งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตผล ทาง การเกษ ตร ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant เมืองโอกุมะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตผล ทาง การเกษ ตร ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant เมืองโอกุมะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตผล ทาง การเกษ ตร ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant เมืองโอกุมะ จังหวัดฟุกุชิมะ เกาะฮอนชู สุขภาพ ประชา ชน

2 มาตรการด้าน กฎหมาย ยกเลิก ประกาศฯ ออก ประกาศ ใหม่ 3 ฉบับ 1. ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 “ ให้อาหารที่ปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสีเป็น อาหารกำหนดมาตรฐาน ” ยกเลิก ประกาศฯฉบับที่ 102 ( พ. ศ. 2529) และฉบับที่ 116 (2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน -131 ไม่เกิน 100 Bq /kg หรือ Bq/l ซีเซียม -134 และ ซีเซียม -137 รวมกันไม่เกิน 500 Bq/kg หรือ Bq/l

3 มาตรการด้าน กฎหมาย ( ต่อ ) ออก ประกาศ ใหม่ 3 ฉบับ 2. ประกาศฯ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการ นำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการ ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี - กำหนดในอาหารทุก ประเภท ครอบคลุม 12 จังหวัด กรณีนอกเหนือจาก 12 จังหวัด ผู้นำเข้าสามารถแสดงหนังสือรับรอง แหล่งกำเนิด COO ( ยกเลิก แก้ไขเป็นข้อ 3.) 3. ประกาศฯ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการ นำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการ ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี - กำหนดในอาหารทุก ประเภท ยกเว้น วัตถุเจือปน วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ ใช้รักษาคุณภาพอาหาร และลดพื้นที่จาก 12 เหลือ 9 จังหวัด กรณีนอกเหนือ 9 จังหวัด ผู้นำเข้าสามารถ แสดงหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด (COO) ที่ออกโดย สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ ด่านนำเข้าได้

4 ส่งวิเคราะห์ 473 รายการ ได้รับผลวิเคราะห์แล้ว 446 รายการ ผลวิเคราะห์ทุกรายการ “ ปกติ ” มาตรการกำกับดูแล และเฝ้าระวัง ผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังสินค้า นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 1. ตรวจสอบเฝ้า ระวังการนำเข้า อาหาร ณ ด่าน นำเข้า 4. ประสานหน่วยงาน ตรวจวิเคราะห์สาร กัมมันตรังสี เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการรองรับ การตรวจวิเคราะห์ 3. แจ้ง สสจ., หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภค 2. ตรวจสอบเฝ้า ระวังอาหารนำเข้า ณ สถานที่ จำหน่าย - ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 มี. ค. – 30 พ. ย. 2554 - เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ จำหน่าย, ด่านอาหารและยา

5 ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนกัมมันตรังสี ในอาหาร ประเทศญี่ปุ่น RadioactiveDrinking Water Milk and Dairy Product VegetableGrainOther Iodine I-131300*3002,000- Fishery product 2,000 Cesium200 500 Meat, Egg, Fish and other 500 *Materials exceeding 100 Bq/kg are guided not to be use in milk supplies for use in powdered baby formula or for direct drinking to baby

6 เก็บ ตัวอย่าง กว่า 40,000 รายการ ครอบคลุม ในหลาย จังหวัด -Iwate ( พบใน beef 16 ตย.) -Nagano ( พบในปลา 1 ตย.) -Akita ( พบใน beef 1 ตย.) -Yamagata ( พบใน beef 1 ตย.) -Saitama ( พบใน refined tea leaf 127 ตย.) -Iwate ( พบใน beef 16 ตย.) -Nagano ( พบในปลา 1 ตย.) -Akita ( พบใน beef 1 ตย.) -Yamagata ( พบใน beef 1 ตย.) -Saitama ( พบใน refined tea leaf 127 ตย.) พบการ ปนเปื้อน ในอาหาร อยู่ แต่ ปริมาณ ลดลงจาก เดิม พบการ ปนเปื้อน ในอาหาร อยู่ แต่ ปริมาณ ลดลงจาก เดิม พบการ ปนเปื้อน ในอาหาร ที่จังหวัด อื่นเพิ่มขึ้น นอกเหนือ จาก 9 จังหวัด สถานการณ์ปัจจุบันการปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสีในประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี. ค. – 30 พ. ย. 54 - ปัจจุบันเหลือเขตที่มีคำสั่งห้ามกระจายสินค้าอาหารจำนวน 5 จังหวัด คือ ฟูกูชิ มะ โทจิงิ อิบารากิ ชิบะ กุมมะ หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี. ค. – 30 พ. ย. 54 - ปัจจุบันเหลือเขตที่มีคำสั่งห้ามกระจายสินค้าอาหารจำนวน 5 จังหวัด คือ ฟูกูชิ มะ โทจิงิ อิบารากิ ชิบะ กุมมะ

7 ท่าทีประเทศไทย เนื่องจากค่ามาตรฐาน อาหารปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสีของรัฐบาล ไทยและญี่ปุ่นแตกต่าง กัน ดังนั้นการพิจารณา ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของไทยจะต้องพิจารณา หลายปัจจัย ผู้แทนไทย จึงขอให้ญี่ปุ่นส่งข้อมูล รายละเอียดผลวิเคราะห์ ให้ชัดเจน ซึ่งครอบคลุม จังหวัดทั้ง 9 จังหวัด และจังหวัดอื่นที่ยังพบ ปัญหาอยู่ ท่าทีประเทศไทย เนื่องจากค่ามาตรฐาน อาหารปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสีของรัฐบาล ไทยและญี่ปุ่นแตกต่าง กัน ดังนั้นการพิจารณา ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของไทยจะต้องพิจารณา หลายปัจจัย ผู้แทนไทย จึงขอให้ญี่ปุ่นส่งข้อมูล รายละเอียดผลวิเคราะห์ ให้ชัดเจน ซึ่งครอบคลุม จังหวัดทั้ง 9 จังหวัด และจังหวัดอื่นที่ยังพบ ปัญหาอยู่ ผ่อนคลาย มาตรการ / ยกเลิก ประกาศ ( ความต้องการของญี่ปุ่น ) ปรับลดจำนวน จังหวัด โตเกียว ชิซูโอกะ ผลการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน อย. และผู้แทนญี่ปุ่น

8 เยี่ยมชมตลาด Tsukiji กรุงโตเกียว วันที่ 13 ธันวาคม 2554 ตลาดอาหารทะเลอันดับ 1 ของกรุงโตเกียว 1. ตกลงซื้อ ขายระหว่างผู้ ชื้อและผู้ขาย โดยตรง 2. ประมูลสินค้า ต่อหน้า 1. ตกลงซื้อ ขายระหว่างผู้ ชื้อและผู้ขาย โดยตรง 2. ประมูลสินค้า ต่อหน้า

9 1.Testing 2.Inspection 3.Quality Assurance 1.Testing 2.Inspection 3.Quality Assurance เครื่องตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี (Germanium detector) เยี่ยมชม Japan Frozen Foods Inspection Corporation(JFFIC) ณ เมืองโย โกฮามา วันที่ 13 ธันวาคม 2554

10 พบผู้แทนหน่วยงานรัฐจังหวัดมิยางิ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 จนท. ภาครัฐชี้แจงมาตรการฟื้นฟู ของจังหวัดมิยางิและมาตรการ ตรวจสอบการปนเปื้อนสาร กัมมันตรังสีในอาหาร

11 เยี่ยมชมโรงงานผลิตสาเก Ichinokura และตลาดเซนได วันที่ 14 ธันวาคม 2554 โรงงานผลิตสาเก Ichinokura ใช้ข้าวกล้องในการผลิต ซึ่งมีแหล่งปลูกข้าวคุณภาพดีในจ. มิยางิ ตลาดเซนได ตลาดเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลิตผล ทาง การเกษ ตร ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant เมืองโอกุมะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google