งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานจังหวัด นราธิวาส. ABC = Area - Based Collaborative Research ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ) ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ )ความเป็นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานจังหวัด นราธิวาส. ABC = Area - Based Collaborative Research ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ) ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ )ความเป็นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานจังหวัด นราธิวาส

2 ABC = Area - Based Collaborative Research ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ) ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ )ความเป็นมา  ภารกิจของ มท. คือ การบำบัดทุกข์ บำรุง สุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาความยากจน  จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการ ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ การสนับสนุนทางด้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ การสนับสนุนทางด้าน วิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.) วิชาการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.)

3 การทำงานที่เน้นพื้นที่ เป็นตัวตั้ง

4 เป้าหมายที่ต้องการ ระดับครัวเรือน คือ การปลดหนี้ ระดับหมู่บ้านคือ แผนชุมชนมี คุณภาพ มีกลไกภายในชุมชนที่ประสานการ ทำงานด้วยกัน ระดับตำบลคือ การมีฐานข้อมูล ( ครัวเรือน ) ที่มีคุณภาพใช้ในการวางแผน พัฒนาตำบลได้ ระดับจังหวัด / อำเภอคือ มีกลไกเชื่อม ประสานการทำงานระหว่างส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่มีพื้นที่เป็นตัวตั้ง และมีการระดม ทรัพยากรในการบูรณาการร่วมกัน ระดับกระทรวงคือ การบูรณาการ ทำงานตามตัวชี้วัดร่วมกัน

5 กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจความหมายของ ข้อมูลบัญชีรับ - จ่าย อันจะนำไปสู่ การคิดหาทางออกร่วมกัน เกิด เป็นแผนชุมชน 2. กระบวนการจัดการ ความสัมพันธ์ การสร้าง ความสัมพันธ์แนวราบระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ วิชาการเพื่อเสริม พลังกัน

6 กระบวนการขับเคลื่อนงาน ABC ต้นน้ำปลายน้ำ 6 กลางน้ำ - ทีมงานทุก ระดับ - กลุ่ม ประชาชน เป้าหมาย - การบูรณา การ - งบประมาณ - การสร้างความ เข้าใจ - กระบวนการ จัดเก็บ ข้อมูล ( บัญชีรับ จ่าย ) ข้อมูล ( บัญชีรับ จ่าย ) - การวิเคราะห์ ข้อมูล - การกำหนด ทิศทาง ( แผนชีวิต / แผน ชุมชน ) ( แผนชีวิต / แผน ชุมชน ) - ความเป็นหนึ่ง เดียวของทีมงาน และสำคัญคือ “ ประชาชน ” - มีทิศทาง ชัดเจน - แก้ปัญหา ตรงประเด็น - ชุมชน เข้มแข็ง - ชุมชน พึ่งตนเองได้ - คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น

7 ขบวนการขับเคลื่อนงาน ABC 7 แต่งตั้ง ทีมงาน ระดับ จ./ อ. สร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ สร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ ทีมงาน พื้นที่ คัดเลือก ครัวเรือน เป้าหมาย ( ๑๕ – ๒๐ % ) อำเภอ คัดเลือ กพื้นที่ เป้าหมา ย อำเภอ แต่งตั้ง ทีม ปฏิบัติก ารระดับ ต./ ม. สนับสนุน กระบวนการ ตามภารกิจของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ครัวเรือ น เป้าหมา ย จัดเก็บ ข้อมูล บันทึก ข้อมูล / วิเคราะ ห์ข้อมูล แก้ปัญห าด้วย แผน ชีวิต / แผน ชุมชน ปฏิบัติก ารฯ ภายใต้ ความ ร่วมมือ สังเครา ะห์ / สรุป บทเรียน

8 บัญชีครัวเรือนและ แผนชุมชน

9 จัดทำ บัญชี ครัวเรื อน / ข้อมูล คร. เวที วิเคราะ ห์ ข้อมูล แผน ชุมชน - ทำเอง - ทำร่วม - ทำให้ แผน ชุมชน - ทำเอง - ทำร่วม - ทำให้ การ เรียนรู้ เข้าใจ ปัญหา ของ ตนเอง ค้นหา ทางเลื อกใน การ แก้ปัญ หา Function-based agencies คน - การเรียนรู้ ( สหกรณ์ / พช./ พอช./ กศน./ สาธารณสุข ฯลฯ ) ทรัยพากร - น้ำ ที่ดิน ( ชลประทาน / กรม ที่ดิน ฯลฯ ) การผลิต - เทคโนโลยี ( เกษตร / อุตสาหกรรม ฯลฯ ) ทุน - เงินทุน ( ธกส./ กทบ./ ฯลฯ ) ตลาด ผู้บริโภค - ช่องทางการขาย ( พาณิชย์ / ธุรกิจ เอกชน ฯลฯ ) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC(Area Based Collaborative Research)

10 ผลลัพธ์ในภาพรวม การบูรณาการทรัพยากรใน จังหวัด (Supply) เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน (Demand) ระยะเวลาดำเนินการ๒ ปี (2555-2557)

11 งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของส่วนราชการ / จังหวัด / องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

12 การขับเคลื่อนโครงการ 1. ทุกจังหวัดจัดทำโครงการฯ โดยพิจารณาคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 1 ตำบล เป็นอย่างน้อย 2. จัดทีมบูรณาการระดับ จังหวัดจากทุกภาคส่วน โดยมีรอง ผวจ. 1 คน ที่ ผวจ. มอบหมายให้ รับผิดชอบ 3. จัดทีมบูรณาการระดับ ตำบล / หมู่บ้าน โดยให้มีสัดส่วน ภาคประชาชนมากกว่าภาครัฐ

13 การขับเคลื่อนโครงการ 4. จัดแบ่งบทบาทหน้าที่แก่ หน่วยงานให้ชัดเจน - นายอำเภอ - ท้องถิ่นจังหวัด / อปท. - พัฒนาชุมชน 5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประจำทุกเดือน / ระดับหมู่บ้าน / ตำบล / จังหวัด 6. การจัดทำแผนชุมชนและการ เชื่อมโยงงบประมาณ

14 เชื่อมโยงและบูรณาการ 14 สร้างความ เข้าใจ ติดตามการบูร ณาการงบเพื่อ สนับสนุนแผน ชุมชน ปกครอง กระตุ้นการทำ บัญชี จัดเวทีเรียนรู้ หนุนการจัดทำ แผนชุมชน พัฒนาชุมชน บันทึกข้อมูล ร่วมเวทีเรียนรู้ สนับสนุนงบตาม แผนชุมชน ท้องถิ่น

15 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างประชาธิปไตยฐานราก กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างประชาธิปไตยฐานราก กระบวนการบูรณาการทรัพยากรในจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างกลไกการพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการสร้างธรรมาภิบาลจังหวัด การสร้างกลไกการพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการสร้างธรรมาภิบาลจังหวัด 15 กระบวนการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานจังหวัด นราธิวาส. ABC = Area - Based Collaborative Research ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ) ( การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ )ความเป็นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google