งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์. 1. แหล่งกำเนิด ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์. 1. แหล่งกำเนิด ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาคริสต์

2 1. แหล่งกำเนิด ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย พระเจ้า ( พระยะโฮวาห์ ) พระเจ้า ( พระยะโฮวาห์ )

3 2. คัมภีร์ไบเบิล แบ่งเป็น 2 ส่วน 2.1 พระธรรมเดิม หรือไบเบิลเก่า พระเจ้าสร้างโลก ประวัติชาวยิว บัญญัติ 10 ประการ ภาควรรณคดี ( ฮาจิโอกราฟฟา ) ได้แก่บทเพลง บทสวด สุภาษิต คำพังเพย

4 2.2 พระธรรมใหม่ หรือไบ เบิลใหม่ ประวัติและคำสอนของพระเยซู การ เผยแผ่ศาสนา จดหมายเหตุ วิวรณ์ และ เทพนิมิต ปั้นปลายชีวิตของมนุษยชาติ

5 3. นิกายที่สำคัญ 3.1 นิกายโรมันคาทอลิก พิธีกรรมเคร่งครัด สันตะปาปา เป็นผู้นำ 3.2 นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ แยกจาก โรมันคาทอลิก 3.3 นิกายโปรเตสแตนต์ แยกจาก โรมันคาทอลิก มาร์ติน ลูเธอร์ชาว เยอรมัน ก่อตั้ง ไม่มีนักบวช

6 4. หลักธรรมที่สำคัญ 4.1 หลักความรัก – ความรักต่อพระเจ้า ต่อ เพื่อนมนุษย์

7 4.2 บัญญัติ 10 ประการ 1. จงนับถือพระเจ้าองค์เดียว ( พระยะโฮวาห์ ) 2. อย่าเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่สมควร 3. อย่าบูชารูปเคารพใด 4. จงระลึกถึงวันสะปาโต 5. จงนับถือบิดามารดา 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าผิดประเวณี 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าใส่ความนินทา 10. อย่าโลภในสิ่งของผู้อื่น

8 4.3 หลักตรีเอกภาพ หมายถึง พระเจ้าองค์เดียวมี 3 พระบุคคล พระบิดา – พระเจ้า พระบุตร – พระเยซู พระจิต - พระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจ ของชาวคริสต์ที่มีศรัทธา

9 4.4 อาณาจักรพระเจ้า หมายถึง อาณาจักรแห่งจิตใจที่มีพระเจ้า เป็นเป้าหมาย

10 5. พิธีกรรมในศาสนาคริสต์ เรียกว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ 1. ศีลล้างบาป – ศีลบัพติสมา ( ศีลจุ่ม ) พิธีกรรม แรก 2. ศีลกำลัง – เจิมหน้าผากเด็กเป็นรูปไม้ กางเขน ( ศรัทธาในพระเจ้า 3. ศีลมหาสนิท – ( พิธีมิสซา ) ระลึกถึงชีวิตและ คำสอนของพระเยซู 4. ศีลอภัยบาป - ไปหาบาทหลวงสารภาพบาป 5. ศีลเจิมคนไข้ - ให้กำลังใจแก่คนไข้ 6. ศีลบวช – ( ศีลอนุกรม ) แต่งตั้งบุคคลเป็น บาทหลวง 7. ศีลสมรส - ทำให้แก่คู่สมรส


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์. 1. แหล่งกำเนิด ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน ดินแดนปาเลสไตน์ หรืออิสราเอลใน ปัจจุบัน วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google