งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C.

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ ๑. อธิบายความหมายของคำปฎิญาณ และกฎของลูกเสือได้ ๒. ท่องคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ สามัญได้ ๓. แปลความหมายคำปฎิญาณและกฎ ของลูกเสือสามัญได้ ๔. บรรยายถึงกิจกรรมภาคปฎิบัติที่จะ ช่วยให้ลูกเสือเข้าใจ ความหมายของคำปฎิญาณและกฎ ของลูกเสือได้ ๕. ขยายผลนำไปใช้ให้ลูกเสือสามัญ เข้าใจและปฎิบัติตนตาม คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือเป็น รายบุคคลได้

3 ความหมายของคำ ปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือ คำปฏิญาณ : การให้ คำมั่นสัญญาด้วยความ สุจริตใจ กฎของลูกเสือ : ข้อกำหนดหรือ ข้อตกลงที่เป็นแนวทาง สำหรับให้ลูกเสือได้ เป็นแนวปฏิบัติ

4 คำปฏิญาณ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญา ว่า ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่น ทุกเมื่อ ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎ ของลูกเสือ

5 กฎลูกเสือ ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้ มีพระคุณ ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็น ประโยชน์และ ช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับ ลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

6 ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตา กรุณาต่อสัตว์ ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่ง ของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วย ความเคารพ ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และ ไม่ย่อท้อต่อ ความยากลำบาก ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ

7 ลักษณะที่เป็นสากลคือ รูปเฟลอ เดรีส์ หรือ “ Fleur-de-lis ” เรียกตามศัพท์ฝรั่งเศส เป็นชื่อ ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้บูชา พระ ( มีรูปลักษณะคล้ายดอก ซ่อนกลิ่น ) การที่สมาคมลูกเสือ นานาชาติ นำเอา “ Fleur-de- lis ” มาใช้เป็นตราประจำคณะ ลูกเสือ ก็เพื่อเตือนใจให้ปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของศาสนา - Duty to God รูปดาว 5 แฉก 2 ดวง รวมทั้งหมด 10 แฉก อยู่ที่ กลีบซ้ายขวาของ “ Fleur-de- lis ” นั้นหมายถึงคุณธรรม 10 ประการของ

8 ลูกเสือ ดวงดาวทางซ้าย คือ คุณธรรมข้อที่ 1 – 5 ซึ่ง ลูกเสือพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดี คือ 1. ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้ (Honorable) 2. ลูกเสือต้องมีใจจงรักภักดี (Loyal) 3. ลูกเสือต้องเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป (Friendly) 4. ลูกเสือต้องมีสัมมาคารวะ (Courteous) 5. ลูกเสือต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Helpful)

9 ดวงดาวทางขวา หมายถึงคุณธรรมข้อที่ 6 – 10 ซึ่งว่า ด้วยกฎข้อบังคับโดยตรง คือ 6. ลูกเสือต้องมีใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Kind) 7. ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอน (Obedient) 8. ลูกเสือต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน แม้ในยาม ลำบาก หรือเผชิญอันตราย (Cheerful) 9. ลูกเสือต้องมัธยัสถ์ (Thrifty) 10. ลูกเสือต้องมีกาย วาจา ใจสะอาดบริสุทธิ์ (Clean)


ดาวน์โหลด ppt คำปฏิญาณและกฎ ของลูกเสือ วันชัย สามสุวรรณ L.T.C..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google