งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสิริธร มธ. วิชา MTS 392 วันที่ กันยายน เวลา 9.00 น น. ณ ห้องนิเทศการศึกษา หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2 เอกสารประกอบการอบรม เอกสารใน Server ftp: //203.131.208.125
ไปที่ My Computer แบบประเมินการจัดกิจกรรม

3 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ http://www.library.tu.ac.th
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
One search EBSCO Discovery Service (EDS) Business Source Complete Emerald ScienceDirect

5 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) วิทยานิพนธ์ มธ. (TU E-theses) ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) search/collection/thesis

6 การใช้โปรแกรม EndnoteX7

7 โปรแกรม EndNote EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้นและถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Library OPAC) และ PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรม ไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters

8 Set Proxy Address : proxy.library.tu.ac.th Port : 8080
สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากนอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดได้ โดยใช้ Account Modem ของ มธ. ซึ่งออกให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที Address : proxy.library.tu.ac.th Port : 8080

9 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

10 Connectors: AND, OR, NOT หรือเรียกอีกอย่างว่า “ตรรกบูลีน”
Social welfare and Thailand or ผลการสืบค้นพบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดทุกคำในเอกสารเดียวกัน gender or sex not ผลการสืบค้นจะไม่ปรากฏคำค้นที่อยู่หลัง not ในเอกสารเดียวกัน illegal immigration not Laos

11 Truncation : การลดคำทางไวยากรณ์
เครื่องหมาย * ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป วางไว้ในตำแหน่งอักษรท้ายสุดของคำ ตัวอย่าง manage* ผลการสืบค้นจะพบ manage, manages, manager, management เป็นต้น Note เครื่องหมาย Truncation ในแต่ละฐานข้อมูลอาจใช้ไม่เหมือนกัน สามารถตรวจสอบได้จากเมนู Help ที่อยู่บนหน้าโฮมเพจของแต่ละฐานข้อมูล

12 Phrase searching Double quotation mark : “……………….”
สำหรับค้นหากลุ่มคำและให้ผลการสืบค้นเรียงตามลำดับคำค้นที่พิมพ์ เช่น “Social welfare” “Social networks” “Social networking sites”

13 Field searching - All Fields สืบค้นจากทุกเขตข้อมูล
- Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journal สืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subject สืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstract สืบค้นจากสาระสังเขป - Full Text สืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม

14 Limiting your results Full Text Peer-reviewed Year
Content type : Journal, Book, Thesis Topic


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google