งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นใน การพัฒนา จรัส สุวรรณเวลา สัมมนาวิชาการเรื่อง ก้าวสู่องค์กร อัจฉริยะ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นใน การพัฒนา จรัส สุวรรณเวลา สัมมนาวิชาการเรื่อง ก้าวสู่องค์กร อัจฉริยะ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นใน การพัฒนา จรัส สุวรรณเวลา สัมมนาวิชาการเรื่อง ก้าวสู่องค์กร อัจฉริยะ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

2 องค์กรอัจฉริยะ INTELLIGENT ORGANISATION Intelligent buildings Intelligent computer terminals etc. LEARNING ORGANISATION Dumb terminals Vegetative state Genius Intelligent person Mentally retarded person ---Moron, imbecile, idiot

3 รับรู้ สร้างประสบการณ์ เรียนจากอดีต ปรับตน วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ อยู่รอด ชนะ LEARNING ORGANIZATION องค์กรเรียนรู้ (Senge 1990) INTELLIGENT ORGANIZATION องค์กรอัจฉริยะ (Quinn 1992)

4 สังคมเปลี่ยน ประชากร ความซับซ้อน ค่านิยม ฯลฯ เศรษฐกิจฐานความรู้ การแข่งขัน กิจการข้ามแดน ฯลฯ องค์กรเปลี่ยน สภาพ บทบาท โครงสร้าง เปลี่ยนได้ ดี และทัน กลไกการจัดการ ปฏิรูปการเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษา ผู้นำ ทุน ICT สิ่งจำเป็นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ

5 KNOWLEDGE ACCESS KNOWLEDGE VALIDATION INTERNALISATION REFLECTION VALUATION OPTIMISATION SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. COMMUNICATION DISSEMINATION KNOWLEDGE UTILIZATION

6 KNOWLEDGE ACCESS KNOWLEDGE VALIDATION INTERNALISATION REFLECTION VALUATION OPTIMISATION COMMUNICATION DISSEMINATION Languages Computer competencies Critical appraisal Research methods SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. KNOWLEDGE UTILIZATION

7 KNOWLEDGE ACCESS KNOWLEDGE VALIDATION INTERNALISATION REFLECTION VALUATION OPTIMISATION INQUISITIVE MIND KNOWLEDGE HUNGER NEW KNOWLEDGE INNOVATIONS CREATIVITY NEW KNOWLEDGE INNOVATIONS CREATIVITY RESEARCH 1. INTELLECTUAL CAPITAL Teachers, students, graduates 1. INTELLECTUAL CAPITAL Teachers, students, graduates SCIENCES TECHNOLOGIES SOCIAL SC. COMMUNICATION DISSEMINATION KNOWLEDGE UTILIZATION SELF-REFLEXIBILITY

8 Specific situational, Specific time knowledge EXPERIENCES Learning-by-doing HOLISTIC KNOWLEDGE S & T, Arts & humanities INTERNALISATION Tacit knowledge Intelligence SOCIALISATION Teamwork Care Concern Ethics Morality 2. SOCIAL CAPITAL 2. SOCIAL CAPITAL

9 ORGANISATION KNOWLEDGE MANAGEMENT K M Intelligent individuals Customers Society Stakeholders Speaking, Listening Dialogue Knowledge sharing Tolerance of difference Respect of others Trust Humility SYNERGISM Tacit K. Explicit K. Tacit K. Cross-functional teams LEARNING ORGANISATION LEARNING ORGANISATION

10 KNOWLEDGE MANAGEMENT Intelligent individuals Customers Society Stakeholders TACIT KNOWLEDGE RULES & PROCEDURES CULTURE, VISION, MISSION (Collective) 3. ORGANISATIONAL CAPITALS 3. ORGANISATIONAL CAPITALS

11 ORGANISATION KNOWLEDGE MANAGEMENT / LEARNING ORGANISATION Intelligent individuals COMBINED CAPITALS Customers Society Stakeholders New attitude New culture Collective reflection Productivity Innovations INTELLIGENT ORGANISATION

12 สถาบันอุดมศึกษา กลไกการจัดการ ผู้นำ ทุน สิ่งจำเป็นพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหาร Organizational Design

13 แม่ทัพ ไพร่พล นายกอง COMMAND ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น BUREAUCRACY HIARCHY HONOUR Collective actions Discipline Rules & orders Risk aversion Choked intelligence

14 นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน DEMOCRACY GOVERNANCE POPULANCE

15 อำนาจมืด นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ จลาจล ทรราชย์ ANARCHY, THE TERRIBLE ACADEMIC DISORDER

16 ผู้ถือหุ้น BOARD บริษัทมหาชน บรรษัทภิบาล CEO พนักงาน For-profit institutions Not-for-profit institutions Societal responsibilities

17 วาทยกร ORCHESTRATION

18 วาทยกร ORCHESTRATION SOLOIST

19 JASS BAND ENSEMBLE JASS BAND ENSEMBLE IMPROVISATION

20 Coordinators COLLEAGIALISM Intelligent individuals / groups PEERS

21 Professional administrators MANAGERIALISM Evaluation

22 DIRECTION, POLICY, BALANCE STANDARDS, NORMS STRATEGIC SUPPORTS SANCTION -- DIFFERENTIAL INCENTIVES FEED-BACK MONITORING, ADJUSTMENT, WARNING

23 สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ องค์กรอิสระ คณะวิชา ภาควิชา คณะวิชา สถาบัน องค์กรอัจฉริยะ อัจฉริยะ

24 สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ องค์กรอิสระ คณะวิชา ภาควิชา คณะวิชา สถาบัน ORCHESTRATION JASS BAND JASS BAND STEWARDSHIP STEWARDSHIP SYNERGISM CHECK & BALANCE VALUE-ADDED SYNERGISM CHECK & BALANCE VALUE-ADDED SYNERGISM, CHECK & BALANCE, VALUE-ADDED ? องค์กรอัจฉริยะ ?

25 รับรู้ สร้างประสบการณ์ เรียนจากอดีต ปรับตน วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ อยู่รอด ชนะ LEARNING เรียนรู้ INTELLIGENT อัจฉริยะ


ดาวน์โหลด ppt องค์กรอัจฉริยะ ความจำเป็นใน การพัฒนา จรัส สุวรรณเวลา สัมมนาวิชาการเรื่อง ก้าวสู่องค์กร อัจฉริยะ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google