งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นครู. อาชีพครูเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง ต้องมีการคัดกรอง คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ ครูต้องเก่ง จึงจะสร้างลูก ศิษย์ที่เก่งได้ ครูต้องดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นครู. อาชีพครูเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง ต้องมีการคัดกรอง คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ ครูต้องเก่ง จึงจะสร้างลูก ศิษย์ที่เก่งได้ ครูต้องดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นครู

2 อาชีพครูเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง ต้องมีการคัดกรอง คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ ครูต้องเก่ง จึงจะสร้างลูก ศิษย์ที่เก่งได้ ครูต้องดี จึงจะสร้างลูก ศิษย์ที่ดีได้

3 ครู ครุ ( หนัก ) คุรุ =Guru

4 ความหมายของครู 1. ครู คือ.......................................................... 2. ครู คือ......................................................... 3. ครู คือ.........................................................

5 ความหมาย 1. ครู คือผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ศิษย์ 2. ครู คือบุคลากรวิชาชีพทำหน้าที่หลัก ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษา Teacher( ชำนาญ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ) Instructor Lecturer-Assistant –Associate- Professor Tutor

6 ความสำคัญของครู 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างเยาวชน 2. รักษาความเป็นชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม คุณธรรม ภูมิปัญญา 3. ที่พึ่งของสังคม

7 สมรรถนะครู 1. ด้านสติปัญญา (Cognitive Competencies) ฉลาด มีความรู้ในเนื้อหาวิชา วิธีการสอน หลักสูตร 2. ด้านทักษะ (Performance Competencies) ศิลปะและเทคนิคการสอน การใช้สื่อ

8 สมรรถนะครู ( ต่อ ) 3. ด้านผลการสอน (Product competencies) การวัดและการประเมินผล สัมฤทธิ์ 4. ด้านการศึกษาค้นคว้า (Exploration Competencies) การพัฒนาแสวงหาความรู้ 5. ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Competencies) ทัศนคติ ค่านิยม การเห็นคุณค่า ในวิชาชีพครู

9 คุณสมบัติพื้นฐานของครู 1. มีความรอบรู้ในเนื้อหา วิชาการ 2. ติดตามความก้าวหน้า ในวิทยาการ 3. เป็นแบบอย่างที่ดี 4. มีจิตวิทยา

10 คุณสมบัติพื้นฐานของครู ( ต่อ ) 5. มีทักษะเทคโนโลยี สารสนเทศ 6. รู้ภาษาอังกฤษ 7. รักการเรียนรู้

11 เอกลักษณ์ครู 1. อดทน 2. รับผิดชอบ 3. เอาใจใส่ศิษย์ 4. ใฝ่หาความรู้ 5. มีทักษะและศิลปะการอบรม สั่งสอน

12 เอกลักษณ์ครู ( ต่อ ) 6. ขยันหมั่นเพียร 7. ยุติธรรม 8. ดำรงตนเหมาะสม 9. มีวัฒนธรรมและศีลธรรม 10. สุภาพเรียบร้อย ประพฤติ ดี เป็นแบบอย่าง

13 ลักษณะครูดี 1. คุณลักษณะส่วน บุคคล 2. คุณลักษณะด้าน วิชาชีพ 3. คุณลักษณะทาง สังคม

14 คุณลักษณะส่วนบุคคล 1. ประพฤติดี 2. ใฝ่รู้ 3. สุขภาพดี ( สุขภาพกาย - สุขภาพจิต ) 4. บุคลิกดี

15 คุณลักษณะส่วนบุคคล ( ต่อ ) 5. ตรงต่อเวลา 6. มีเจตคติเชิงบวกต่อ ศิษย์ 7. ความสามารถในการพูด หรือถ่ายทอด

16 คุณลักษณะด้าน วิชาการ 1. รอบรู้ 2. รู้ในเนื้อหาวิชา 3. รู้ในศาสตร์การสอน 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู

17 คุณลักษณะด้าน วิชาการ ( ต่อ ) 6. รักความก้าวหน้า ปรับปรุง เปลี่ยนตลอดเวลา 7. เข้าใจศิษย์ 8. สนับสนุนส่งเสริมให้ศิษย์ สนใจ อยากรู้อยากเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

18 คุณลักษณะทางสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อศิษย์ เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน

19 ลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์ มาตรฐานคุรุสภา 1. รอบรู้ 2. สอนดี 3. มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณ 4. มุ่งมั่นพัฒนา มี 3 ภูมิ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิ ฐาน

20 บุคลิกภาพครู 1. บุคลิกภาพทางกาย 2. บุคลิกภาพทางอารมณ์ 3. บุคลิกภาพทางสังคม 4. บุคลิกภาพทางสติปัญญา

21 จรรยาบรรณครู ( ตาม ระเบียบคุรุสภา ) 9 ข้อ 1. ต้องรักและเมตตาศิษย์ ใส่ใจ ช่วยเหลือ เสริมกำลังใจแก่ศิษย์ โดยเสมอหน้า 2. ต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ นิสัยที่ ถูกต้องดีงามอย่างเต็ม ความสามารถและบริสุทธิ์ใจ 3. ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

22 จรรยาบรรณครู ( ตาม ระเบียบคุรุสภา ) 4. ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ สังคมของศิษย์ 5. ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อัน เป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ 6. ย่อมพัฒนาตนเองทั้งด้าน วิชาชีพ บุคลิกภาพและ วิสัยทัศน์ให้ทันพัฒนาการทาง วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ การเมือง

23 จรรยาบรรณครู ( ตาม ระเบียบคุรุสภา ) 7. ย่อมรักและศรัทธาใน วิชาชีพครู 8. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและ ชุมชนในทางสร้างสรรค์ 9. พึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น ผู้นำในการอนุรักษ์และ พัฒนาภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมไทย

24 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อ...... 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ข้อ.......... 3. จรรยาบรรณต่อศิษย์ ข้อ.......................................... 4. จรรยาบรรณต่อผู้เพื่อร่วม วิชาชีพ ข้อ......................... 5. จรรยาบรรณต่อสังคม ข้อ.......................................... ความสำคัญ - ต้อง - พึง

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นครู. อาชีพครูเป็นวิชาชีพ ชั้นสูง ต้องมีการคัดกรอง คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะ ครูต้องเก่ง จึงจะสร้างลูก ศิษย์ที่เก่งได้ ครูต้องดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google