งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต
อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ

2 ภาวะวิกฤต - ภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ว่ามีสิ่งคุกคามต่อตัวเขา ภาพพจน์ของเขา หรือเป้าหมายในชีวิต - ทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลง โดยที่วิธีการแก้ปัญหาในลักษณะเดิมๆ ไม่เพียงพอที่จะลดความตึงเครียด - บุคคลเสียความสมดุลของชีวิตไป

3 การรับรู้ปัญหา สิ่งคุกคาม วิตกกังวล เครียด สูญเสีย ปวดร้าว สิ้นหวัง สิ่งท้าทาย เกิดแรงกระตุ้นให้มีการ จัดการกับปัญหา พัฒนาตนเอง

4 ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤต
ช็อก การตอบสนองทาง กลัว อารมณ์ต่อเหตุการณ์ หวาดผวา ของบุคคลแต่ละคน สยดสยอง เศร้า บางคนไม่อาจหลุดพ้น สูญเสีย จากความรู้สึกเหล่านี้

5 บาดแผลทางจิตใจคืออะไร?
เหตุการณ์ร้ายแรง time เป็นบาดแผลที่มองไม่เห็น บาดแผลทางจิตใจ self self

6 คุณลักษณะของบุคคลที่จะให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ
สงบ มั่นคง อดทน มีความเมตตาต่อผู้อื่น ใจกว้าง เปิดรับประสบการณ์ใหม่ คล่องตัว ปรับตัวง่าย เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีทักษะทางสังคม มองโลกในแง่ดีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ ยอมรับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข

7 หลักการสื่อสารด้วยใจต้องคำนึงถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ โกหกเป็นสิ่งต้องห้าม ความจริงใจ เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และสื่อสารให้เขารู้

8 วิธีการสื่อสาร ต้องคำนึงถึง ประเพณี, วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเชื่อ, ค่านิยม ศาสนา ภาษา ความต้องการ

9 สิ่งที่จำเป็นในการสื่อสาร
“ความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน อยู่กับความรู้สึกและความต้องการของคนที่อยู่ ต่อหน้าเราในขณะนี้... เวลานี้” มาร์แชล โรเซนเบิร์ก

10 องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันติ
การสังเกต เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความต้องการ การขอร้อง

11 หัวใจของการแสดงความเข้าใจ
“การสานสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความกรุณาและมนุษยธรรม”

12 รูปแบบของการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความเข้าใจ
แนะนำ เรื่องตัวเองสำคัญกว่า สั่งสอน ปลอบใจ เล่าเรื่อง หยุดอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ความสงสาร วิเคราะห์ อธิบายตัวเอง แก้ไข ขู่ ตัดสิน เยาะเย้ย เบี่ยงเบน

13 เคารพในประสบการณ์ของผู้พูด ใส่ใจ ให้เวลาเขาได้พูด
การแสดงความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ เคารพในประสบการณ์ของผู้พูด ใส่ใจ ให้เวลาเขาได้พูด เข้าใจความรู้สึก, เข้าใจความต้องการ

14 Donut Theory อารมณ์ เรื่องราว ความรู้สึก

15 สภาพอารมณ์ที่จะแสดงการตอบสนอง ( Emotionality)
ระดับอารมณ์ปกติ (Normal Functional Level) ระดับอารมณ์ที่มีเหตุผล (Rationality)

16 Active Listening Skill (ALS)
การฟังอย่างตั้งใจ *** การฟัง เป็นพลังสำคัญในการเจรจา การไม่ฟัง ไม่รู้ปัญหาที่จะให้แก้

17 ALS ประกอบด้วย Hearing Attending Understanding Remembering

18 (Active Listening Skill)
ทักษะการตั้งใจฟัง (Active Listening Skill) Mirroring : การสะท้อนกลับ Open-End-Questions : คำถามเปิด-ปิด Minimal Encouragement : การเห็นด้วยเล็กๆน้อยๆ Paraphrase : การทวนความ

19 (Active Listening Skill)
ทักษะการตั้งใจฟัง (Active Listening Skill) 5. Paraphrase : การทวนความ 6. Emotional Labeling : การสะท้อนความรู้สึก 7. “I” Message : การใช้สรรพนาม Effective Pause ข : การหยุดโต้ตอบชั่วขณะ Summarize : การสรุปความ

20 บันไดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
พฤติกรรมที่คาดหวัง ความไว้ใจเชื่อถือ เกิดความร่วมมือ ความเข้าอกเข้าใจ การสื่อสาร

21 จิต ความรู้สึก กาย


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google