งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 2. เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 3. มีสัญชาติไทย 4. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูตามทะเบียนบ้าน

2 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

3 ขั้นตอนการยื่นคำขอ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ และหอประชุมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ตามวัน เวลา ดังนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เวลา น. วันที่ 6 พฤศจิกายน หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เวลา น. วันที่ 7 พฤศจิกายน หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เวลา น. วันที่ 9 พฤศจิกายน หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เวลา น. วันที่ 10 พฤศจิกายน หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เวลา น.

4 โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอ ดังนี้. 1
โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอ ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.สาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ต่อ 11 โทรสาร

5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 5. เป็นผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

6 โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอด้วยตนเอง ดังนี้. 1
โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอด้วยตนเอง ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันที่30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ โดยติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.สาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ต่อ 11 โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google