งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม ผู้ผลิต คนกลาง ลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม ผู้ผลิต คนกลาง ลูกค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม ผู้ผลิต คนกลาง ลูกค้า

3 ช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม คนกลางผู้บริโภค ผู้ใช้ทาง อุตสาหกรร ม คนกลาง ผู้ผลิต ช่องทางการจัด จำหน่ายสินค้าบริโภค

4 ช่อง ทางตรง ผู้ผ ลิต ผู้ค้า ปลีก ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ผู้บริโ ภค ตัวแ ทน ช่องทาง 2 ระดับ ผู้ค้า ส่ง ผู้ค้า ปลีก ตัวแ ทน ผู้ค้า ปลีก ช่องทาง 3 ระดับ ผู้ค้า ส่ง ผู้ค้า ปลีก ผู้ค้า อิสระ ผู้ค้า ส่ง ผู้ค้า ปลีก ตัวแ ทน ช่อง ทางอ้อม

5 ผู้ผลิ ต ผู้จัด จำหน่าย สินค้า อุตสาหกรร ม ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ผู้ใช้ ทาง อุต สาห - กรร ม ช่องทาง 2 ระดับ ตัวแทน ผู้ผลิต ช่อง ทางอ้อม ผู้จัด จำหน่าย สินค้า อุตสาหกรร ม ตัวแทน ผู้ผลิต ช่อง ทางตรง

6 คนกลางทางการตลาด ( Marketing Intermediaries ) เป็นธุรกิจอิสระที่ช่วย ผู้ผลิตและผู้ซื้อเจรจาต่อรองและกระจาย สินค้า 1. ประเภทของคนกลางทาง การตลาด แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 2.1. คนกลางซื้อขายสินค้า 2.2. ตัวแทนอำนวยความสะดวก

7 2.1 คนกลางช่วยทำให้การติดต่อใน ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 2.2 คนกลางช่วยจำแนกแยกแยะ ผลิตภัณฑ์ 2.3 คนกลางช่วยให้การดำเนินงานทาง การตลาดเป็นไปอย่างปกติ 2.4 คนกลางช่วยเสาะหา

8 การจัดจำหน่าย โดยตรง M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 ก. จำนวนครั้งการติดต่อ M x C = 4 x 5 = 20 จะเห็นได้ว่า การติดต่อในช่องทางการตลาด โดยไม่ผ่านคนกลาง จะมี จำนวนครั้งการติดต่อถึง 20 ครั้ง

9 การจัดจำหน่ายโดย ผ่านคนกลาง 1 ราย I1I1 M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 I1I1 I2I2 M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 การจัดจำหน่ายโดย ผ่านคนกลาง 2 ราย จำนวนครั้งการติดต่อ I (M+C) = 1 (4+5) = 9 จำนวนครั้งการติดต่อ I (M+C) = 2 (4+5) = 18

10 การจัดจำหน่าย โดยตรง M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 ก. จำนวนครั้งการติดต่อ M x C = 4 x 5 = 20 การจัดจำหน่ายโดย ผ่านคนกลาง 1 ราย I1I1 M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 I1I1 I2I2 M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 การจัดจำหน่ายโดย ผ่านคนกลาง 2 ราย จากตารางเปรียบเทียบการจัดจำหน่าย โดยใช้คนกลางและไม่ใช้คนกลาง จะเห็นได้ว่า เมื่อมีคนกลางเข้ามาช่วยจัดจำหน่าย จะช่วยลดการติดต่อระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า ซึ่งการลดลงของจำนวนครั้งในการติดต่อ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับลูกค้าด้วย ???

11 3. การกำหนดจำนวนคนกลางใน ช่องทางการจัดจำหน่าย 3.1 ช่องทางการจัด จำหน่ายแบบหนาแน่น 3.2 ช่องทางการจัด จำหน่ายแบบเลือกสรร 3.3 ช่องทางการจัด จำหน่ายแบบผูกขาด 3. การกำหนดจำนวนคนกลางใน ช่องทางการจัดจำหน่าย 3.1 ช่องทางการจัด จำหน่ายแบบหนาแน่น 3.2 ช่องทางการจัด จำหน่ายแบบเลือกสรร 3.3 ช่องทางการจัด จำหน่ายแบบผูกขาด

12

13 - นาฬิกาโรเล็กซ์ - น้ำหอมกุชชี่ - จักรเย็บผ้าจูกิ เจาะจงซื้อ จัดจำหน่าย แบบผูกขาด หนึ่งร้าน สูงที่สุด ตลาดเฉพาะ กลุ่ม ขั้นแนะนำ / ถดถอย - โทรทัศน์พานา โซนิค - ปากกาปาร์คเกอร์ - เสื้อเชิ้ตแอร์โรว์ - ผงซักฟอกบรีส - น้ำอัดลมโค้ก เป๊ปซี่ - ขนมปังฟาร์ม เฮ้าส์ ตัวอย่ าง จัดจำหน่าย แบบหนาแน่น จัดจำหน่าย แบบเลือกสรร แบบกำหนด จำนวน ผู้ค้าคน กลาง มากที่สุดบางร้าน จำนวน ร้าน สะดวกซื้อเลือกซื้อ / เจาะจงซื้อ ประเภท สินค้า ต่ำสูงกว่า ระดับ ราคา / คุณภา พ ตลาด มวลชน ตลาดเฉพาะ กลุ่ม ลักษณะ ตลาด เป้าหมาย ขั้น เจริญเติบโต / อิ่มตัว ขั้นแนะนำ / เจริญเติบโต วงจร ชีวิต ผลิตภั ณฑ์

14


ดาวน์โหลด ppt 1. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม ผู้ผลิต คนกลาง ลูกค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google