ จำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ปรากฏการณ์โลกร้อน จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ช่างยนต์ กลุ่ม 3 เลขที่ 17 เสนอ อาจาน สมคิด มีมะ จำ

2 ปรากฏการณ์โลกร้อน ปรากฏการณ์โลกร้อน หรือ ภาวะโลกร้อน (global warming) คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดย มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกัก เก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ ปรากฏการณ์โลกร้อนถือเป็นผลพวงจากการมีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้รังสีความ ร้อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาถูกกักไว้ในโลกโดยไม่สามารถสะท้อน กลับออกไปได้ หรือที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจก การเกิดขึ้นของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากกระบวนการเผาไหม้ของ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน เป็นต้น ทั้ง จากกิจกรรมการขนส่งและการผลิตกระแสไฟฟ้า แนวทางหนึ่งของการ ลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ ลดการใช้พลังงาน จากเชื้อเพลิงฟรอสซิล์ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มาก ขึ้น อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังลม พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนจะประสบ ความสำเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในการพัฒนา เทคโนโลยีมารองรับ ซึ่งปัจจุบันการใช้พลังงานหมุนเวียนบางประเภท ยังมีต้นทุนที่แพงกว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ( เช่น พลังงาน แสงอาทิตย์พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง ) มีกระแสต่อต้านจากมวลชน เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ( เช่น พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน น้ำจากการสร้างเขื่อน ) และปัญหาความเพียงพอของวัตถุดิบในการ ผลิตเชื้อเพลิง ( เช่น พลังงานชีวมวล ซึ่งใช้วัตถุดิบร่วมกับภาคเกษตร )อุณหภูมิผิวโลกมหาสมุทรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์เชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังลม พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงาน แสงอาทิตย์พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน น้ำ พลังงานชีวมวล

3 สาเหตุ มหันตภัยร้ายที่กำลังคุกคามโลกอยู่ขณะนี้ คือก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ปริมาณ มหาศาลที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้น บรรยากาศโลกหนาขึ้นเท่าไร ก็จะเป็นตัวการกักเก็บ ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่ บรรยากาศ ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของบรรยากาศโลก สูงขึ้นจนถึงระดับอันตรายผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก เหนือและธารน้ำแข็งบนภูเขาทั้งหมดทั่วโลกค่อยๆ ละลายลงเรื่อยๆ และอาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลก เพิ่มสูงขึ้นถึง 20 ฟุต จากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ ยานยนต์ สารเคมี

4 ผลกระทบ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ตามมา ต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยการระเหยของ น้ำที่มากขึ้น ความไม่มั่นคงของอุณหภูมิ ต่อทะเลและมหาสมุทร ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งตามทั่วโลกละลาย น้ำทะเลสูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น การเปลี่ยนสภาวะของน้ำเป็นกรด การหยุดไหลของกระแสน้ำอุ่น

5 ผลกระทบ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ตามมา ต่อมนุษย์ เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม เกิดการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเนื่องจากโดนน้ำท่วม เกิดโรคร้ายเพิ่มขึ้น การแก้ปัญหา ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไม่กินพลังงานไฟฟ้า ใช้หลอดไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงานได้ 40% ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควบคุมการเกิดของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้อง ใช้พลังงานมากขึ้น แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ ใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ปรากฏการณ์โลกร้อน จัดทำโดย นายยศพล ปรางค์ภูผา ช่างยนต์ กลุ่ม 3 เลขที่ 17 เสนอ อาจาน สมคิด มีมะ จำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google