งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่อและเลขที่อยู่ไอพี เว็บเบราว์เซอร์ การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ต แหล่งสืบค้นข้อมูล

2 ชื่อและเลขที่อยู่ไอพี
เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือชื่ออื่นเช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือหมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต (IP) คล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเราท์เตอร์ เครื่องแฟกซ์ จะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต โดยการเขียนจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผลโดยการใช้เลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด ซึ่งแสดงถึงหมายเลขเฉพาะของเครื่องนั้น สำหรับการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายแลน แวนหรือ อินเทอร์เน็ต โดยหมายเลขไอพีมีไว้เพื่อให้ผู้ส่งรู้ว่าเครื่องของผู้รับคือใคร และผู้รับสามารถรู้ได้ว่าผู้ส่งคือใคร กลับสู่หน้าหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

3 การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ต
  อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงทั่วโลกจึงมีผู้ใช้จำนวนมากเพราะการเชื่อมโยงของอินเตอร์ทำให้โลกไร้พรหมแดน  ข้อมูลข่าวสารจะติดต่อถึงกันอย่างรวดเร็วได้มีการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตกับงานอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา     1.  Electronic  mail  หรือ     เป็นการส่งข้อความติดต่อกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล    ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับการส่งจดหมายถึงกัน  แต่ปัจจุบันการส่งไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์จะส่งเป็นรูปของตัวเลขหรือระบบดิจิตอล   จึงสามารถส่งรูป ภาพ  เสียง  และภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย  2.  File  Transfer  Protocol    หรือ    FTP      เป็นการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน         ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างสถานีและนำไปใช้ประโยชน์ได้       เช่น        โปรแกรม  cuteFTP   โปรแกรม  wsFTP  เป็นต้น                                 กลับสู่หน้าหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

4 เว็บเบราว์เซอร์ บราวเซอร์ Browser เป็นโปรแกรมที่อ่านเอกสารมาแสดงบนจอภาพโปรแกรมบราวเซอร์จะทำงานโดยใช้ Protocol พิเศษ เรียกว่า HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transport Protocol ในการติดต่อกับข้อมูลจากตัวบริการเว็บหรือ Web server และแสดง ข้อมูลตามรูปแบบรหัสของ HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language กลับสู่หน้าหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

5 แหล่งสืบค้นข้อมูล เป็นเว็บที่เผยแผ่ข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของนักเรียน เป็นเว็บที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆมามายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย เป็นเว็บที่เผยแผ่สินค้าโอท็อปของแต่ละตำบล เป็นเว็บเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลับสู่หน้าหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

6 เพิ่มเติม รูปภาพ - ค้นหาข้อมูล www.google.com
- เว็บไซต์โรงเรียน -ติดต่อผู้จัดทำ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาwww.radompon.com/th/index.php เว็บช่อง 3 กลับสู่หน้าหลัก ย้อนกลับ ถัดไป

7 ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ ด.ช.ภาณุเดช เที่ยงธรรม เลขที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ ต.เขาวิเศษ จ.ตรัง กลับสู่หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google