งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทา โกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวน ตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่ สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทา โกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวน ตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่ สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทา โกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวน ตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่ สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ นำไปใช้ สมบัติของเส้นขนาน ความน่าจะเป็น การเปรียบเทียบโอกาสของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ที่ไม่ เกิดขึ้นแน่นอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมให้เหตุผลประกอบ การ ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่าง ถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน คณิตศาสตร์

2 เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในด้านการคิด การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง นำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และท้องถิ่นอย่าง สร้างสรรค์ เห็นคุณค่า มีจิตคณิตศาสตร์ รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบรอบคอบและมีวิจารณญาณ มุ่งมั่นในการทำงาน และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3

4 หน่วยที่ คะแนนระหว่างปี คะแนนทดสอบ รวม ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ รวมกลางภาคปลายภาค 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 8 4 3 15 5 - 20 2. ความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับ จำนวน จริง 107 3 3. การประยุกต์เกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 5 3 4 3 4 3 25 18 17 80 100 10 22 23 5 - 5 - 20 5 - 10 - - 4. เส้นขนาน สื่อ / โครงงานคณิตศาสตร์ รวม


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทา โกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวน ตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่ สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google