งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำไปใช้ สมบัติของเส้นขนาน ความน่าจะเป็น การเปรียบเทียบโอกาสของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน คำอธิบายรายวิชา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมให้เหตุผลประกอบ การตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์

2 และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในด้านการคิด การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า มีจิตคณิตศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบรอบคอบและมีวิจารณญาณ มุ่งมั่นในการทำงาน

3 การวัดผลและประเมินผล
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนทดสอบ = 80 : 20 คะแนนระหว่างภาค - ทดสอบย่อย/การทำกิจกรรมประจำหน่วย 80 คะแนน คะแนนทดสอบ - ทดสอบปลายภาค คะแนน - ทดสอบกลางภาค คะแนน รวม คะแนน

4 หน่วยที่ คะแนนระหว่างปี คะแนนทดสอบ รวม ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ รวม
กลางภาค ปลายภาค 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 8 4 3 15 5 - 20 2. ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง 10 7 3 20 5 - 25 3. การประยุกต์เกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5 - 3 10 5 18 23 4. เส้นขนาน 3 10 4 5 - 17 22 สื่อ/โครงงานคณิตศาสตร์ 3 4 - 10 10 รวม 80 10 100


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google