งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unified Modeling Language อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unified Modeling Language อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Unified Modeling Language อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

2 การดําเนินงานโครงการพัฒนาซอฟตแวร ประกอ บดวย - การเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของ ผูใช (Requirement Collection) ในการใชระบบ - การวิเคราะหขอมูล (Analysis) - การออกแบบ (Design) - การเขียนโปรแกรมหรือการสรางซอฟตแวร (Implementation) UML เป็นเครื่องมือซึ่งสามารถ " ชวย " เราไดนับตั้ง แตการวิเคราะห การ ออกแบบ และการดําเนินการพัฒนา

3 Unified Modeling Language (UML) UML เป็นภาษารูปภาพมาตรฐาน (Standard Modeling Language) สำหรับใช้ในการสร้างโมเดลเชิงวัตถุ UML เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่แสดงภาพรวมของ ระบบทั้งหมด โดยจะแสดงในรูปแบบของ แผนภาพ (Diagram) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบระบบ, โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน

4 ความเป็นมาของ UML UML ถูกคิดค้นโดยบริษัท Rational Software ในปี 1994- 1995 โดย Grady Booch, James Rumbaugh และ Ivar Jacobson ในปี 1997 UML version 1.1 ได้ถูกเสนอเป็นมาตรฐาน กับ OMG (Object Management Group) ซึ่งได้ถูก กำหนดให้เป็นภาษาโมเดลมาตรฐาน จากนั้น UML ได้ถูกพัฒนาจนถึง version 1.4 ( ปี 2001) และ 2.0 ( ปี 2002)

5 หลักการและเครื่องมือที่ใช้ใน Object Oriented Analysis เราทราบว่า Object-Oriented Analysis คือการใช้ Abstraction เพื่อวิเคราะห์ หรือการพิจารณาว่าอะไรคือ ปัญหาที่ต้องแก้ไขใน Problem Domain ใช้ Abstraction เพื่อหา Object, Class, ความสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆของ Object เครื่องมือที่ใช้ใน Object-Oriented Analysis คือ แผนภาพหรือ Diagram

6 Diagram ใน Object-Oriented Analysis and Design แบ่งได้ เป็น 2 ประเภทคือ 1. Static Object-Oriented Diagram หรือเรียกย่อๆว่า Static Diagram 2. Dynamic Object-Oriented Diagram หรือเรียกย่อๆว่า Dynamic Diagram

7 Static Diagram Diagram ที่แสดงภาพในเชิงสถิตย์ เป็นการแสดง การมีอยู่ของ Class ต่างๆ แสดงความสัมพันธ์ของ Class เหล่านั้น โดยไม่แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง Diagram ชนิดนี้ได้แก่ - Use Case Diagram - Class Diagram

8 Dynamic Diagram เป็น Diagram ที่แสดงภาพในเชิงกิจกรรม ของ Problem Domain แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ Class ต่างๆ ตัวอย่าง Diagram นี้ได้แก่ - Sequence Diagram - State Diagram

9 Use Case Diagram Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ที่แสดงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน Use Case Diagram ประกอบด้วย 1. Actor 2. Use Case 3. Relationship

10 Actor คือ ผู้ที่กระทำกับระบบ อาจเป็นผู้ที่ทำการส่ง ข้อมูล, รับข้อมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบนั้นๆ เช่น ลูกค้า Use Case คือ หน้าที่หรืองานต่างๆในระบบ เช่น การ เช็คสต็อค การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Actor

11 ATM Subsystem: Withdrawal Card Holder Enter Password Check Balance Withdraw Cash Get Slip

12 Telephone Ordering System Customer Check Status Place Order Fill Order Establish Credit Salesperson Clerk Manager

13 Activity Diagram Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ที่แสดงขั้นตอนการ ทำงานของ use case ( เช่นเดียวกับ Sequence Diagram และ Collaboration Diagram) แต่จะเน้นไปที่งานย่อยของ วัตถุ โดยจะมีกระบวนการทำงานคล้ายกับ Flowchart Activity Diagram บางครั้งมีลักษณะคล้าย Swimlane โดยจะ แบ่งกลุ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นช่อง โดยกำกับแต่ละ ช่องด้วยชื่อของ Object แต่ละ Swimlane แสดงถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ Object นั้นๆ

14 ตัวอย่าง Activity Diagram การสอบถาม ยอดบัญชี จากตู้ ATM

15 Class Diagram Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain) เช่น ในระบบจัดซื้อ Class ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ผลิต, พนักงานจัดซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

16 สัญญลักษณ์ Class ประกอบด้วย 1. Class Name คือ ชื่อของ Class 2. Attributes คือ คุณลักษณะของ Class 3. Operations หรือ Methods คือ กิจกรรมที่สามารถกระทำกับ Object นั้นๆได้ Name Attributes Methods

17 ตัวอย่าง Class Diagram ในระบบธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt Unified Modeling Language อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google