งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเป็น สถานที่ฝึกการประเมินคุณภาพรอบ สาม ( สมศ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเป็น สถานที่ฝึกการประเมินคุณภาพรอบ สาม ( สมศ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเป็น สถานที่ฝึกการประเมินคุณภาพรอบ สาม ( สมศ.)

3

4 เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เพื่อให้ผู้ประเมินฝึกปฏิบัติ

5 สะท้อนผลการฝึกปฏิบัติจากเป็น สถานที่ฝึกการประเมินคุณภาพรอบ สาม ( สมศ.) การฝึกประเมินครั้งนี้ ของสมศ. เริ่มใช้ ประเมินกับ กศน. อำเภอปี 2556  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้อง  มาตรฐาน กศน. 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้  มาตรฐาน สมศ. 4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ ในการประเมินคุณภาพรอบสาม เน้น คุณภาพ

6 คุณภาพ = ผลผลิต / ผลลัพธ์  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ตบช.1-5)  - ประสิทธิภาพ ( ตบช.6-7)  - พัฒนา / ผลการพัฒนา ( ตบช.8-12)

7 หัวใจหลัก การฝึกปฏิบัติจากเป็น สถานที่ฝึกการประเมินคุณภาพรอบ สาม ( สมศ.) ที่จะนำมาประเมินครั้งนี้ ?

8 หัวใจกศ. พื้นฐาน - แผนการจัดการเรียนรู้ ( แผนรายภาค / ราย สัปดาห์ / บูรณาการ ) - บันทึกการเรียนรู้ ( บันทึกหลังสอน ) - ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ - สมุดบันทึกความดี ( ผู้เรียน ) ฯลฯ

9 หัวใจกศ. ต่อเนื่อง - สรุปผลการจัดกิจกรรม ( อาชีพ ) 5 บท :40 ชม./ วิชา เช่น การสอนวิชาชีพ การนวดเพื่อสุขภาพ / การ ทำอาหารขนม / เครื่องปั้นดินเผา / การปลูกผักโฮ โดรโปนิค ฯลฯ หัวใจ กศ. ตามอัธยาศัย - แผนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย - สรุปผลการจัดกิจกรรม 5 บท

10 ท้ายสุด ภาพรวมของหัวใจ ต้องมีและสอดคล้องกัน แผนพัฒนาคุณภาพ / แผนปฏิบัติงานประจำปี / แผนพัฒนาบุคลากร แผนการนิเทศ / แผนการ จัดกิจกรรม / รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากเป็น สถานที่ฝึกการประเมินคุณภาพรอบ สาม ( สมศ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google