งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย

2 แนวทางการจัดการจัดสรรงบตาม ตัวชี้วัด QOF ( งบประมาณ 54.65 บาท /UC =236,938,423 บาท ) 1. จัดสรรล่วงหน้าให้กับหน่วยบริการ ไปพร้อม กับงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา 28.13 บาท /UC (121,946,110 บาท ) 2. จัดสรรตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน อัตรา 25.98/UC โดยใช้ผลงาน 12 เดือน ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2556 ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2557 (25.98/UC =112,622,929 บาท ) 3. จัดสรรเพิ่มเติมให้กับ CUP ที่มีผลงาน excellence ในอัตรา 0.55 บาท /UC : ระดับ เขต 30% (710,815 บาท ) ระดับจังหวัด 70%) (1,658,569 บาท ) ทั้งนี้ สปสช. จะนำงบส่วนที่ 1 มาหักลบกลบหนี้ จากเงินที่พึงจ่ายผลงาน QOF ของหน่วย บริการนั้นๆ หมายเหตุ : งบ QOF ทั้งหมด = 236,938,423 – 2,369,384 คงเหลือ 234,569,039 บาท )

3 งบประมาณ QOF จังหวัดเลย ปี 2557 อำเภอ ประชากร UC (ต.ค.56) งบประมาณ QOF (54.65 บาท/ปชก.) จ่ายล่วงหน้าให้หน่วย บริการ(28.13 บาท) เมืองเลย 92,589 5,059,988.852,604,528.57 นาด้วง 21,888 1,196,179.20615,709.44 เชียงคาน 48,102 2,628,774.301,353,109.26 ปากชม 34,400 1,879,960.00967,672.00 ด่านซ้าย42,440 2,319,346.001,193,837.20 นาแห้ว8,985 491,030.25252,748.05 ภูเรือ18,111 989,766.15509,462.43 ท่าลี่22,851 1,248,807.15642,798.63 วังสะพุง88,746 4,849,968.902,496,424.98 ภูกระดึง27,691 1,513,313.15778,947.83 ภูหลวง20,063 1,096,442.95564,372.19 ผาขาว33,475 1,829,408.75941,651.75 เอราวัณ31,932 1,745,083.80898,247.16 หนองหิน19,761 1,079,938.65555,876.93 รวม 511,034 27,928,008.1014,375,386.42

4 ตัวชี้วัดด้านที่ 1 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (คะแนน 400 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 4.33 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 12สัปดาห์ 4.33 3. ร้อยละของสตรี30-60ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมถึงปี 2557 4.33 4. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน โรคหัด 2.71 5. ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการ ตรวจช่องปาก 2.71 6. ร้อยละของ ปชช.อายุ 35-59 ปีได้รับ การคัดกรอง โรคเบาหวาน /ความดัน โลหิตสูง 3.25 รวมงบ21.66

5 ตัวชี้วัดด้านที ๒ : คุณภาพและผลงานการจัดบริการ ปฐมภูมิ โรค (คะแนน 300 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1. สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการ ปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่ รพ. 2.43 2. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC 2.43 3. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC 2.43 4. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดัน โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคควม ดันโลหิตสูง สิทธิ UC 2.43 5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ จอประสาทตาประจำปี 3.25 6. อัตราผู้ป่วยHT ที่สามารถควบคุม ความดันโลหิตได้ < 140/90 mmHg เพิ่มขึ้น 3.25 รวม16.22

6 ตัวชี้วัดด้านที ๓ : คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร การ เชื่อมโยงบริการระบบส่งต่อ และการบริหารระบบ (200 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1. ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้าน ใกล้ใจดูแล 3.25 2. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่าน เกณฑ์ขึ้นทะเบียน (ผ่านแบบไม่มี เงื่อนไข) 3.25 3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เชื่อมโยงโรงพยาบาลและหน่วย บริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ 2.16 4. หน่วยบริการประจำมีการจัดระบบ สนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิที่มี คุณภาพ ประกอบด้วย ระบบยาและ เวชภัณฑ์ IC LAB ระบบข้อมูล และ ระบบให้คำปรึกษา 2.16 รวม10.82

7 ตัวชี้วัดด้านที ๔ : คุณภาพและผลงานของบริการที่จำเป็น ตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และบริการเสริมในพื้นที่ (100 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1. ร้อยละคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ท74 ได้รับการ สำรวจความพิการโดยใช้รหัส ICFต่อประชากรที่ขึ้น ทะเบียน ท74 ทั้งหมด 1.08 2. ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ0.81 3. ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ0.81 4. ร้อยละของเด็กประถม1 ได้รับการเคลือบหลุม ร่องฟัน 1.08 5. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตาม เกณฑ์ 0.81 6. ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ0.81 รวม 5.40

8 ค่าคะแนน 1=<65% 2=65-69.99% 3=70-74.99% 4=75-79.99% 5=>=80%

9 ค่าคะแนน 1=<90% 2=90-91.99% 3=92-93.99% 4=94-95.99% 5=>=96%

10 ค่าคะแนน 1=<1.01 2=1.01-1.35 3=1.36-1.50 4=1.51-1.70 5=>1.70

11 ค่าคะแนน 1=<10% 2=10-29.99% 3=30-49.99% 4=50-79.99% 5=>=80%

12 ค่าคะแนน 1=<50% 2=50-59.99% 3=60-69.99% 4=70-79.99% 5=>=80%


ดาวน์โหลด ppt ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google