งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 2 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย และคนกลางทางการตลาด

2 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางตรง ช่องทางอ้อม ผู้ผลิต คนกลาง ลูกค้า

3 ระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม คนกลาง ผู้บริโภค ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ผู้ผลิต ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค

4 โครงสร้างและระดับของ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค
ช่องทางตรง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ผู้บริโภค ตัวแทน ช่องทาง 2 ระดับ ผู้ค้าส่ง ช่องทาง 3 ระดับ ผู้ค้าอิสระ ช่องทางอ้อม โครงสร้างและระดับของ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบริโภค

5 โครงสร้างและระดับของ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า อุตสาหกรรม ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ผู้ใช้ทาง อุตสาห- กรรม ช่องทาง 2 ระดับ ตัวแทนผู้ผลิต ช่องทางอ้อม ช่องทางตรง โครงสร้างและระดับของ ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

6 คนกลางทางการตลาด คนกลางทางการตลาด ( Marketing Intermediaries ) เป็นธุรกิจอิสระที่ช่วยผู้ผลิตและผู้ซื้อเจรจาต่อรองและกระจายสินค้า 1. ประเภทของคนกลางทางการตลาด แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 2.1. คนกลางซื้อขายสินค้า 2.2. ตัวแทนอำนวยความสะดวก

7 2.บทบาทและความสำคัญ ของคนกลางทางการตลาด
2.1 คนกลางช่วยทำให้การติดต่อในช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 คนกลางช่วยจำแนกแยกแยะผลิตภัณฑ์ 2.3 คนกลางช่วยให้การดำเนินงานทางการตลาดเป็นไปอย่างปกติ 2.4 คนกลางช่วยเสาะหา

8 ก. จำนวนครั้งการติดต่อ M x C = 4 x 5 = 20
การจัดจำหน่ายโดยตรง M 1 M 2 M 3 M 4 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 ก. จำนวนครั้งการติดต่อ M x C = 4 x 5 = 20 จะเห็นได้ว่า การติดต่อในช่องทางการตลาด โดยไม่ผ่านคนกลาง จะมี จำนวนครั้งการติดต่อถึง 20 ครั้ง

9 การจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลาง 1 ราย การจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลาง 2 ราย
I 1 M1 M2 M3 M4 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 I 2 การจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลาง 2 ราย จำนวนครั้งการติดต่อ I (M+C) = 1 (4+5) = 9 จำนวนครั้งการติดต่อ I (M+C) = 2 (4+5) = 18

10 ??? จากตารางเปรียบเทียบการจัดจำหน่าย โดยใช้คนกลางและไม่ใช้คนกลาง
การจัดจำหน่ายโดยตรง M 1 M 2 M 3 M 4 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 ก. จำนวนครั้งการติดต่อ M x C = 4 x 5 = 20 การจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลาง 1 ราย I 1 M1 M2 M3 M4 I 2 การจัดจำหน่ายโดยผ่านคนกลาง 2 ราย จากตารางเปรียบเทียบการจัดจำหน่าย โดยใช้คนกลางและไม่ใช้คนกลาง จะเห็นได้ว่า เมื่อมีคนกลางเข้ามาช่วยจัดจำหน่าย จะช่วยลดการติดต่อระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า ซึ่งการลดลงของจำนวนครั้งในการติดต่อ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับลูกค้าด้วย ???

11 3. การกำหนดจำนวนคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย
3.1 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบหนาแน่น 3.2 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรร 3.3 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบผูกขาด 3.1 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบหนาแน่น 3.2 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเลือกสรร 3.3 ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบผูกขาด

12 การกำหนดจำนวนผู้ค้าคนกลาง ในช่องทางการจัดจำหน่าย

13 จัดจำหน่ายแบบหนาแน่น จัดจำหน่ายแบบเลือกสรร เลือกซื้อ/เจาะจงซื้อ
-นาฬิกาโรเล็กซ์ -น้ำหอมกุชชี่ -จักรเย็บผ้าจูกิ เจาะจงซื้อ จัดจำหน่ายแบบผูกขาด หนึ่งร้าน สูงที่สุด ตลาดเฉพาะกลุ่ม ขั้นแนะนำ/ ถดถอย -โทรทัศน์พานาโซนิค -ปากกาปาร์คเกอร์ -เสื้อเชิ้ตแอร์โรว์ -ผงซักฟอกบรีส -น้ำอัดลมโค้ก เป๊ปซี่ -ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ตัวอย่าง จัดจำหน่ายแบบหนาแน่น จัดจำหน่ายแบบเลือกสรร แบบกำหนดจำนวน ผู้ค้าคนกลาง มากที่สุด บางร้าน จำนวนร้าน สะดวกซื้อ เลือกซื้อ/เจาะจงซื้อ ประเภทสินค้า ต่ำ สูงกว่า ระดับราคา/คุณภาพ ตลาดมวลชน ลักษณะตลาดเป้าหมาย ขั้นเจริญเติบโต/ อิ่มตัว เจริญเติบโต วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

14 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google