งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 10 Software Evolution www.ict.up.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 10 Software Evolution www.ict.up.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 10 Software Evolution www.ict.up.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN

2 2 บทนำ  ภายหลังจากที่มีการติดตั้งและใช้งานระบบ แล้ว ย่อมต้องพลวัตในการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป  โดยที่ 90% ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ จะถูกใช้ไปกับการ ปรับปรุง ดูแลรักษาซอฟต์แวร์ School of Information and Communication Technology., University of Phayao

3 3 วัตถุประสงค์  เพื่อให้นิสิตเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอน และต้องเกิดขึ้น การทำ ให้โปรแกรมมีวิวัฒนาการเหมือนมนุษย์ และ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ  เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงวิธีการดูแลรักษาระบบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการ ดูแลรักษาระบบ  เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินว่าควรจะเลิกใช้, ดูแลรักษา หรือต้องมีการรื้อเพื่อปรับปรุง ระบบ School of Information and Communication Technology., University of Phayao

4 4 เนื้อหา  พลวัตวิวัฒนาการของโปรแกรม (Program Evolution Dynamics)  การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)  กระบวนการวิวัฒนาการ (Evolution Processes)  วิวัฒนาการระบบเดิม (Legacy System Evolution) School of Information and Communication Technology., University of Phayao

5 5 A Spiral Model of Development and Evolution School of Information and Communication Technology., University of Phayao

6 6 พลวัตวิวัฒนาการของโปรแกรม (Program Evolution Dynamics) (1/3) School of Information and Communication Technology., University of Phayao  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับระบบ โดย Lehman และ Belady ประกอบด้วยกฎ 5 ข้อ คือ  ข้อที่ 1 กระบวนการดูแลรักษาระบบ (System Maintenance) เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่าง แน่นอน สาเหตุเนื่องจาก สิ่งแวดล้อมของ ระบบเปลี่ยน ความต้องเปลี่ยน เป็นต้น  ข้อที่ 2 เมื่อระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ โครงสร้างเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีวิธีการป้องกัน อย่างเดียว คือ ลงทุนในการดูแลรักษาระบบ โดยไม่ต้องเพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้าไป

7 7 พลวัตวิวัฒนาการของโปรแกรม (Program Evolution Dynamics) (2/3) School of Information and Communication Technology., University of Phayao  ข้อที่ 3 ในระบบขนาดใหญ่หากมี พลวัตใน ตัวเองตั้งแต่เริ่มสร้างแล้ว จะทำให้เห็น แนวทางในกระบวนการดูแลรักษาระบบได้  ข้อที่ 4 ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาด ใหญ่ การเปลี่ยนแปลง พนักงาน หรือทีมงาน จะมีผลกระทบ ที่มองไม่เห็นในระยะยาว เนื่องจากจะมี Overhead ในการติดต่อ ประสานระหว่างทีมงาน

8 8 พลวัตวิวัฒนาการของโปรแกรม (Program Evolution Dynamics) (3/3) School of Information and Communication Technology., University of Phayao  ข้อที่ 5 การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่เรามีการ Release ซอฟต์แวร์ออกไป เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (Fault) โดยการเพิ่ม ฟังก์ชันใหม่เข้าไป ย่อมต้องส่งผลให้มีโอกาส เกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น เราไม่ควร เตรียมงบประมาณเฉพาะ การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ เข้าไป แต่เราควรเตรียมไว้สำหรับ ข้อผิดพลาดที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตด้วย

9 9 การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) School of Information and Communication Technology., University of Phayao  การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการ ทั่วไปที่ต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการส่งมอบ ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ (Corrective Maintenance)  เมื่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ไป (Adaptive Maintenance)  เมื่อมีการเพิ่ม หรือแก้ไขฟังก์ชันการทำงาน ของระบบ (Perfective /Enhancement Maintenance)

10 10 Maintenance Cost School of Information and Communication Technology., University of Phayao COCOMO 2 Model of Cost Estimation สามารถใช้ในการ ประมาณการ แรงงาน ที่ต้องใช้ในการ บำรุงรักษาซอฟต์แวร์

11 11 กระบวนการวิวัฒนาการ (Evolution Processes)  กระบวนการวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายด้าน เช่น  ประเภทของซอฟต์แวร์  กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์  กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ School of Information and Communication Technology., University of Phayao

12 12 Evolution Processes School of Information and Communication Technology., University of Phayao

13 13 System Evolution Process School of Information and Communication Technology., University of Phayao

14 14 School of Information and Communication Technology., University of Phayao Change Implementation The Emergency Repair Process

15 15 School of Information and Communication Technology., University of Phayao Forward Engineering Software Re-Engineering

16 16 The Re-Engineering Process School of Information and Communication Technology., University of Phayao

17 17 Re-Engineering Approaches School of Information and Communication Technology., University of Phayao

18 18 วิวัฒนาการระบบเดิม (Legacy System Evolution) School of Information and Communication Technology., University of Phayao  ในองค์กรที่มีงบประมาณจำกัด สำหรับการ ดูแลรักษาระบบเดิมให้ทันสมัย มีทั้งหมด 4 กลยุทธ์ในการวิวัฒนาการ  ทิ้งระบบเดิม  ไม่เปลี่ยนแปลงระบบ แต่ดูแลรักษาอย่าง ต่อเนื่อง  ปรับปรุงระบบ (Re-Engineering)  แทนที่ด้วยระบบงานใหม่บางส่วน หรือ ทั้งหมด

19 19 System Quality VS. Business Value QualityBusiness Value Low ต้นทุนสูง แต่ได้ผลตอบแทนต่ำ ควร ยกเลิกใช้งาน LowHigh ต้นทุนสูง และผลตอบแทนสูง ควร Re- Engineering เพื่อเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้น HighLow ต้นทุนต่ำ และผลตอบแทนต่ำ อาจดูแล รักษาตามปกติ หรือถ้าไม่คุ้ม ก็ยกเลิกการ ใช้งาน High ต้นทุนต่ำ แต่ผลตอบแทนสูง ควรทำการ ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง School of Information and Communication Technology., University of Phayao

20 20 สรุป  การดูแลรักษา ระบบ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ เราได้ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ  แก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective)  ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ (Adaptive)  การเพิ่ม / แก้ไขฟังก์ชันการทำงาน (Perfective/Enhancement)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิวัฒนาการซอฟต์แวร์นั้น มีอัตราส่วนประมาณ 90% ของค่าใช้จ่าย ทั้งหมด  การพิจารณาว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการดูแล รักษา คือ Business Value School of Information and Communication Technology., University of Phayao

21 21 School of Information and Communication Technology., University of Phayao References  Ian Sommerville. Software Engineering 8 th Edition. Addison Wesley Publishers., 2007  Watts S Humphrey. A Self Improvement Process for Software Engineers. Addison Wesley Professional., 2005  Software Engineering Institute | Carnegie Mellon. [online] http://www.sei.cmu.edu/., 2010http://www.sei.cmu.edu/


ดาวน์โหลด ppt Lesson 10 Software Evolution www.ict.up.ac.th/uthais/ KANOKWATT SHIANGJEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google