งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืน สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และ พื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูล แบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่ม ย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยัง ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ ( คอมพิวเตอร์ ) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ของระบบเครือข่าย ( การสื่อสาร ) โดยมีการส่ง ข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูก ( ข้อมูลแบบ มัลติมีเดีย )เทคโนโลยีการประมวลผล สารสนเทศ เซิร์ฟเวอร์ระบบเครือข่ายเครื่องลูก

3 วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ( อังกฤษ : Computer science) เป็น ศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีการ คำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฏีการ ประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ นั้นประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือความคิด เชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขั้นตอนวิธี ไปจนถึงระดับรูปธรรม เช่น ทฤษฎี ภาษาโปรแกรม ทฤษฏีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ ทฤษฏีเครือข่าย อังกฤษการ คำนวณการ ประมวลผลสารสนเทศซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี ภาษาโปรแกรมเครือข่าย

4 เวิลด์ไวด์เว็บ ( อังกฤษ : World Wide Web, WWW, W3 ; หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า " เว็บ ") คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกัน ทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนด URL คำว่า เวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต โดยจริงๆแล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็น เพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต อังกฤษอินเทอร์เน็ตURL www. ?

5 ฐานข้อ มูล ประกอบด้วยกลุ่มการจัดการข้อมูลสำหรับ ผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายๆ คน โดยทั่วไปมักอยู่ ในรูปแบบดิจิทัล วิธีการแบ่งชนิดของ ฐานข้อมูลได้รูปแบบหนึ่งคือแบ่งตามชนิด ของเนื้อหา เช่น บรรณานุกรม, เอกสาร ตัวอักษร, สถิติ โดยฐานข้อมูลดิจิทัลจะถูก จัดการโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งเก็บ เนื้อหาฐานข้อมูล โดยอนุญาตให้สร้าง, ดูแล รักษา, ค้นหา และการเข้าถึงในรูปแบบอื่นๆข้อมูลระบบจัดการฐานข้อมูล

6 แนวความคิดที่ตกผลึกของ กระบวนการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System) (IS) ระบบประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing System) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) (MIS) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

7 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System) (IS) ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนข้อมูล (Data) ไปเป็นสารสนเทศ (Information) และทำ ให้สารสนเทศนั้นกลายเป็นความรู้ (Knowledge) นอกจากนี้จากยังมีคำหนึ่ง ที่มาความหมายสืบเนื่องจากทั้ง 3 คำ คือ ผู้รู้ (Wisdom) หรือ กูรู หมายถึง บุคคลที่มี ความรู้ด้านนั้นๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญการในความรู้นั้นๆข้อมูลสารสนเทศ ผู้รู้

8 ระบบประมวลผลธุรกรรม ระบบประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing System) เป็นกระบวนการที่มีการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นประจำวัน เป็นข้อมูล กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น ลูกค้าทำการสั่งซื้อหรือ จ่ายเงิน การเก็บข้อมูลสินค้า คงคลัง ในธุรกิจที่มีการทำ รายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การทำงานนี้เรียกว่าระบบ ประมวลผลธุรกรรม

9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) (MIS) คือ ระบบประมวลผลรายการที่ครอบคลุม กิจกรรมหลัก ๆ ขององค์กร แต่จะแตกต่าง จากระบบประมวลผลรายการที่ ระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ช่วยสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร และออกรายงาน ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ตัดสินใจ ซึ่งจะเป็น รายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ซึ่งไม่ใช่งานประจำ ที่ทำอยู่ทุกวัน เหมือนกับระบบประมวลผล รายการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ยัง ใช้สำหรับการวางแผน การติดตามและ ควบคุมงานในองค์กรด้วย ซึ่งผู้บริหารระดับ ล่าง และกลางเป็นผู้ใช้งาน

10 เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของ ความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้น ภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ - การบ่งชี้ความรู้ - การสร้างและแสวงหาความรู้ - การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ - การเข้าถึงความรู้ - การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - การเรียนรู้ ขอบคุณ ค่ะ !


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผล สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google