งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ ปีงบประมาณ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 2. เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน ปีงบประมาณ พ. ศ.2555 ( โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494 สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือน เกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น ) 3. มีสัญชาติไทย 4. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตามทะเบียนบ้าน

2 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบ แทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ.2548

3 ขั้นตอนการยื่นคำขอ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2553 และหอประชุมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ตามวัน เวลา ดังนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เวลา 13.30 - 14.30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เวลา 13.30 - 14.30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เวลา 13.30 - 14.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เวลา 13.30 - 14.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ ที่ 7 เวลา 13.30 - 14.30 น.

4 โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอ ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมา ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. สาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-926-050 ต่อ 11 โทรสาร.077-926-051

5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถาน สงเคราะห์ของรัฐ 5. เป็นผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

6 โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอด้วยตนเอง ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คน เสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดย ชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการ กรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำ ขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้อง นำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ด้วย โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอประกอบกับ เอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2555 โดยติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. สาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-926-050 ต่อ 11 โทรสาร.077-926-051


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพ ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google