งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง ความชันของเส้นตรง วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางรสริน แสงศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี

2 ผลการเรียนรู้ หาความชันของเส้นตรง

3 บทนิยาม ให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด และ โดยที่
m เป็นความชันของเส้นตรง l ก็ต่อเมื่อ หรือ Y X

4 ตัวอย่างที่ 1 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(-2,-3) และ จุด B(1,4)
วิธีทำ ให้ (-2,-3) และ (1,4) = = X Y = = เส้นตรง AB ทำมุมแหลมกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา ความชันเป็นบวก ( m > 0 )

5 ตัวอย่างที่ 2 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(3,0) และ จุด B(-1,8)
วิธีทำ (3,0) และ (-1,8) = = Y = = X = -2 เส้นตรง AB ทำมุมป้านกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา ความชันเป็นลบ ( m < 0 )

6 ตัวอย่างที่ 3 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(-2,6) และ จุด B(4,6)
วิธีทำ (-2,6) และ (4,6) = = Y = = X = เส้นตรง AB ขนานกับแกน X ความชันเท่ากับศูนย์ ( m = 0 )

7 เส้นตรง AB ตั้งฉากกับแกน X
วิธีทำ (3,4) และ (3,-2) = = Y = X = = หาค่าไม่ได้ เส้นตรง AB ตั้งฉากกับแกน X ความชันหาค่าไม่ได้

8 ถูก ผิด เลือกคำตอบที่ถูกโดยใช้เมาส์คลิก
แบบฝึกทักษะ เลือกคำตอบที่ถูกโดยใช้เมาส์คลิก 1. ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (0,0) และ (2,6) เท่ากับ 0 ถูก ผิด

9 2. ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,2) และ (3,4)
เท่ากับ 1 ถูก ผิด

10 3. ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (-5,4) และ (-5,-6)
เท่ากับ 0 ถูก ผิด

11 4. จุด (2,3), (4,5) และ (6,7) อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน
ถูก ผิด

12 -2 -1 2 8 30 5. ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (-4,-4) และ (2,y)

13 -2 -1 2 8 6. ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (2,k) และ (5,6)
มีความชันเท่ากับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (-2,1) และ (1,5) จงหาค่า k เท่ากับข้อใด -2 -1 2 8

14 7. ถ้าจุด A(1,-1) , B(2,2) และ C(4,t) อยู่บน
ใช้เมาส์คลิกตัวเลขในแถบที่กำหนดให้ที่เป็นคำตอบ เมื่อตอบเสร็จ ให้กด Done กดผิดหรือแก้ไขคำตอบใช้แป้น Del เว้นวรรคให้กด space 7. ถ้าจุด A(1,-1) , B(2,2) และ C(4,t) อยู่บน เส้นตรงเดียวกันแล้ว จงหาค่า t เท่ากับเท่าใด 30 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 1) P(5,2) และ Q(x,6); m = 4 2) P(6,-3) และ Q(9,x); m =
8. จงหาค่า x ที่ทำให้เส้นตรงที่ผ่านจุด P และ Q มีความชันเท่ากับ m ตามที่กำหนดให้ 1) P(5,2) และ Q(x,6); m = 4 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 2) P(6,-3) และ Q(9,x); m = 3) P(1,x) และ Q(4,3); m =

16 3 2 -1 -3 9. จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุด
ตัวเลขบนวงกลมคือคำตอบ ให้ใช้เมาส์คลิกและลากเมาส์ค้างมายังโจทย์ในแต่ละข้อ 9. จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุด จงหา 3 (0,0) และ (2,6) เท่ากับ 2 -1 (0,0) และ (-2,6) เท่ากับ -3

17 1 5 -5 3 -1 -2 8 ให้เติมตัวเลขที่ขีดแทนใต้แทนจำนวนใด
โดยลากเมาส์ตัวเลขที่เป็นคำตอบมาวาง 10. เส้นตรงที่ผ่านจุด (3, ) และ (-1,-5) และมีความชันเท่ากับ 1 5 -5 3 -1 -2 8

18 ความชันน้อยกว่าศูนย์
นำเมาส์เลือกสีตามต้องการ และโยงหมายเลขไปยังคำตอบ หาส่วนของเส้นตรงในแต่ละหมายเลขมีความชันเท่าใด Y ความชันมากกว่าศูนย์ ความชันน้อยกว่าศูนย์ X ความชันเท่ากับศูนย์ ความชันหาค่าไม่ได้

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google