งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบังคับใช้ กฎหมายในการ อำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “ องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบังคับใช้ กฎหมายในการ อำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “ องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบังคับใช้ กฎหมายในการ อำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “ องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และ เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ” ยุทธศาสตร์ อส. การรักษาและ พิทักษ์ผลประโยชน์ ของรัฐและ ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนและการ ช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีด สมรรถนะของ บุคลากรและการ พัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนา กฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ สร้างมาตรฐานและ ศักยภาพ ในการอำนวยความ ยุติธรรม (1.1, 1.2) สร้างเสริม กระบวนงาน มาตรฐาน ด้านการรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ (1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2) สร้างความเชื่อมั่นและพึง พอใจ ต่อความโปร่งใสและ คุณภาพ ของการปฏิบัติราชการ (2.1) เพื่อยกระดับศักยภาพของ องค์กร สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาระบบการบริหาร ให้เป็นที่ยอมรับ (3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) พัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กร ให้สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลง (3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการองค์กร ให้สามารถ รองรับ การ เปลี่ยนแปลง (4.1) พัฒนา และ จัดการความรู้ทั่ว องค์กร ให้มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น (4.2) เพื่อให้องค์กรมี วัฒนธรรมองค์กรที่มี ศักดิ์ศรี วินัย และ จริยธรรม รวมถึง มี อาคาร สถานที่ และ อุปกรณ์ที่พร้อมใช้ และ พอเพียงในการปฏิบัติ ราชการ (4.3) นำหลักการ ประเมิน สมรรถนะมาเป็น เครื่องมือในการ พัฒนาขีด สมรรถนะของ บุคลากร (4.4.1, 4.4.2) มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานรัฐ (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3) เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการ ที่ถูกต้องรวดเร็ว และ เป็นธรรม (1.5) ขยายเครือข่าย และ พัฒนา การเรียนรู้การให้บริการ ในการคุ้มครองสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ (1.6) การเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม ASEAN (1.7)

2 การบังคับใช้ กฎหมายในการ อำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “..............................................................................................................................................................................................................” ยุทธศาสตร์ อส. การรักษาและ พิทักษ์ผลประโยชน์ ของรัฐและ ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนและการ ช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีด สมรรถนะของ บุคลากรและการ พัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนา กฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงาน...................................... ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ

3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับสำนักงาน / สำนัก สำนักงาน........................................................ ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ


ดาวน์โหลด ppt การบังคับใช้ กฎหมายในการ อำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “ องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google