งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นในการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นในการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นในการพัฒนา
จรัส สุวรรณเวลา สัมมนาวิชาการเรื่อง ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

2 องค์กรอัจฉริยะ Intelligent computer terminals etc. Dumb terminals
INTELLIGENT ORGANISATION Intelligent buildings Intelligent computer terminals etc. LEARNING ORGANISATION Dumb terminals Vegetative state Genius Intelligent person Mentally retarded person ---Moron, imbecile, idiot

3 องค์กรอัจฉริยะ (Quinn 1992)
วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ อยู่รอด ชนะ องค์กรอัจฉริยะ INTELLIGENT ORGANIZATION องค์กรอัจฉริยะ (Quinn 1992) รับรู้ สร้างประสบการณ์ เรียนจากอดีต ปรับตน LEARNING ORGANIZATION องค์กรเรียนรู้ (Senge 1990) องค์กรที่เรียนรู้

4 เศรษฐกิจฐานความรู้ องค์กรอัจฉริยะ องค์กรที่เรียนรู้
สังคมเปลี่ยน ประชากร ความซับซ้อน ค่านิยม ฯลฯ เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ องค์กรเปลี่ยน สภาพ บทบาท โครงสร้าง เศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขัน กิจการข้ามแดน ฯลฯ ผู้นำ ทุน ICT สิ่งจำเป็นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร กลไกการจัดการ องค์กรที่เรียนรู้ องค์กรอัจฉริยะ สถาบันอุดมศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ เปลี่ยนได้ ดี และทัน

5 ปฏิรูปการเรียนรู้ UTILIZATION INTERNALISATION KNOWLEDGE REFLECTION
VALUATION OPTIMISATION COMMUNICATION DISSEMINATION KNOWLEDGE UTILIZATION KNOWLEDGE ACCESS SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. KNOWLEDGE VALIDATION

6 ปฏิรูปการเรียนรู้ UTILIZATION INTERNALISATION Languages Computer
competencies KNOWLEDGE UTILIZATION REFLECTION VALUATION OPTIMISATION KNOWLEDGE ACCESS COMMUNICATION DISSEMINATION SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. KNOWLEDGE VALIDATION Critical appraisal Research methods

7 Teachers, students, graduates
NEW KNOWLEDGE INNOVATIONS CREATIVITY RESEARCH SELF-REFLEXIBILITY INQUISITIVE MIND KNOWLEDGE HUNGER INTERNALISATION COMMUNICATION DISSEMINATION KNOWLEDGE UTILIZATION REFLECTION VALUATION OPTIMISATION KNOWLEDGE ACCESS SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. KNOWLEDGE VALIDATION 1. INTELLECTUAL CAPITAL Teachers, students, graduates

8 สังคมความรู้ยุคที่ ๒ Tacit knowledge Intelligence 2. Specific time
Specific situational, Specific time knowledge SOCIALISATION INTERNALISATION Tacit knowledge Intelligence Teamwork Care Concern Ethics Morality EXPERIENCES Learning-by-doing HOLISTIC KNOWLEDGE S & T, Arts & humanities 2. SOCIAL CAPITAL

9 K M LEARNING ORGANISATION individuals KNOWLEDGE Dialogue MANAGEMENT
Tacit K. Explicit K. Cross-functional teams KNOWLEDGE MANAGEMENT K M Speaking, Listening Dialogue Knowledge sharing Tolerance of difference Respect of others Trust Humility SYNERGISM Intelligent individuals Society Stakeholders Customers

10 ORGANISATIONAL CAPITALS
TACIT KNOWLEDGE RULES & PROCEDURES CULTURE, VISION, MISSION (Collective) KNOWLEDGE MANAGEMENT Intelligent individuals Society 3. ORGANISATIONAL CAPITALS Stakeholders Customers

11 individuals New culture Collective reflection Productivity Innovations
INTELLIGENT ORGANISATION ORGANISATION KNOWLEDGE MANAGEMENT / LEARNING ORGANISATION New attitude New culture Collective reflection Productivity Innovations Intelligent individuals Society COMBINED CAPITALS Stakeholders Customers

12 Organizational Design
ผู้นำ ทุน สิ่งจำเป็นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร กลไกการจัดการ โครงสร้างการบริหาร Organizational Design สถาบันอุดมศึกษา องค์กรที่เรียนรู้ องค์กรอัจฉริยะ

13 ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
แม่ทัพ ไพร่พล นายกอง COMMAND ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น BUREAUCRACY HIARCHY HONOUR Collective actions Discipline Rules & orders Risk aversion Choked intelligence

14 ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
GOVERNANCE POPULANCE บริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ องค์กรอิสระ ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน DEMOCRACY

15 จลาจล ทรราชย์ ตุลาการ ANARCHY, THE TERRIBLE บริหาร นิติบัญญัติ
องค์กรอิสระ อำนาจมืด จลาจล ทรราชย์ ANARCHY, THE TERRIBLE ACADEMIC DISORDER

16 Societal responsibilities
CEO BOARD พนักงาน For-profit institutions Not-for-profit ผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชน บรรษัทภิบาล Societal responsibilities

17 ORCHESTRATION วาทยกร

18 ORCHESTRATION วาทยกร SOLOIST

19 JASS BAND ENSEMBLE IMPROVISATION

20 Intelligent individuals /
Coordinators PEERS Intelligent individuals / groups COLLEAGIALISM

21 Professional administrators
Evaluation MANAGERIALISM

22 DIRECTION, POLICY, BALANCE STANDARDS, NORMS STRATEGIC SUPPORTS
STEWARDSHIP DIRECTION, POLICY, BALANCE STANDARDS, NORMS STRATEGIC SUPPORTS SANCTION -- DIFFERENTIAL INCENTIVES FEED-BACK MONITORING, ADJUSTMENT, WARNING

23 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย องค์กรอัจฉริยะ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ องค์กรอิสระ สถาบัน คณะวิชา คณะวิชา ภาควิชา ภาควิชา อัจฉริยะ

24 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
SYNERGISM CHECK & BALANCE VALUE-ADDED สภามหาวิทยาลัย STEWARDSHIP อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ SYNERGISM, CHECK & BALANCE, VALUE-ADDED SYNERGISM, CHECK & BALANCE , VALUE-ADDED องค์กรอิสระ JASS BAND สถาบัน คณะวิชา คณะวิชา ORCHESTRATION ภาควิชา ภาควิชา ? องค์กรอัจฉริยะ ?

25 องค์กรอัจฉริยะ อัจฉริยะ องค์กรที่เรียนรู้ เรียนจากอดีต สร้างประสบการณ์
วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ อยู่รอด ชนะ องค์กรอัจฉริยะ INTELLIGENT อัจฉริยะ รับรู้ สร้างประสบการณ์ เรียนจากอดีต ปรับตน LEARNING เรียนรู้ องค์กรที่เรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นในการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google