งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หาความชันของ เส้นตรง บทนิยาม ให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด และ โดยที่ m เป็นความชันของเส้นตรง l ก็ต่อเมื่อ หรือ Y X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หาความชันของ เส้นตรง บทนิยาม ให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด และ โดยที่ m เป็นความชันของเส้นตรง l ก็ต่อเมื่อ หรือ Y X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หาความชันของ เส้นตรง

3 บทนิยาม ให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด และ โดยที่ m เป็นความชันของเส้นตรง l ก็ต่อเมื่อ หรือ Y X

4 ตัวอย่างที่ 1 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(-2,-3) และ จุด B(1,4) วิธีทำ ให้ = = แ ละ (-2,-3) (1,4) = = X Y เส้นตรง AB ทำมุมแหลมกับแกน X ใน ทิศทวนเข็มนาฬิกา ความชันเป็นบวก ( m > 0 )

5 ตัวอย่างที่ 2 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(3,0) และ จุด B(-1,8) วิธีทำ = แ ละ (3,0) (-1,8) = = เส้นตรง AB ทำมุมป้านกับแกน X ในทิศ ทวนเข็มนาฬิกา ความชันเป็นลบ ( m < 0 ) = = -2 Y X

6 ตัวอย่างที่ 3 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(-2,6) และ จุด B(4,6) วิธีทำ = แ ละ (-2,6) (4,6) = = เส้นตรง AB ขนานกับแกน X ความชันเท่ากับศูนย์ ( m = 0 ) = = 0 Y X

7 ตัวอย่างที่ 4 จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด A(3,4) และ จุด B(3,-2) วิธีทำ = แ ละ (3,4) (3,-2) = = = เส้นตรง AB ตั้งฉากกับแกน X ความชันหาค่าไม่ได้ = หาค่าไม่ได้ Y X

8 1. ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (0,0) และ (2,6) เท่ากับ 0 เลือกคำตอบที่ถูกโดยใช้เมาส์คลิก ถูกผิด

9 ถูก 2. ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,2) และ (3,4) เท่ากับ 1 ผิด

10 ถูก 3. ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (-5,4) และ (-5,-6) เท่ากับ 0 ผิด

11 ถูกผิด 4. จุด (2,3), (4,5) และ (6,7) อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

12 30 -2 28 5. ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (-4,-4) และ (2,y) มีความชันเท่ากับ 2 จงหาค่า y เท่ากับข้อใด

13 -2 28 6. ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (2,k) และ (5,6) มีความชันเท่ากับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (-2,1) และ (1,5) จงหาค่า k เท่ากับข้อใด

14 30 7. ถ้าจุด A(1,-1), B(2,2) และ C(4,t) อยู่บน เส้นตรงเดียวกันแล้ว จงหาค่า t เท่ากับเท่าใด ใช้เมาส์คลิกตัวเลขในแถบที่กำหนดให้ที่เป็นคำตอบ เมื่อตอบเสร็จ ให้กด Done กดผิดหรือแก้ไขคำตอบใช้แป้น Del เว้นวรรคให้กด space

15 8. จงหาค่า x ที่ทำให้เส้นตรงที่ผ่านจุด P และ Q มีความชันเท่ากับ m ตามที่กำหนดให้ 1) P(5,2) และ Q(x,6); m = 4 2) P(6,-3) และ Q(9,x); m = 3) P(1,x) และ Q(4,3); m =

16 จงหาจงหา 9. จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุด (0,0) และ (2,6) เท่ากับ............. ตัวเลขบนวงกลมคือคำตอบ ให้ใช้เมาส์คลิกและลากเมาส์ค้างมายังโจทย์ในแต่ละข้อ 2 3 -3 0 (0,0) และ (-2,6) เท่ากับ..............

17 10. เส้นตรงที่ผ่านจุด (3, ) และ (-1,-5) และมีความชัน เท่ากับ ให้เติมตัวเลขที่ขีดแทนใต้แทนจำนวนใด โดยลากเมาส์ตัวเลขที่เป็นคำตอบมาวาง -5 5 -2 0 1 3 8

18 ความชันมากกว่าศูนย์ ความชันน้อยกว่าศูนย์ ความชันเท่ากับศูนย์ ความชันหาค่าไม่ได้ Y X นำเมาส์เลือกสีตามต้องการ และโยงหมายเลขไปยังคำตอบ หาส่วนของเส้นตรงในแต่ละหมายเลขมีความชันเท่าใด

19


ดาวน์โหลด ppt หาความชันของ เส้นตรง บทนิยาม ให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด และ โดยที่ m เป็นความชันของเส้นตรง l ก็ต่อเมื่อ หรือ Y X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google