งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง 1. การเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีธรรมสวนะ 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเดือนสิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง 1. การเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีธรรมสวนะ 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเดือนสิบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง 1. การเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีธรรมสวนะ 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเดือนสิบ 4. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเวียนเทียน 2. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสงกรานต์ โครงการ

3 ความสำคัญของปัญหา ชุมชนแม่ขรีในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรี ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่ ขรี พื้นที่บางส่วนของตำบลหนองธง อำเภอตะโหมด และพื้นที่บางส่วนของ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัด พัทลุง ซึ่งอาจจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดแม่ขรี ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ ลุ่มชิดถนนสายเอเชียประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธซึ่งมี “ วัดแม่ขรีประชา ราม ” เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งใน ชุมชนแม่ขรีและละแวกใกล้เคียงในช่วง ก่อนทศวรรษที่ 2520 ชุมชนพุทธศาสนา อย่างชุมชนแม่ขรี ซึ่งมีวัดแม่ขรีประชา รามเป็นศูนย์กลางทางความคิด - ความ เชื่อ - และวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้น พิธีกรรมและประเพณีคือสิ่งที่ยึดโยง

4 วัตถุประ สงค์ วิธีการวิจัย / การดำเนินการ วิธีการวิจัย / การดำเนินการ 1. การศึกษาเอกสาร 2. การสัมภาษณ์กลุ่ม 3. การสัมภาษณ์เดี่ยว 4. การสังเกต

5 สรุปผลการดำเนินการ แบ่งกลุ่มนักเรียน ไปสัมภาษณ์กลุ่ม คนในชุมชน แบ่งกลุ่มนักเรียน ไปสัมภาษณ์กลุ่ม คนในชุมชน สอบถามผู้รู้ใน ชุมชน จัดทำแบสอบถาม

6 ปัญหาและอุปสรรค บริเวณโรงเรียนสวยงาม สะอาด นักเรียนใช้คำถามไม่รัดกุม นักเรียนไปสัมภาษณ์ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ข้อมูล นักเรียนไม่กล้าสัมภาษณ์

7 สุรวุฒิ อภัยจิตต์ สุรวุฒิ อภัยจิตต์ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีสำคัญในชุมชนแม่ขรี ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัด พัทลุง 1. การเปลี่ยนแปลงของ ประเพณีธรรมสวนะ 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเดือนสิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google