งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาในบทเรียน - ความหมายและขอบเขตของการจัดการงาน บุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ - กระบวนการจัดการงานบุคคล - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาในบทเรียน - ความหมายและขอบเขตของการจัดการงาน บุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ - กระบวนการจัดการงานบุคคล - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาในบทเรียน - ความหมายและขอบเขตของการจัดการงาน บุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ - กระบวนการจัดการงานบุคคล - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน บุคคล

3 ความหมายและขอบเขตของ การจัดการงานบุคคลใน สหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการงานบุคคลในสหกรณ์ออม ทรัพย์ หมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ วางนโยบายการวางแผนโครงการ ระเบียบและ วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้ได้มาได้ใช้ประโยชน์ และบำรุงรักษา ทรัพยากร “ คน ” ที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณ เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

4 กระบวนการจัดการงาน บุคคล งานในหน้าที่ของการจัดการงานบุคคล มี ขอบเขตตั้งแต่การวางแผนรับคนเข้าทำงาน จนถึง การให้พ้นจากงาน กระบวนการจัดการงานบุคคล ใน สหกรณ์ออมทรัพย์อาจแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนกำลังคน และการกำหนดอัตรา เงินเดือนและตำแหน่ง 2. การแสวงหาบุคคล ได้แก่การสรรหา การ เลือกสรร การบรรจุ 3. การบำรุงรักษาและการจัดสวัสดิการ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5. การพัฒนาบุคคล 6. การให้พ้นจากงาน

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการงานบุคคล 1. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็น กฎหมายอาญาที่รัฐบัญญัติขึ้นมาเพื่อ คุ้มครองมาตรฐานขั้นต่ำในการทำงานของ ผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดให้นายจ้างจัดสภาพ การจ้างและสภาพการทำงานของลูกจ้างตาม มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ซึ่งหากนายจ้าง ไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยละเมิดหรือฝ่าฝืนไม่ ปฏิบัติตาม ไม่เพียงแค่จะเป็นกระทำผิดต่อ ลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังจะเป็นการกระทำผิดต่อ สังคมและรัฐด้วยและเข้าข่ายความผิดใน คดีอาญาแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดร้องเรียนก็ตาม

6 สิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง แรงงานมีดังต่อไปนี้ - เวลาทำงานปกติ - เวลาพัก - การทำงานเกินทำงานปกติและค่าล่วงเวลา - วันหยุดประจำสัปดาห์ - วันหยุดตามประเพณี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การทำงานในวันหยุด และค่าทำงานในวันหยุด - การลาป่วย - การลาคลอด - ค่าจ้าง - สวัสดิการ - ค่าชดเชย - เงินทดแทน

7 2. พระราชบัญญัติ ประกันสังคม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติประกันสังคมมีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็น ต้นไป กฎหมายประกันสังคมมีวัตถุประสงค์ที่ จะให้การช่วยเหลือแก่ลูกจ้างที่ต้องเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายซึ่งมิใช่เกิดขึ้นจากการ ทำงาน เพราะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ ทำงานได้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด สิทธิต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับสาระสำคัญของ ประโยชน์ทดแทนกฎหมายประกันสังคมได้ กำหนดไว้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ( ม.54)

8 1) กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่ได้ เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน 2) กรณีทุพพลภาพ อันเกิดจากการประสบ อันตราย หรือเจ็บป่วย ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการทำงาน 3) กรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 4) กรณีที่ตนเอง หรือคู่สมรสคลอดบุตร 5) กรณีสงเคราะห์บุตร 6) กรณีชราภาพ 7) กรณีว่างงาน กฎหมายประกันสังคม มีผลบังคับใช้กับสถาน ประกอบกิจการทุกแห่งโดยในปีแรกกฎหมายประกาศใช้ จะใช้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้น ไป ( ม.103) และเมื่อประกาศใช้แล้ว 3 ปี จะขยายขอบเขต ไปยังสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

9 คำถามประเมินผล หลังเรียน 1. จงกล่าวถึงขอบเขตและกระบวนการ จัดการงานบุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ มาให้เข้าใจ 2. จงกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการงานบุคคล มาให้ทราบโดยสังเขป Main Menu


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาในบทเรียน - ความหมายและขอบเขตของการจัดการงาน บุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ - กระบวนการจัดการงานบุคคล - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google