งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เบญจภาคีหลักในพื้นที่ ภาคประชาชน อปท. เป้าหมาย ร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เบญจภาคีหลักในพื้นที่ ภาคประชาชน อปท. เป้าหมาย ร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาระบบสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เบญจภาคีหลักในพื้นที่ ภาคประชาชน อปท. เป้าหมาย ร่วม

3 ปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นโยบายสังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน สังคม ไม่ ทอดทิ้ง กัน กลุ่ม เพื่อน ช่วย เพื่อน อาสาสมั ครดูแล ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสา พัฒนา เครือข่าย เอดส์ อาสาสมั ครดูแล ผู้พิการ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทาง สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ผู้ป่วยเบาหวาน และ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงดูแลตนเองได้ เกิดเครือข่าย เกิดความสามัคคี และ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้พิการได้รับ การดูแล เกิดเครื่องมือ / วิธีการใหม่ใน การดูแล อาสาสมัครมี ความเก่ง เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคเอดส์ แกนนำการถ่ายทอดความรู้ เกิดเครือข่ายคนทำงานเอดส์ในตำบล จำนวนคนที่ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ไม่เพิ่มขึ้น สำรวจข้อมูลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลไก : การประชุมประชาคม แผนตำบล และกติกาข้อตกลงในการทำงาน ความต้องการอยากช่วยเหลือคนอื่น ประชุมและวางแผนร่วม แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ การสร้างกลุ่ม นำใช้ทุนคน  การตรวจเท้า ลูกประคบใน การนวด การผลิต เครื่องมือทำ กายภาพ การพัฒนา ทักษะ มีเวทีสรุปบทเรียน ประเมินผลการดูแล การประเมินความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน ระบบอาสาพัฒนาสุขภาพ

4 การดูแลรักษาผู้ป่วย โรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง โดยเพื่อนผู้ป่วย ด้วยกันเอง การดูแลผู้พิการแบบองค์รวม โดยอาสาสมัครที่มีจิตรอาสา จนกระทั่งผู้พิการสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ การเข้าไปดูแลและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ของอาสาสมัคร เพื่อดูแลสุขภาพ และให้ กำลังใจผู้สูงอายุ การทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ / เพศศึกษา และท้องไม่พร้อม ในเยาวชน โดยมีอาสาสมัครทั้ง เยาวชนและผู้ใหญ่ มาร่วมกันทำ กิจกรรม สู่การดูแล สุขภาพ ที่เข้าถึงและ เข้าใจความ ต้องการคน ในชุมชน สู่การดูแล สุขภาพ ที่เข้าถึงและ เข้าใจความ ต้องการคน ในชุมชน

5


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เบญจภาคีหลักในพื้นที่ ภาคประชาชน อปท. เป้าหมาย ร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google