งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด
การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน” ยุทธศาสตร์ อส. การรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ สร้างมาตรฐานและศักยภาพ ในการอำนวยความยุติธรรม (1.1, 1.2) สร้างเสริมกระบวนงานมาตรฐาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ (1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม (1.5) ขยายเครือข่าย และพัฒนา การเรียนรู้การให้บริการ ในการคุ้มครองสิทธิ อย่างมีประสิทธิภาพ (1.6) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN (1.7) สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ต่อความโปร่งใสและคุณภาพ ของการปฏิบัติราชการ (2.1) เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กร สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาระบบการบริหาร ให้เป็นที่ยอมรับ (3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) พัฒนาระบบ การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลง (4.1) พัฒนา และจัดการความรู้ทั่วองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (4.2) เพื่อให้องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีศักดิ์ศรี วินัย และจริยธรรม รวมถึง มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ และพอเพียงในการปฏิบัติราชการ (4.3) นำหลักการประเมินสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร (4.4.1, 4.4.2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานรัฐ (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3)

2 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงาน......................................
การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วิสัยทัศน์ “ ” ยุทธศาสตร์ อส. การรักษาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงาน ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ

3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับสำนักงาน/สำนัก
สำนักงาน ประสิทธิผล คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google