งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
วันชัย สามสุวรรณ L.T.C.

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ
๑. อธิบายความหมายของคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือได้ ๒. ท่องคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญได้ ๓. แปลความหมายคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญได้ ๔. บรรยายถึงกิจกรรมภาคปฎิบัติที่จะช่วยให้ลูกเสือเข้าใจ ความหมายของคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือได้ ๕. ขยายผลนำไปใช้ให้ลูกเสือสามัญเข้าใจและปฎิบัติตนตาม คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือเป็นรายบุคคลได้

3 ความหมายของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คำปฏิญาณ : การให้คำมั่นสัญญาด้วยความสุจริตใจ กฎของลูกเสือ : ข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่เป็นแนวทางสำหรับให้ลูกเสือได้เป็นแนวปฏิบัติ

4 คำปฏิญาณ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

5 กฎลูกเสือ ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และ ช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับ ลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

6 ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำบาก ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

7 ลักษณะที่เป็นสากลคือ รูปเฟลอเดรีส์ หรือ “ Fleur-de-lis ” เรียกตามศัพท์ฝรั่งเศส เป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้บูชาพระ (มีรูปลักษณะคล้ายดอกซ่อนกลิ่น) การที่สมาคมลูกเสือนานาชาติ นำเอา “ Fleur-de-lis ” มาใช้เป็นตราประจำคณะลูกเสือ ก็เพื่อเตือนใจให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา - Duty to God รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง รวมทั้งหมด 10 แฉก อยู่ที่กลีบซ้ายขวาของ “ Fleur-de-lis ” นั้นหมายถึงคุณธรรม 10 ประการของ

8 ลูกเสือ ดวงดาวทางซ้าย คือ คุณธรรมข้อที่ 1 – 5 ซึ่งลูกเสือพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดี คือ ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้ (Honorable) 2. ลูกเสือต้องมีใจจงรักภักดี (Loyal) 3. ลูกเสือต้องเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป (Friendly) 4. ลูกเสือต้องมีสัมมาคารวะ (Courteous) 5. ลูกเสือต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Helpful)

9 ดวงดาวทางขวา หมายถึงคุณธรรมข้อที่ 6 – 10 ซึ่งว่าด้วยกฎข้อบังคับโดยตรง คือ 6. ลูกเสือต้องมีใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Kind) 7. ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอน (Obedient) 8. ลูกเสือต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน แม้ในยามลำบาก หรือเผชิญอันตราย (Cheerful) 9. ลูกเสือต้องมัธยัสถ์ (Thrifty) 10. ลูกเสือต้องมีกาย วาจา ใจสะอาดบริสุทธิ์ (Clean)


ดาวน์โหลด ppt คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google