งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสิริธร มธ. วิชา MTS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสิริธร มธ. วิชา MTS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ chutatip@tu.ac.th แก่ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสิริธร มธ. วิชา MTS 392 วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องนิเทศการศึกษา หอสมุดป๋วย อึ๊ง ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2 เอกสารประกอบการอบรม  เอกสารใน Server ftp: //203.131.208.125 ไปที่ My Computer  แบบประเมินการจัดกิจกรรม

3 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ http://www.library.tu.ac.thhttp://www.library.tu.ac.th

4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์ o One search o EBSCO Discovery Service (EDS) o Business Source Complete o Emerald o ScienceDirect

5 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) http://search.proquest.com/pqdtglobal http://search.proquest.com/pqdtglobal /dissertations วิทยานิพนธ์ มธ. (TU E-theses) ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/ search/collection/thesis

6 การใช้โปรแกรม EndnoteX7

7 EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทาง บรรณานุกรมที่ได้มาจากการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง การสืบค้น และถ่ายโอน (Import) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ฐานข้อมูลของ ห้องสมุด (Library OPAC) และ PDF Files ฯลฯ EndNote สามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ตาราง กราฟ เอกสารฉบับเต็ม และบรรณานุกรม ไว้ในลักษณะฐานข้อมูล ห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) โดยสามารถนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมใน วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ผลิตโดยบริษัท Thomson Reuters โปรแกรม EndNote

8 Set Proxy  สมาชิกห้องสมุดที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก นอกเครือข่าย มธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ของสำนักหอสมุดได้ โดยใช้ Account Modem ของ มธ. ซึ่งออกให้โดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการ พัฒนา สำหรับใช้ Proxy Server ได้ทันที Address : proxy.library.tu.ac.th Port : 8080

9 เทคนิคการสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์

10 Connectors: AND, OR, NOT  หรือเรียกอีกอย่างว่า “ตรรกบูลีน”  and ผลการสืบค้นต้องพบทั้งสองคำในเอกสารเดียวกัน Social welfare and Thailand  or ผลการสืบค้นพบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดทุกคำในเอกสาร เดียวกัน gender or sex  not ผลการสืบค้นจะไม่ปรากฏคำค้นที่อยู่หลัง not ในเอกสาร เดียวกัน illegal immigration not Laos

11 Truncation : การลดคำทางไวยากรณ์  เครื่องหมาย * ใช้ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป วางไว้ใน ตำแหน่งอักษรท้ายสุดของคำ ตัวอย่าง manage* ผลการสืบค้นจะพบ manage, manages, manager, management เป็นต้น Note เครื่องหมาย Truncation ในแต่ละฐานข้อมูลอาจใช้ไม่เหมือนกัน สามารถ ตรวจสอบได้จากเมนู Help ที่อยู่บนหน้าโฮมเพจของแต่ละฐานข้อมูล

12 Phrase searching  Double quotation mark : “……………….” สำหรับค้นหากลุ่มคำและให้ผลการสืบค้นเรียง ตามลำดับคำค้นที่พิมพ์ เช่น “Social welfare” “Social networks” “Social networking sites”

13 Field searching - All Fieldsสืบค้นจากทุกเขตข้อมูล - Titleสืบค้นจากชื่อเรื่อง - Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง - Source/Journalสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ - Subjectสืบค้นจากหัวเรื่อง - Abstractสืบค้นจากสาระสังเขป - Full Textสืบค้นจากเอกสารฉบับเต็ม

14 Limiting your results  Full Text  Peer-reviewed  Year  Content type : Journal, Book, Thesis  Topic


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และ การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสิริธร มธ. วิชา MTS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google