งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม

2 หัวข้อการนำเสนอ  ลำดับขั้นของความรู้  ความหมายของความรู้  ประเภทของความรู้  การจัดการความรู้  เป้าหมายการจัดการความรู้  กระบวนการจัดการความรู้  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

3 ปัญญา Wisdom ความรู้ Knowledge สารสนเทศ Information ข้อมูล Data ปิรามิดแสดงลำดับขั้นของความรู้

4 ความรู้คืออะไร ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่าน กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จน เกิดเป็นความเข้าใจ และ นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในการสรุปและตัดสินใจใน สถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดย ไม่จำกัดช่วงเวลา

5 ประเภทของความรู้ Tacit Knowlegde เป็นความรู้ที่อยู่ในตัว ของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่ง สื่อสารหรือ ถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือ ลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ชนิดนี้พัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความ ได้เปรียบในการแข่งขัน Explicit Knowlegde ความรู้ที่เป็นเหตุ เป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งทำให้ คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

6 การจัดการความรู้ คืออะไร การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง ถ่ายทอด และใช้ความรู้เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กร การจัดการความรู้ เกี่ยวโยงกับกิจกรรม ที่สำคัญ 2 อย่าง คือ  การพยายามที่จะทำให้ความรู้อยู่ใน รูปแบบที่เอื้อต่อการเรียกใช้ เช่นเอกสาร ข้อความ สิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ โดย สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปที่ เก็บรักษาได้ และอยู่คู่องค์กร  กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างบุคลากร หรือใช้ความรู้ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ระหว่างกัน

7 เป้าหมายการจัดการ ความรู้ ใช้แก้ปัญหา (Problem-solving) นำมาปรับปรุง (Improvement) มุ่งสร้างนวัตกรรม (Innovation)

8 กระบวนการจัดการความรู้ 1. วางแผนกำหนดเป้าหมาย 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Culture Change) 3. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 4. กระบวนการทำงานและเครื่องมือ (Process and Tools)  การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

9 กระบวนการจัดการความรู้  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 5. การเรียนรู้ (Learning) 6. การวัดผล (Measurements) 7. การยอมรับและให้รางวัล (Recognition and Reward)

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์ (Leadership and Strategy) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน การจัดการความรู้ (Technology) การวัดผล (Measurement) โครงสร้างพื้นฐาน (Infratructure)


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารจัดการองค์ ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google