งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Demonstration speech).  เป็นการพูดชนิดหนึ่งของการพูดเพื่อให้ความรู้ หรือเล่าข้อเท็จจริง ภาษาที่ใช้นั้นมักจะเป็นแบบ บรรยายโวหาร และมักจะใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Demonstration speech).  เป็นการพูดชนิดหนึ่งของการพูดเพื่อให้ความรู้ หรือเล่าข้อเท็จจริง ภาษาที่ใช้นั้นมักจะเป็นแบบ บรรยายโวหาร และมักจะใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Demonstration speech)

2  เป็นการพูดชนิดหนึ่งของการพูดเพื่อให้ความรู้ หรือเล่าข้อเท็จจริง ภาษาที่ใช้นั้นมักจะเป็นแบบ บรรยายโวหาร และมักจะใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น เครื่องมือ หรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ เข้าช่วยตามแต่ เรื่องที่จะพูด

3  เครื่องมือจริง คือ เครื่องมือที่สมบูรณ์ในตัวเอง เป็นเครื่องมือจริงๆ มาแสดงไว้ แต่ไม่ได้มีการ กระทำเกิดขึ้น  เครื่องมือแทน คือ เครื่องมือที่ไม่มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง แต่ดูเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือจริง เช่น รูปประกอบ ภาพสไลด์ แผนภูมิ ตาราง ภาพยนตร์ ฯลฯ  เครื่องมือบุคคล คือ เครื่องมือที่มีการกระทำจริง หรือมีการเคลื่อนไหวไปมา เครื่องมือชนิดนี้จัด ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมายที่ดี และเหนือกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ใช้ รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้อง

4  เป็นการพูดที่สัมพันธ์กับเวลาและเหตุการณ์ คือ เรื่องที่จะพูดนั้นจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ใน ช่วงเวลาที่จำกัด  ดังนั้น ผู้พูดจะต้องแยกอธิบายเรื่องที่จะพูดนั้น ออกเป็นหัวข้อ

5  ให้คิดถึงจุดมุ่งหมายในการพูดแบบสาธิตไว้ เสมอว่า การพูดชนิดนี้เพื่อให้ความรู้ ความ กระจ่างของเรื่องที่จะพูด เครื่องมือที่ใช้ ประกอบการพูดนั้น จะต้องให้ทั้งความสนใจ และความรู้ เครื่องมือนั้นจะต้องดี ง่ายแก่การ เข้าใจจดจำและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูด  ไม่ควรให้เครื่องมือที่ใช้ประกอบการอธิบายนั้น ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังไปหมด  ควรจะระลึกไว้ว่า โสตทัศนูปกรณ์ไม่ใช่การพูด ดังนั้นไม่ควรใช้เครื่องมือโดยไม่จำเป็น และไม่ ควรพูดกับเครื่องมือ

6  ให้นิสิตเตรียมพูดแบบสาธิตพร้อมเครื่องมือตาม ความเหมาะสมโดยกำหนดหัวข้อเอง เน้นเรื่องที่ มีสาระประโยชน์ และน่าสนใจ อย่าเลือกหัวข้อที่ คนทั่วไปรู้อยู่แล้ว  ความยาวไม่เกิน 3 นาที โปรดรักษาเวลาด้วย  พูดในสัปดาห์หน้า 15 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt (Demonstration speech).  เป็นการพูดชนิดหนึ่งของการพูดเพื่อให้ความรู้ หรือเล่าข้อเท็จจริง ภาษาที่ใช้นั้นมักจะเป็นแบบ บรรยายโวหาร และมักจะใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google