งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. 2 วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการบริหารและการจัดการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. 2 วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการบริหารและการจัดการที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 2 วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการบริหารและการจัดการที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3 3 เงินออม กับเป้าหมายการเงินในอนาคต รายได้หรือ เงินออม มากกว่า รายจ่าย ท่องเที่ยว ซื้อทรัพย์สิน ที่ดิน - ทองคำ ทุนการศึกษาบุตร เป็นค่ารักษาพยาบาล สำรองไว้ ใช้ยามจำเป็น

4 4 ช่วงหารายได้และ สะสมทรัพย์ ช่วงที่มีรายได้ สูง รายได้ วัยศึกษาวัยทำงานวัยเกษียณ อา ยุ ช่วงใช้จ่ายเงินหลัง เกษียณ รายจ่า ย ช่วงอายุ (Life Cycle)

5 5 - - กบข. - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ กรณีชราภาพ Pillar 3 โครงการออมเพื่อการชราภาพแบบสมัครใจ Pillar 2 โครงการบำเหน็จบำนาญแบบบังคับซึ่งกำหนดอัตราเงินสมทบแน่นอน (Defined Contribution) Pillar 1 โครงการบำเหน็จบำนาญแบบบังคับ บริหาร โดยภาครัฐ ซึ่งกำหนดผลประโยชน์ ทดแทนไว้แน่นอน (Defined Benefit) รองรับคนงาน หลังเกษียณที่ตก หลุมสังคมจาก การ มีรายได้ ไม่เพียงพอใน การดำรงชีวิต กองทุน บำเหน็จ บำนาญ แห่งชาติ ( กบช.) ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณในปัจจุบัน

6 6 คือ กองทุนที่นายจ้าง และ ลูกจ้างร่วมกัน จัดตั้งขึ้นด้วย ความสมัครใจเพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในยามเกษียณหรือออก จากงาน โดยนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสม- สมทบ ในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร ?

7 7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายถึง  กองทุนที่สำรองไว้เพื่อเลี้ยงชีพ เมื่อต้องออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ  เป็นเงินออมประเภทผูกพันระยะยาว ( Contractual Savings )  เป็นเงินที่นายจ้าง และ ลูกจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้น  จัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ  ต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต.  ประกอบด้วยเงินจาก 2 ฝ่าย F เงินสะสมของลูกจ้าง 2 % - 15 % ของค่าจ้าง F เงินสมทบจากนายจ้าง เท่ากับ หรือ มากกว่า เงินสะสมของลูกจ้าง  ชื่อกองทุน ต้องขึ้นต้นด้วย “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ….. ลงท้ายด้วย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”

8 8 * เงินสะสม = เงินที่ลูกจ้างหรือพนักงานจ่ายเข้ากองทุนรายเดือน โดยคิดจากอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน * เงินสมทบ = เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อสมทบให้กับลูกจ้าง โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราเงินสะสม * ผลประโยชน์ของเงินสะสม = ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ กองทุนของบริษัทจัดการในส่วนที่เป็นเงินสะสม * ผลประโยชน์ของเงินสมทบ = ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ กองทุนของบริษัทจัดการในส่วนที่เป็นเงินสมทบ โครงสร้าง...กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 9 ต่อลูกจ้างต่อนายจ้างต่อประเทศ เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง สร้างหลักประกันในกรณีที่ เสียชีวิต,ออกจากงาน, ลาออกจากกองทุนและไว้ ใช้ในวัยหลังเกษียณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน ของลูกจ้างและสร้างความ จงรักภักดีต่อนายจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ระดมเงินออมผูกพันระยะ ยาวจากภาคเอกชน ใช้เป็น แหล่งเงินพัฒนาประเทศ ลด ภาระการดูแลผู้สูงวัยของ ภาครัฐ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10 10 ประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ?  เป็นหลักประกันให้กับชีวิต  เป็นการส่งเสริมการออมซึ่งให้ผลตอบแทนดี กว่าออมผ่านธนาคาร  ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย  เป็นเจ้าของบัญชีกองทุนตนเอง สำหรับพนักงาน  เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน. ในการทำงาน  เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน  นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับนายจ้าง

11 11 ก่อนปี พ.ศ.2526ปี 2526ปี 2530 และ 2537 ไม่เป็นที่แพร่หลายไม่มี กฎเกณฑ์และวิธีบริหาร อย่างชัดเจน การบริหาร กองทุนอยู่ในการดูแล ของนายจ้างฝ่ายเดียว ลูกจ้างไม่นิยมจ่ายเงิน สะสมเพราะหักภาษี ไม่ได้ รัฐประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 162 เป็นกฎหมาย ฉบับแรกที่รองรับกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ มีการ กำหนดวิธีการ เงื่อนไข และกฎเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.คลังประกาศใช้พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กฎกระทรวง 7 ฉบับ เพื่อ เป็นกฏหมายควบคุมและ รับรองสถานะของกองทุน เป็นนิติบุคคลแยกจาก นายจ้าง ต่อมาปี 2537 ได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษี ความเป็นมาของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

12 12 สาระสำคัญกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) 1.เป็นครั้งแรกที่รัฐบัญญัติคำว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” 2.กำหนดให้นำกองทุนไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) 3.รัฐเริ่มให้สิทธิประโยชน์ภาษีแก่นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ 4.รัฐกำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องมีผู้จัดการมืออาชีพเข้ามาเป็นผู้บริหาร จัดการกองทุนโดยต้องเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกระทรวงการคลังเท่านั้น 5.กำหนดกฎเกณฑ์การลงทุนให้ส่วนบังคับไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มั่นคง ส่วนเลือกลงทุนไม่เกินร้อยละ 40 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี ความเสี่ยงมากกว่าส่วนบังคับ

13 13 มูลค่ากองทุน (ล้านบาท) หมายเหตุ - ปี 2530 รัฐประกาศใช้ พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปี 2537 รัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้มีการจัดตั้งกองทุนมากขึ้น การเติบโตของสินทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2527 - 30 มี.ค. 2551 ที่มาข้อมูล : www.thaipvd.com

14 14 การเติบโตของจำนวนนายจ้างที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายเหตุ - ปี 2530 รัฐประกาศใช้ พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปี 2537 รัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้มีการจัดตั้งกองทุนมากขึ้น จำนวนนายจ้าง (บริษัท) ตั้งแต่ปี 2527 - 30 มี.ค. 2551 ที่มาข้อมูล : www.thaipvd.com

15 15 อัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2551 อัตรา (%) เงินสะสมสูงสุด (% ลูกจ้าง) เงินสมทบสูงสุด (% นายจ้าง) 2.00-3.0027.9623.69 3.01-5.0036.9633.01 5.01-10.0025.6331.90 10.01-15.009.4511.40 รวม100 ที่มาข้อมูล : www.thaipvd.com

16 16 ระยะที่ 4 ปี 2543-2550 ระยะที่ 3 ปี 2530-2542 ระยะที่ 2 ปี 2527-2530 ระยะที่ 1 ก่อนปี 2527 พัฒนาการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระยะที่ 5 ปี 2551-ปัจจุบัน

17 17 พัฒนาการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละระยะ ส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายฝ่ายเดียว เงิน สะสมของลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี เงินที่ ลูกจ้างรับครั้งเดียวเมื่ออกจากงานต้องนำไปคำนวณ เป็นเงินได้เสียภาษี เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบนำมาหัก เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะปีที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อ ออกจากงานและต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือน ที่ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณจ่ายเงินสมทบ ระยะที่ 1 ใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 162 รัฐให้สิทธิประโยชน์ภาษี โดยเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน รอบบัญชีนั้นแต่ไม่เกินร้อยละ 15, เงินที่ลูกจ้างจ่าย สะสมหักลดหย่อนได้ไม่เกินปีละ 7,000 บาท ระยะที่ 2

18 18 ใช้พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ให้กองทุน สำรองเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลต่างหากจากกิจการ นายจ้าง สิทธิในกองทุนไม่อาจโอนกันได้เพื่อเป็น ประโยชน์แก่ลูกจ้างอย่างแท้จริง ระยะที่ 3 โอนงานกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดูแล แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปลี่ยนชื่อ ผู้จัดการกองทุน เป็น “บริษัทจัดการ” ระยะที่ 4 ใช้พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2550 ให้สิทธิ สมาชิกคงเงินไว้ในกองทุนและลงทุนต่อได้, เมื่อ เกษียณอายุสามารถรับเงินเป็นงวดๆ ได้, กองทุน สามารถมีได้มากกว่า 1 นโยบายเพื่อรองรับ employee’s choice และ การรับโอนเงินจาก กบข. มายัง กสล. ได้ ระยะที่ 5

19 19 หลักการทั่วไปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุน กอง ทุน จ่ายเงินสมทบ 2 - 15% จ่ายเงินสะสม 2 - 15% พนัก งาน บริษั ท ผู้จัด การ กองทุ น กลต. ผู้รับฝากทรัพย์สิน, ผู้สอบ บ/ช

20 20 บุคคลที่เกี่ยวข้อง...กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21 21 นายทะเบียนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รับจดทะเบียนกองทุน, กำกับและดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ นายจ้างและลูกจ้าง มีหน้าที่อนุมัติแผน การลงทุนและเป็นผู้คัดเลือกบริษัทจัดการ การบริหารจัดการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ให้มีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี ร่วมกับสมาชิกกองทุนจัดตั้งกองทุน แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ฝ่ายนายจ้าง จ่ายเงินสมทบตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน นำส่งเงินสะสมเข้ากองทุน ตรวจสอบสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการได้รับ เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ เป็นต้น ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน ติดตามสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ต้องเป็นบุคคลที่สามแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน (ก.ล.ต.) นายจ้าง ลูกจ้างหรือสมาชิก กองทุน คณะกรรมการกองทุน บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน

22 22 รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียอันมีนัยสำคัญกับบริษัทที่ จัดการ การรวมตัวกันของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ เป็นสื่อกลางใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก ประสานงานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน รักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ประสานงานระหว่างบริษัทจัดการ และสำนักงาน ก.ล.ต. ดูแลจัดการข้อมูลในบัญชีของสมาชิกกองทุนแต่ละราย ส่งรายงาน ข้อมูลให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เมื่อสมาชิกสิ้นสุด สมาชิกภาพให้จัดทำรายละเอียดยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับเพื่อ จ่ายเงินให้แก่สมาชิกภายใน 30 วัน ตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้รับรองมูลค่า NAV นายทะเบียนสมาชิกกองทุน ผู้สอบบัญชีกองทุน สมาคมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการ ลงทุน หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

23 23 สถานะภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถานะภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนจดทะเบียนกับ กลต.เป็นนิติบุคคล และ ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายไม่มีเจ้าหนี้รายใด สามารถบังคับนำเงินออกจากกองทุนได้ กองทุน “ปลอดจากเจ้าหนี้”

24 24 ประเภทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนร่วม กองทุนเดี่ยว กองทุนที่มีนายจ้าง มากกว่า 1 ราย กองทุนที่มีนายจ้าง มากกว่า 1 ราย กองทุนที่มี นายจ้างรายเดียว กองทุนที่มี นายจ้างรายเดียว กองทุนเดี่ยว ประกอบด้วย

25 25 ประเภทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากลักษณะการจัดตั้ง 1. Single Fund กองทุนเดี่ยว มีนายจ้าง 1 ราย มีอิสระกำหนด / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุน ข้อบังคับกองทุน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งหมด

26 26 ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากลักษณะการจัดตั้ง มีนายจ้างมากกว่า 1 ราย ( ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือ ) ส่วนอื่นๆ เหมือน Single Fund 2.Group Fund กองทุนกลุ่ม

27 27 ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากลักษณะการจัดตั้ง 3. Pooled Fund กองทุนร่วมทุน มีนายจ้างหลายราย ร่วมกันจัดตั้ง 1 กองทุน ไม่มีอิสระในการกำหนด / แก้ไข ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุน ข้อบังคับส่วนกลาง มีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียว ชื่อกองทุนและนโยบายการลงทุนกำหนดโดยบริษัทจัดการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามส่วนของเงินที่มีอยู่ในกองทุน

28 28 แหล่งที่มาของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า เงินสะสม นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน เรียกว่า เงินสมทบ โดยจ่ายเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าอัตราที่ลูกจ้างสะสม แบบที่ 3 ตามอายุงานหรืออายุสมาชิก แบบที่ 2 นายจ้างจ่ายเงินสมทบมากกว่าเงินสะสม แบบที่1 อัตราเดียวกัน

29 29 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมในการ ชำระบัญชีของกองทุน (กรณีปิดกองทุน) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการจัดทำ ระบบทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย

30 30 แนวทางการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นโยบายการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง นโยบายการลงทุนแบบผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน นโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารทุน อื่นๆ ตามที่กฎระเบียบกำหนด การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

31 31 ประเภททรัพย์สินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถ ลงทุนได้และอัตราส่วนการลงทุน ประเภททรัพย์สิน ที่สามารถลงทุนได้ ประเภททรัพย์สิน ที่สามารถลงทุนได้ เงินฝาก ตราสารที่เทียบ เท่าเงินสด เงินฝาก ตราสารที่เทียบ เท่าเงินสด ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีลักษณะสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

32 32

33 33 Provident Fund Portfolio เงินฝาก ธนาคาร บัตรเงินฝาก 21.98% หน่วย ลงทุน 2.70% หุ้นกู้ 20.43% พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่ MOF ค้ำประกัน 43.09% หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 11.80% ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2551 ที่มา : www.thaipvd.c om

34 34 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ตัวอย่าง อายุการทำงาน สิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 10 ตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี ร้อยละ 50 ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100 ตัวอย่าง อายุการทำงาน สิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 10 ตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี ร้อยละ 50 ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100 การกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ ข้อสังเกต - ข้อบังคับกองทุนสามารถ กำหนดเงื่อนไขตามอายุงาน หรืออายุสมาชิกก็ได้ -การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ ระยะเวลาไม่ควรนานเกินไป เพราะอาจเป็นข้อกำหนดที่ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการ เอาเปรียบลูกจ้าง ข้อสังเกต - ข้อบังคับกองทุนสามารถ กำหนดเงื่อนไขตามอายุงาน หรืออายุสมาชิกก็ได้ -การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ ระยะเวลาไม่ควรนานเกินไป เพราะอาจเป็นข้อกำหนดที่ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการ เอาเปรียบลูกจ้าง

35 35 จำนวนกองทุนที่จ่ายเงินสมทบตาม อายุงานหรืออายุสมาชิก การห้ามตัดสิทธิสมาชิกที่ไม่มารับเงิน เหตุที่ทำให้สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ เงินสมทบและผลประโยชน์ของ เงินสมทบ กองทุนส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาจ่ายเงิน สมทบและผลประโยชน์เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิก ไม่เกิน 10ปี แยกจ่ายตามอายุงาน, อายุสมาชิก ข้อบังคับกองทุนสามารถกำหนดเหตุที่สมาชิก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ ก็ได้ เช่น ลูกจ้างทุจริต เป็นต้น ในกรณีข้อบังคับกำหนดระยะเวลาให้สมาชิก มารับเงินจากกองทุน ห้ามมิให้ข้อบังคับกำหนด หากสมาชิกไม่รับเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของบุคคลอื่น การกำหนดหลักเกณฑ์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

36 36 การรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกจะได้รับเงินเมื่อ... สมาชิกจะได้รับเงินเมื่อ... สมาชิกจะได้รับเงินจากผู้จัดการกองทุนภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ ทุพพลภาพ ลาออกจากงาน ไล่ออก เกษียณอายุ เสียชีวิต

37 37 การรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขึ้นอยู่กับข้อบังคับ เงื่อนไข เงินสะสมและ ผลประโยชน์ เงินสมทบและ ผลประโยชน์ เกษียณอายุ เสียชีวิต ทุพพลภาพ ลาออกจากงาน ถูกไล่ออก ได้ ไม่ได้ เงื่อนไขการจ่ายเงินจากกองทุน เงื่อนไขการจ่ายเงินจากกองทุน

38 38 นายจ้าง เงินสมทบ ถือเป็นรายจ่ายของนายจ้าง ในรอบบัญชีที่จ่ายเข้ากองทุน เงินสมทบ จ่ายคืนนายจ้าง ถือเป็นรายได้ ในรอบบัญชีที่ได้ คืนมา สิทธิประโยชน์ทางภาษี : กรณีของนายจ้าง

39 39 ลูกจ้าง เงินจ่ายเข้ากองทุน เงินสะสมลดหย่อนภาษี จำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ยกเว้นภาษี ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ ภาษีเงินได้ ส่วนที่เกิน 10,000 บาท  ไม่เกิน 15 % ของค่าจ้าง  ไม่เกิน 490,000 เงินในกองทุน ผลประโยชน์จาก การลงทุนของกองทุน ยกเว้นภาษี เงินจ่ายออกจากกองทุน เงินสะสม ไม่ต้องนำไปคำนวณภาษี ผลประโยชน์เงินสมทบผลประโยชน์ รวมกันนำไปคำนวณภาษีเงินได้ แยกเป็น 3 กรณี สิทธิประโยชน์ทางภาษี : กรณีของลูกจ้าง

40 40 1. อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ไม่ได้สิทธิทางภาษีอากร นำไปรวมกับรายได้อื่น เสียภาษี 2. อายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 7,000 * จำนวนปีที่ทำงาน 3. ออกจากงานเนื่องจาก เกษียณ ทุพพลภาพ ตาย ยกเว้นภาษี เงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ กรณี เกษียณอายุ  อายุเกษียณของบริษัทนายจ้างไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ  เป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วน ส่วนที่เหลือ หักค่าใช้จ่ายได้อีก 50 % สิทธิประโยชน์ทางภาษี : กรณีของลูกจ้าง

41 41 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้าง ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องนำเงินสมทบรวมทั้ง ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ เงินสมทบไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ประจำปี ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยต้องนำเงินสมทบรวมทั้ง ผลประโยชน์ของเงินสะสมและ เงินสมทบไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ประจำปี ได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่น โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000บาท คูณอายุงานเหลือเท่าใดให้หัก ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 มีสิทธิเลือกเสียภาษีแบบแยกยื่น โดยหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000บาท คูณอายุงานเหลือเท่าใดให้หัก ค่าใช้จ่ายได้อีกร้อยละ 50 -หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000บาท -ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15%ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาทไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ -หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000บาท -ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15%ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาทไม่ต้องนำไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ อายุงาน น้อยกว่า 5 ปี ไม่เกษียณอายุ และ อายุงาน >= 5 ปี เกษียณโดยมีอายุ>= 55 ปี และมีอายุสมาชิก >= 5 ปี เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุน เงินที่ได้รับจากกองทุน เฉพาะส่วน ที่เป็นเงินสมทบ ผลประโยชน์เงิน สะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

42 42 การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน  ในรายงานผลการจัดการกองทุนจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน โดย จะแสดงราคาทุนที่กองทุนไปซื้อทรัพย์สินมา และสรุปยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุน ลงทุนไว้ จำนวนหน่วยทั้งหมดของกองทุน และมูลค่าต่อหน่วย รวมทั้งรายได้จากการลงทุนและ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน  สมาชิกสามารถดูได้จากรายงานผลการจัดการกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น และส่งให้คณะกรรมการกองทุนทุกเดือน โดยทั่วไป คณะกรรมการกองทุนจะแจ้งต่อ สมาชิกอีกต่อหนึ่ง เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท อีเมล์ หรือ อินทราเน็ต (Intranet) แต่หากคณะกรรมการกองทุนของไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้ สมาชิกทราบ สมาชิกก็มีสิทธิขอดูจากคณะกรรมการกองทุนได้

43 43 ระบบสมาชิกเลือกลงทุน หลักในการเลือกนโยบายลงทุน  เลือกนโยบายให้ตรงตามคุณลักษณะของแต่ละคน  ไม่ควรกังวลจนมากเกินไป เพียงเพื่อรักษาเงินต้นให้คงอยู่  หาทางเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเลือกลงทุนในหลายนโยบายการลงทุน ซึ่งมีทั้ง ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูงบ้างจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ระบบสมาชิกเลือกลงทุน(employee’s choice) เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถ เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน

44 44 การเก็บออม ไม่มีคำว่า “ เร็วเกินไป ” มีแต่คำว่า “ สายเสียแล้ว ” ถ้าไม่เก็บออมตั้งแต่วันนี้


ดาวน์โหลด ppt 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. 2 วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการบริหารและการจัดการที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google