งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร “KM : การ ประยุกต์ใช้ ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ” ในการสัมมนาในหัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร “KM : การ ประยุกต์ใช้ ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ” ในการสัมมนาในหัวข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร “KM : การ ประยุกต์ใช้ ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ” ในการสัมมนาในหัวข้อ “ การประยุกต์การจัดการความรู้กับสถาบันอุดมศึกษา ” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.15 – 17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 สัมผัสกับ KM ครั้งแรก

3 ความเชื่อ 1. การรู้ ( ความรู้ ) ทำให้อยู่รอด ( ศ. นพ. ประเวศ วะสี ) 2. ต้องเน้นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง ( ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ) 3. ความรู้ ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งมีมากขึ้น ( ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ) ความรู้ปฏิบัติ ลปรร. 2 1 3

4 UKM : MOU ( 24 ธันวาคม 2547)

5 ความรู้ ความสำเร็จ KM มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ Complex Adaptive University มาตรฐาน (CQI) QA วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ ปัญหา วัฒนธรรมการวิจัย “ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ” วิจัย

6

7


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร “KM : การ ประยุกต์ใช้ ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ” ในการสัมมนาในหัวข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google