งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Demonstration speech)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Demonstration speech)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Demonstration speech)
การพูดแบบสาธิต (Demonstration speech)

2 เป็นการพูดชนิดหนึ่งของการพูดเพื่อให้ความรู้ หรือเล่าข้อเท็จจริง ภาษาที่ใช้นั้นมักจะเป็นแบบบรรยายโวหาร และมักจะใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นเครื่องมือ หรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ เข้าช่วยตามแต่เรื่องที่จะพูด

3 เครื่องมือทางโสตทัศนูปกรณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท
เครื่องมือจริง คือ เครื่องมือที่สมบูรณ์ในตัวเอง เป็นเครื่องมือจริงๆ มาแสดงไว้ แต่ไม่ได้มีการกระทำเกิดขึ้น เครื่องมือแทน คือ เครื่องมือที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ดูเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือจริง เช่น รูปประกอบ ภาพสไลด์ แผนภูมิ ตาราง ภาพยนตร์ ฯลฯ เครื่องมือบุคคล คือ เครื่องมือที่มีการกระทำจริง หรือมีการเคลื่อนไหวไปมา เครื่องมือชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมายที่ดีและเหนือกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ใช้รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้อง

4 การเตรียมการพูดแบบสาธิต
เป็นการพูดที่สัมพันธ์กับเวลาและเหตุการณ์ คือ เรื่องที่จะพูดนั้นจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่จำกัด ดังนั้น ผู้พูดจะต้องแยกอธิบายเรื่องที่จะพูดนั้นออกเป็นหัวข้อ

5 วิธีพูดแบบสาธิต ให้คิดถึงจุดมุ่งหมายในการพูดแบบสาธิตไว้เสมอว่า การพูดชนิดนี้เพื่อให้ความรู้ ความกระจ่างของเรื่องที่จะพูด เครื่องมือที่ใช้ประกอบการพูดนั้น จะต้องให้ทั้งความสนใจ และความรู้ เครื่องมือนั้นจะต้องดี ง่ายแก่การเข้าใจจดจำและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูด ไม่ควรให้เครื่องมือที่ใช้ประกอบการอธิบายนั้น ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังไปหมด ควรจะระลึกไว้ว่า โสตทัศนูปกรณ์ไม่ใช่การพูด ดังนั้นไม่ควรใช้เครื่องมือโดยไม่จำเป็น และไม่ควรพูดกับเครื่องมือ

6 การบ้าน ให้นิสิตเตรียมพูดแบบสาธิตพร้อมเครื่องมือตามความเหมาะสมโดยกำหนดหัวข้อเอง เน้นเรื่องที่มีสาระประโยชน์ และน่าสนใจ อย่าเลือกหัวข้อที่คนทั่วไปรู้อยู่แล้ว ความยาวไม่เกิน 3 นาที โปรดรักษาเวลาด้วย พูดในสัปดาห์หน้า 15 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt (Demonstration speech)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google