งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ โครงงาน (Project based learning) ในระยะต่าง ๆ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ โครงงาน (Project based learning) ในระยะต่าง ๆ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ โครงงาน (Project based learning) ในระยะต่าง ๆ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ โครงงาน (Project based learning) เป็นการนำเอาโครงงานมาใช้ในกระบวนการการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และจัดเป็นรูปแบบหนึ่ง ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย เป็นการศึกษาหัวข้อหรือปัญหาที่เด็กสนใจใน โลกความเป็นจริงรอบตัว (real-world topics) อย่างลุ่มลึก โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็น กระบวนการในการศึกษาหาคำตอบที่ไม่ได้ จำกัดขั้นตอนหรือระยะของกิจกรรมที่ตายตัว ยืดหยุ่นไปตามความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก เป็นหลัก

3 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ โครงงาน (Project based learning) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบโครงงาน ควรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ทำให้เด็กได้มี พัฒนาการและการเรียนรู้ที่บรรลุมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและ ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบโครงงาน จึงจำเป็นต้องใช้การจัดทำสารนิทัศน์เป็น เครื่องมือสำคัญในการสะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการทำกิจกรรม

4 โครงงานในช่วงต่าง ๆ ช่วงที่ 1 กิจกรรมที่นำไปสู่การเริ่มโครงงาน ช่วงที่ 2 กิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ช่วงที่ 3 กิจกรรมที่เด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำเสนอ

5 ช่วงที่ 1 กิจกรรมที่นำไปสู่การเริ่ม โครงงาน สังเกตสิ่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถาม แล้วเลือกคำถามอย่างสมเหตุสมผล จากนั้นนำเด็กไปสู่การหาวิธีการหาคำตอบจาก ความคิดของเด็ก ให้เด็กสร้างทางเลือกวิธีการหาคำตอบ เลือกวิธีการที่สามารถตอบคำถามที่สงสัยได้

6 เรียนรู้เรื่องไก่ สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ ไก่ Jordan - Chickens have big claws. Chloe - The chicken is a girl. She lays eggs. Christina –They have long nails. Melissa - The chicken is a mommy. Weldon - The chicken has wings. สิ่งที่เราต้องการรู้เกี่ยวกับ ไก่ Mark - Does she have wings ? Hannah - Why was she getting scared? Jorda n - Do chickens eat chicken soup. Alexis - She has red things between her mouth. What are they? Brianna - Does she lay her eggs in a nest? Christina - Did the chicken crack out of an egg?

7

8 ช่วงที่ 2 กิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เลือกใช้วิธีการทำให้เด็กได้เสนอในการหา คำตอบ เพิ่มพูนความรู้ของเด็กโดยการศึกษานอก สถานที่ การสำรวจ การเชิญวิทยากรหรือ ผู้เชี่ยวชาญ สร้างองค์ความรู้ วิธีการหรือชิ้นงาน

9 สังเกตรูปร่างลักษณะของไก่

10 วาดภาพไก่

11 ภาพผลงานที่เด็ก ๆ วาด

12 เรียนรู้อวัยวะต่าง ๆ ของไก่

13 ศึกษาลักษณะของไข่ไก่

14 ศึกษาไก่ที่มีลักษณะต่างกันตาม พันธุ์

15 เรียนรู้การเลี้ยง ไก่

16 บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ เกี่ยวกับไก่

17 กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

18 ทำพายไก่

19 ช่วงที่ 3 กิจกรรมที่เด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้โดยการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ นำเสนอ นำเสนอสิ่งที่ได้ค้นพบ จากวิธีการที่สามารถ หาคำตอบในการสรุป โดยการสะท้อน โครงงานและสื่อสาร สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก โครงงาน

20 แสดงผลงานที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไก่ ให้ผู้ปกครองชม

21 Future Extension of This Project


ดาวน์โหลด ppt การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบ โครงงาน (Project based learning) ในระยะต่าง ๆ ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google