งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดนราธิวาส โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดนราธิวาส โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดนราธิวาส โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
ABC : Area-Based Collaborative Research (การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ด้วยการวิจัย) สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

2 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
ABC = Area - Based Collaborative Research (การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่) ความเป็นมา ภารกิจของ มท. คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาความยากจน จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการสนับสนุนทางด้าน วิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3 แนวคิด ABC : การวิจัยเชิงพื้นที่
การทำงานที่เน้นพื้นที่เป็นตัวตั้ง

4 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
เป้าหมายที่ต้องการ ระดับครัวเรือน คือ การปลดหนี้ ระดับหมู่บ้าน คือ แผนชุมชนมีคุณภาพ มีกลไกภายในชุมชนที่ประสานการทำงานด้วยกัน ระดับตำบล คือ การมีฐานข้อมูล (ครัวเรือน) ที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบลได้ ระดับจังหวัด/อำเภอ คือ มีกลไกเชื่อมประสานการทำงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีพื้นที่เป็นตัวตั้ง และมีการระดมทรัพยากรในการบูรณาการร่วมกัน ระดับกระทรวง คือ การบูรณาการทำงานตามตัวชี้วัดร่วมกัน

5 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ 1.กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจความหมายของข้อมูลบัญชีรับ-จ่าย อันจะนำไปสู่การคิดหาทางออกร่วมกัน เกิดเป็นแผนชุมชน 2.กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์แนวราบระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ วิชาการเพื่อเสริมพลังกัน

6 กระบวนการขับเคลื่อนงาน ABC
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทีมงานทุกระดับ กลุ่มประชาชน เป้าหมาย การบูรณาการ งบประมาณ การสร้างความเข้าใจ กระบวนการจัดเก็บ ข้อมูล (บัญชีรับจ่าย) การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดทิศทาง (แผนชีวิต/แผนชุมชน) ความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงานและสำคัญคือ “ประชาชน” มีทิศทางชัดเจน แก้ปัญหาตรงประเด็น ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น

7 ขบวนการขับเคลื่อนงาน ABC
สังเคราะห์/สรุปบทเรียน บันทึกข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหาด้วยแผนชีวิต/แผนชุมชน ปฏิบัติการฯภายใต้ความร่วมมือ สร้างความรู้ความเข้าใจทีมงานพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมายจัดเก็บข้อมูล สนับสนุนกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย (๑๕ – ๒๐ %) แต่งตั้งทีมงานระดับ จ./อ. สร้างความรู้ความเข้าใจ อำเภอคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย อำเภอแต่งตั้งทีมปฏิบัติการระดับ ต./ม.

8 เครื่องมือการทำงานที่สำคัญ
บัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน

9 ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
Function-based agencies คน- การเรียนรู้(สหกรณ์/พช./พอช./กศน./สาธารณสุข ฯลฯ) แผนชุมชน -ทำเอง -ทำร่วม -ทำให้ เวทีวิเคราะห์ข้อมูล ทรัยพากร-น้ำ ที่ดิน(ชลประทาน/กรมที่ดิน ฯลฯ) จัดทำบัญชีครัวเรือน/ข้อมูล คร. การผลิต-เทคโนโลยี(เกษตร /อุตสาหกรรม ฯลฯ) การเรียนรู้เข้าใจปัญหาของตนเอง ทุน-เงินทุน(ธกส./กทบ./ ฯลฯ) ตลาด ผู้บริโภค-ช่องทางการขาย(พาณิชย์/ธุรกิจเอกชน ฯลฯ) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC(Area Based Collaborative Research)

10 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
ผลลัพธ์ในภาพรวม การบูรณาการทรัพยากรในจังหวัด (Supply) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Demand) ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ( )

11 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ/จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
การขับเคลื่อนโครงการ 1.ทุกจังหวัดจัดทำโครงการฯ โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบลเป็นอย่างน้อย 2.จัดทีมบูรณาการระดับจังหวัดจากทุกภาคส่วน โดยมีรอง ผวจ. 1 คน ที่ ผวจ.มอบหมายให้รับผิดชอบ 3.จัดทีมบูรณาการระดับตำบล/หมู่บ้าน โดยให้มีสัดส่วนภาคประชาชนมากกว่าภาครัฐ

13 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
การขับเคลื่อนโครงการ 4.จัดแบ่งบทบาทหน้าที่แก่หน่วยงานให้ชัดเจน - นายอำเภอ - ท้องถิ่นจังหวัด/อปท. - พัฒนาชุมชน 5.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน/ระดับหมู่บ้าน/ตำบล/จังหวัด 6.การจัดทำแผนชุมชนและการเชื่อมโยงงบประมาณ

14 พื้นที่ปฏิบัติการร่วม สร้างการเรียนรู้ของภาคประชาชน
ปกครอง สร้างความเข้าใจ ติดตามการบูรณาการงบเพื่อสนับสนุนแผนชุมชน พัฒนาชุมชน กระตุ้นการทำบัญชี จัดเวทีเรียนรู้ หนุนการจัดทำแผนชุมชน ท้องถิ่น บันทึกข้อมูล ร่วมเวทีเรียนรู้ สนับสนุนงบตามแผนชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และทีมงานจังหวัด เชื่อมโยงและบูรณาการ

15 กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” กระบวนการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างประชาธิปไตยฐานราก กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ การสร้างกลไกการพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการสร้างธรรมาภิบาลจังหวัด กระบวนการบูรณาการทรัพยากรในจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดนราธิวาส โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google