งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนสายธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนสายธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนสายธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2 หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่และมารยาทของชาวพุทธ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 หน้าที่ชาวพุทธ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มฐ.ส 1.2 ป.5/1 จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง

3 จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
1. อธิบายหน้าที่ชาวพุทธ การจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (K) 2. จำแนกการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (P) 3. เห็นคุณค่าและรักษาธรรมปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป (A) สาระสำคัญ หน้าที่ชาวพุทธ ต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียบง่าย มีประโยชน์และปฏิบัติถูกต้อง

4 สาระการเรียนรู้ 1. ความรู้ การจัดพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด การจำแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

5 ความเข้าใจที่คงทน (EnduringUnderstanding)
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า หน้าที่ชาวพุทธต้องรู้จักการจัดพิธีกรรมที่เรียบง่าย มีประโยชน์และปฏิบัติถูกต้อง เพื่อรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 1. แผนภาพการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2. ใบงานที่ 11 หน้าที่ชาวพุทธ

6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ - นักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เคย / ไม่เคย) - นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าว (ตัวอย่างคำตอบไม่พูดคุยเสียงดัง สำรวมกาย วาจา)

7 2. ให้นักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อหาเรื่อง พิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 3. ครูทำบัตรคำชื่อพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและแบ่งช่องบนกระดานออกเป็น 3 ช่อง เขียนชื่อประเภทของพิธีกรรมไว้ในช่องว่าง จากนั้นให้นักเรียนนำบัตรคำมาติดลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน

8 การจัดบรรยากาศเชิงบวก
ให้นักเรียนร่วมกันจัดเรียงบัตรคำและสรุปความรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธเป็นแผนภาพ สื่อการเรียนรู้ 1. บัตรคำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 2. ใบงานที่ 11 หน้าที่ชาวพุทธ

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 ตรวจใบงานที่ เครื่องมือ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 3. เกณฑ์การประเมิน - การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน

10 กิจกรรมเสนอแนะ ครูนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การถวายสังฆทาน การร่วมงานพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น

11 การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนสายธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google