งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย

2 แนวทางการจัดการจัดสรรงบตาม ตัวชี้วัด QOF ( งบประมาณ บาท /UC =236,938,423 บาท ) 1. จัดสรรล่วงหน้าให้กับหน่วยบริการ ไปพร้อม กับงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา บาท /UC (121,946,110 บาท ) 2. จัดสรรตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน อัตรา 25.98/UC โดยใช้ผลงาน 12 เดือน ไตรมาส 3 และ 4 ปี 2556 ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2557 (25.98/UC =112,622,929 บาท ) 3. จัดสรรเพิ่มเติมให้กับ CUP ที่มีผลงาน excellence ในอัตรา 0.55 บาท /UC : ระดับ เขต 30% (710,815 บาท ) ระดับจังหวัด 70%) (1,658,569 บาท ) ทั้งนี้ สปสช. จะนำงบส่วนที่ 1 มาหักลบกลบหนี้ จากเงินที่พึงจ่ายผลงาน QOF ของหน่วย บริการนั้นๆ หมายเหตุ : งบ QOF ทั้งหมด = 236,938,423 – 2,369,384 คงเหลือ 234,569,039 บาท )

3 งบประมาณ QOF จังหวัดเลย ปี 2557 อำเภอ ประชากร UC (ต.ค.56) งบประมาณ QOF (54.65 บาท/ปชก.) จ่ายล่วงหน้าให้หน่วย บริการ(28.13 บาท) เมืองเลย 92,589 5,059, ,604, นาด้วง 21,888 1,196, , เชียงคาน 48,102 2,628, ,353, ปากชม 34,400 1,879, , ด่านซ้าย42,440 2,319, ,193, นาแห้ว8, , , ภูเรือ18, , , ท่าลี่22,851 1,248, , วังสะพุง88,746 4,849, ,496, ภูกระดึง27,691 1,513, , ภูหลวง20,063 1,096, , ผาขาว33,475 1,829, , เอราวัณ31,932 1,745, , หนองหิน19,761 1,079, , รวม 511,034 27,928, ,375,386.42

4 ตัวชี้วัดด้านที่ 1 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (คะแนน 400 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 12สัปดาห์ ร้อยละของสตรี30-60ปี ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมถึงปี ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน โรคหัด ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการ ตรวจช่องปาก ร้อยละของ ปชช.อายุ ปีได้รับ การคัดกรอง โรคเบาหวาน /ความดัน โลหิตสูง 3.25 รวมงบ21.66

5 ตัวชี้วัดด้านที ๒ : คุณภาพและผลงานการจัดบริการ ปฐมภูมิ โรค (คะแนน 300 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1. สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการ ปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่ รพ อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดัน โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคควม ดันโลหิตสูง สิทธิ UC อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ จอประสาทตาประจำปี อัตราผู้ป่วยHT ที่สามารถควบคุม ความดันโลหิตได้ < 140/90 mmHg เพิ่มขึ้น 3.25 รวม16.22

6 ตัวชี้วัดด้านที ๓ : คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร การ เชื่อมโยงบริการระบบส่งต่อ และการบริหารระบบ (200 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1. ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้าน ใกล้ใจดูแล ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่าน เกณฑ์ขึ้นทะเบียน (ผ่านแบบไม่มี เงื่อนไข) มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เชื่อมโยงโรงพยาบาลและหน่วย บริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ หน่วยบริการประจำมีการจัดระบบ สนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิที่มี คุณภาพ ประกอบด้วย ระบบยาและ เวชภัณฑ์ IC LAB ระบบข้อมูล และ ระบบให้คำปรึกษา 2.16 รวม10.82

7 ตัวชี้วัดด้านที ๔ : คุณภาพและผลงานของบริการที่จำเป็น ตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และบริการเสริมในพื้นที่ (100 คะแนน) ตัวชี้วัดอัตรา บ./ปชก.UC 1. ร้อยละคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ท74 ได้รับการ สำรวจความพิการโดยใช้รหัส ICFต่อประชากรที่ขึ้น ทะเบียน ท74 ทั้งหมด ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ ร้อยละของเด็กประถม1 ได้รับการเคลือบหลุม ร่องฟัน ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตาม เกณฑ์ ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ0.81 รวม 5.40

8 ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80%

9 ค่าคะแนน 1=<90% 2= % 3= % 4= % 5=>=96%

10 ค่าคะแนน 1=<1.01 2= = = =>1.70

11 ค่าคะแนน 1=<10% 2= % 3= % 4= % 5=>=80%

12 ค่าคะแนน 1=<50% 2= % 3= % 4= % 5=>=80%


ดาวน์โหลด ppt ผลงานเกณฑ์คุณภาพและ ผลงานบริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนธันวาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google