งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The origin and significance The fragility of the pitcher plant Nepenthes ampullaria species and species Nepenthes globosa is interesting. And I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The origin and significance The fragility of the pitcher plant Nepenthes ampullaria species and species Nepenthes globosa is interesting. And I."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 The origin and significance The fragility of the pitcher plant Nepenthes ampullaria species and species Nepenthes globosa is interesting. And I know the difference between a character's anatomy and pitcher plant species Nepenthes ampullaria Nepenthes globosa strains that are different.

6 ศึกษาเกี่ยวกับกระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ Nepenthes ampullaria และ สายพันธุ์ Nepenthes globosa โดยการศึกษาลักษณะกาย วิภาควิทยา เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง ของกระเปราะหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes ampullaria และ สายพันธุ์ Nepenthes globosa

7 purpose The study of vulnerable species of pitcher plant species Nepenthes globosa Nepenthes ampullaria and by the study of anatomy. To compare the sensitivities of any Nepenthes species and species Nepenthes ampullaria Nepenthes globosa.

8 กระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes ampullaria และกระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes globosa มีลักษณะกายวิภาคที่ต่างกันและสามารถ นำไปศึกษาต่อได้

9 hypothesis The fragility of the pitcher plant species Nepenthes ampullaria and made ​​ vulnerable species of Nepenthes Nepenthes globosa has a different anatomy and can be studied further.

10 วิธีการดำเนินงาน 1. เก็บข้อมูลลักษณะ วัดขนาด ของกระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ Nepenthes ampullaria 2. ศึกษาลักษณะกายวิภาควิทยาของกระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ Nepenthes ampullaria 3. บันทึกผลของการศึกษา 4. เก็บข้อมูลลักษณะ วัดขนาดของกระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ Nepenthes globosa 5. ศึกษาลักษณะกายวิภาควิทยาของกระเปราะของหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ Nepenthes globosa 6. บันทึกผลของการศึกษา 7. สรุปผลการศึกษา 8. นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

11 Method of operation 1.The fragile nature of the measurement data of the pitcher plant species Nepenthes ampullaria. 2.Anatomical study of the rabbit vulnerable species of Nepenthes Nepenthes ampullaria. 3.The results of the study 4.Storage characteristics The measurement of vulnerable species of pitcher plant Nepenthes globosa. 5.Anatomical study of the rabbit vulnerable species of Nepenthes Nepenthes globosa. 6.The results of the study 7.Conclusion 8.The data were compared

12 ระยะเวลาการทำงาน หมายเหตุ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 จัดเตรียมต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เริ่มทำการทดลองของ กระเปราะของ หม้อข้าวหม้อแกงลิงสาย พันธุ์ Nepenthes ampullaria วันที่ 27 สิงหาคม 2557 บันทึกผลการทดลอง วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ทดลองของกระเปราะ ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง สายพันธุ์ Nepenthes globosa วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บันทึกผลการทดลอง วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สรุปผลการศึกษา

13

14 The results are expected to 1. The basis Can apply to study for the conservation and propagation. 2. Can be beneficial to the interests of vulnerable species of pitcher plant Nepenthes ampullaria and species Nepenthes globosa. 3. To know the difference The fragility of the pitcher plant Nepenthes ampullaria species and species Nepenthes globosa.

15

16


ดาวน์โหลด ppt The origin and significance The fragility of the pitcher plant Nepenthes ampullaria species and species Nepenthes globosa is interesting. And I.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google