งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสาย ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสาย ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนสาย ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2 หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 หน้าที่ ชาวพุทธ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มฐ. ส 1.2 ป.5/1 จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติ ตนถูกต้อง

3 จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 1. อธิบายหน้าที่ชาวพุทธ การจัดพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนา (K) 2. จำแนกการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (P) 3. เห็นคุณค่าและรักษาธรรมปฏิบัติของ พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป (A) สาระสำคัญ หน้าที่ชาวพุทธ ต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมตาม หลักพระพุทธศาสนาที่เรียบง่าย มีประโยชน์และ ปฏิบัติถูกต้อง

4 สาระการเรียนรู้ 1. ความรู้ การจัดพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 2. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด การจำแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

5 ความเข้าใจที่คงทน (EnduringUnderstanding) นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า หน้าที่ชาวพุทธ ต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติถูกต้อง เพื่อรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ ของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ชิ้นงานหรือภาระงาน ( หลักฐาน ร่องรอย แสดงความรู้ ) 1. แผนภาพการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2. ใบงานที่ 11 หน้าที่ชาวพุทธ

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดย ครูใช้คำถาม ดังนี้ - นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนาหรือไม่ ( ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย ) - นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าร่วม พิธีกรรมดังกล่าว ( ตัวอย่างคำตอบไม่พูดคุยเสียงดัง สำรวม กาย วาจา )

7 2. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อหาเรื่อง พิธีกรรมที่ ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 3. ครูทำบัตรคำชื่อพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และแบ่งช่องบนกระดานออกเป็น 3 ช่อง เขียน ชื่อประเภทของพิธีกรรมไว้ในช่องว่าง จากนั้น ให้นักเรียนนำบัตรคำมาติดลงในช่องว่างให้ สัมพันธ์กัน

8 การจัดบรรยากาศเชิงบวก ให้นักเรียนร่วมกันจัดเรียงบัตรคำและสรุป ความรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธเป็นแผนภาพ สื่อการเรียนรู้ 1. บัตรคำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2. ใบงานที่ 11 หน้าที่ชาวพุทธ

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. วิธีการวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการ เข้าร่วมกิจกรรม 1.2 ตรวจใบงานที่ 11 2. เครื่องมือ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม กิจกรรม 3. เกณฑ์การประเมิน - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วม กิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน

10 กิจกรรมเสนอแนะ ครูนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนา เช่น การถวายสังฆทาน การ ร่วมงานพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น ต้น

11 การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) การประเมินใบงานนี้ให้ผู้สอนพิจารณาจาก เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสาย ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google