งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในธุรกิจ. กรอบตัดสินใจเชิง จริยธรรมในธุรกิจ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆทาง ธุรกิจจึงมีความสำคัญที่จะทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในธุรกิจ. กรอบตัดสินใจเชิง จริยธรรมในธุรกิจ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆทาง ธุรกิจจึงมีความสำคัญที่จะทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในธุรกิจ

2 กรอบตัดสินใจเชิง จริยธรรมในธุรกิจ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆทาง ธุรกิจจึงมีความสำคัญที่จะทำ ให้ธุรกิจได้หันมาดำเนินกิจการ ในทางธุรกิจและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมอย่าง แท้จริง

3 กรอบหรือขั้นตอนการตัดสินใจเชิง จริยธรรม ความเข้มข้น ของปัญหา จริยธรรม ปัจจัยส่วน บุคคล การพัฒนาความ รอบรู้เกี่ยวกับ ศีลธรรม วัฒนธรรม องค์การ จริยธรรมทาง ธุรกิจการประเมิน และจุดมุ่งหมาย พฤติกรรม ที่มี จริยธรรม หรือไม่มี

4 ปัจจัยความเชื่อทางศีลธรรม ของบุคคล ความเชื่อหรือเลื่อมใสในเรื่อง ศีลธรรมของบุคคล เป็นสิ่งสำคัญต่อ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ ธุรกิจ ความเชื่อหรือความเลื่อมใสทาง ศีลธรรมเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลได้รับ การอบรมสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมและ ความถูกต้อง ขั้นตอนการพัฒนาการ เรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมได้ถูกต้อง

5 วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การมีบทบาทอย่าง สำคัญในเรื่องการตัดสินใจซึ่งเป็น ปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้น ในประเด็นของ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมย่อมได้รับ อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ

6 การประเมินจริยธรรม การประเมินการตัดสินใจว่าสอดคล้อง เพียงใดกับจริยธรรม ไม่มีมาตรฐาน ตายตัว จริยธรรมมักแตกต่างกัน ออกไปตามความเชื่อวัฒนธรรมและ ค่านิยมของบุคคลและสามารถวางแนว การประเมินว่าการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้  ความตั้งใจ  จรรยาบรรณของบริษัท  อื่นๆขององค์กรกำหนด

7 การพัฒนาของจริยธรรมทาง ธุรกิจ ระยะเวลาของจริยธรรมทางธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน  ก่อน ค. ศ.1960 เริ่มศึกษาในเรื่องจริยธรรม ทางธุรกิจ  ช่วง ค. ศ.1960 มีการเพิ่มของแนวความคิด เพื่อสังคมในธุรกิจ  ช่วง ค. ศ.1970 มีความเด่นชัดในเรื่องของ จริยธรรมทางธุรกิจ  ช่วง ค. ศ.1980 มีการรวมตัวกันของด้าน วิชาการและผู้ปฎิบัติ  ช่วง ค. ศ.1990 ถึง 2000 มีการก่อตั้ง สถาบันและเน้นเรื่อง จริยธรรมทาง ธุรกิจ

8 สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม  องค์การให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ ความรู้  เป็นตัวกลางระหว่างองคฺกรกับสังคม  เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ  เป็นแกนในการจัดกิจกรรมต่างๆ

9 กลยุทาธด้านการกำกับดูแล กิจการระดับองค์กร สร้างหลักการกำกับดูแลกิจการให้มี หลักปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกคนอย่าง ถูกต้องยุติธรรมใช้หลักธรรมะเป็น บรรทัดฐานในทางปฎิบัติ

10 หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการ ดำเนินงานขององค์การ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ องค์กร ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ จัดให้มีระบบควบคุมด้านการดำเนินงาน, รายงานทางการเงิน กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

11 ขอให้นักศึกษาทุกคนโชค A นะ ( ตั้งใจอ่านหนังสือสอบด้วย นะ ) จบสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในธุรกิจ. กรอบตัดสินใจเชิง จริยธรรมในธุรกิจ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมใน บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆทาง ธุรกิจจึงมีความสำคัญที่จะทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google