งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ หนึ่งในยุทธศาสตร์ สำคัญในงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ หนึ่งในยุทธศาสตร์ สำคัญในงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ หนึ่งในยุทธศาสตร์ สำคัญในงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย

2 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญกรม อนามัย การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัย เรียนและวัยรุ่น การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมือง น่าอยู่ การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ

3 สถิติข้อมูลร้องเรียนมลพิษ แยกตาม ประเภทมลพิษ ปี 2550

4 แยก ตามประเภทมลพิษ กราฟข้อมูลร้องเรียนมลพิษ แยก ตามประเภทมลพิษ ปี 2550

5 สถิติร้อยละประเภทมลพิษที่มีการ ร้องเรียนปี 2550 1. เสียงดัง / เสียง รบกวน 39 % 2. กลิ่นเหม็น 29 % 3. ฝุ่นละอองเขม่า ควัน 10 % 4. น้ำเสีย 5 % 5. กากของเสีย 3 % 6. อื่นๆ 18 %

6 ทรัพยากรธ รรมชาติ สุขภาพ กาย จิต สังคม บ้าน + คน ขยะมีพิษ น้ำเสีย สิ่ง ปฏิกูล สารเคมี ก๊าซพิษ ฝุ่น สาร กัมมันตภาพ เสียง แสง การ สั่นสะเทือน ผลกระทบต่อ คน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชา ติ

7 แก็สพิษ ฝุ่น เสียง แสง ความร้อน สั่นสะเทิอน น้ำเสีย ขยะ ปฏิกูล เชื้อโรค อาชีวอ นามัย แสง เสียง กลิ่น ฝุ่น ความ สั่นสะเทือน สารกัมต ภาพรังสี ก๊าซพิษ น้ำเสีย ขยะมี พิษ EIA + HIA กิจการ ขนาด ใหญ่ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ สุขภาพ กาย จิต สังคม

8 แสง เสียง กลิ่น ฝุ่น ความ สั่นสะเทือน สาร กัมมันตภาพ รังสี ก๊าซพิษ น้ำเสีย ขยะมี พิษ สุขภาพ กาย จิต สังคม พรบ. สธ + HIA กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ 133 ประเภท เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ พรบ. การ สาธารณสุข

9 ส่งเสริมคนไทย สุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ หนึ่งในยุทธศาสตร์ สำคัญในงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google