งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Legal Ideology ตัวการกำหนดทิศทางในการใช้กฎหมาย 13 Legal Ideology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Legal Ideology ตัวการกำหนดทิศทางในการใช้กฎหมาย 13 Legal Ideology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Legal Ideology ตัวการกำหนดทิศทางในการใช้กฎหมาย 13 Legal Ideology

2 Legal Culture การใช้กฎหมายที่เป็นอยู่จริงในสังคม สร้าง วัฒนธรรมทางกฎหมาย การใช้กฎหมายที่เป็นอยู่จริงในสังคม สร้าง วัฒนธรรมทางกฎหมาย เช่น การที่ศาลพิพากษาคดี การที่ทนายความต่อสู้ คดี การที่เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมาย หรือการ ที่ชาวบ้านมองการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น การที่ศาลพิพากษาคดี การที่ทนายความต่อสู้ คดี การที่เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมาย หรือการ ที่ชาวบ้านมองการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน อะไรเป็นตัว “สร้าง” วัฒนธรรมทางกฎหมาย นั้นๆ? อะไรเป็นตัว “สร้าง” วัฒนธรรมทางกฎหมาย นั้นๆ? Legal Tradition or Legal Culture? Legal Tradition or Legal Culture? 23 Legal Ideology

3 Legal Families การกำหนดกรอบว่าในระบบกฎหมายจะใช้บังคับ กฎหมายอย่างไร ส่วนสำคัญมาจากนิติวิธีของ ระบบกฎหมายนั้นๆ การกำหนดกรอบว่าในระบบกฎหมายจะใช้บังคับ กฎหมายอย่างไร ส่วนสำคัญมาจากนิติวิธีของ ระบบกฎหมายนั้นๆ เช่น ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบ กฎหมายจารีตประเพณี ระบบกฎหมายศาสนา เช่น ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ระบบ กฎหมายจารีตประเพณี ระบบกฎหมายศาสนา สกุลกฏหมายหลักของโลก สกุลกฏหมายหลักของโลก 1. Romano – Germanic Legal Family 2. Anglo – Saxon Legal Family 3. Religious Legal Family 33 Legal Ideology

4 ระบบกฎหมายของไทย การรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายต่างๆ การรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายของพระมนูจากอินเดีย เช่น กฎหมายของพระมนูจากอินเดีย อิทธิพลของศาสนาต่อการบัญญัติและใช้บังคับ กฎหมาย อิทธิพลของศาสนาต่อการบัญญัติและใช้บังคับ กฎหมาย Legal Transplantation – การรับเอากฎหมาย จากสังคมอื่น มาใช้ในสังคมของเรา Legal Transplantation – การรับเอากฎหมาย จากสังคมอื่น มาใช้ในสังคมของเรา ที่ไม่สมัครใจ เช่น เกิดจากการเป็นเมืองขึ้นของ ประเทศอื่น ที่ไม่สมัครใจ เช่น เกิดจากการเป็นเมืองขึ้นของ ประเทศอื่น และทั้งที่สมัครใจ เช่น เพื่อต้องการติดต่อการค้า กับประเทศนั้นๆ และทั้งที่สมัครใจ เช่น เพื่อต้องการติดต่อการค้า กับประเทศนั้นๆ 43 Legal Ideology

5 Legal Ideology อะไรคืออุดมการณ์ทางกฎหมาย? อะไรคืออุดมการณ์ทางกฎหมาย? หลักการทางกฎหมายแบบพาณิชย์นิยม หลักการทางกฎหมายแบบพาณิชย์นิยม รัฐนิยม อำนาจบังคับจากรัฐ รัฐนิยม อำนาจบังคับจากรัฐ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ อุดมการณ์ทางกฎหมายเข้ามากำกับการใช้ กฎหมายของใคร อย่างไร? อุดมการณ์ทางกฎหมายเข้ามากำกับการใช้ กฎหมายของใคร อย่างไร? 53 Legal Ideology

6 The End ☃ 63 Legal Ideology


ดาวน์โหลด ppt Legal Ideology ตัวการกำหนดทิศทางในการใช้กฎหมาย 13 Legal Ideology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google