งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายอาญาและการ ป้องกันอาชญากรรม วิวัฒนาการของนโยบาย การป้องกันสังคมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายอาญาและการ ป้องกันอาชญากรรม วิวัฒนาการของนโยบาย การป้องกันสังคมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายอาญาและการ ป้องกันอาชญากรรม วิวัฒนาการของนโยบาย การป้องกันสังคมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2 แนวความคิดจากผลงานของ Marc Ancel  การป้องกันสังคมจำเป็นจะต้องศึกษา วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่จำเป็น อาจต้องปฏิรูประบบงานและเปลี่ยนแปลง ค่านิยม  การนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ( สห วิทยาการ ) และวิธีการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ การวิเคราะห์ การ ประเมินผล การปรับปรุงสถาบันที่ทำหน้าที่ ป้องกันอาชญากรรมให้ทันสมัย ให้ทันการ เปลี่ยนแปลงของสังคม

3 แนวความคิดจากผลงานของ Marc Ancel  การป้องกันสังคมมิใช่การแก้แค้นทดแทนหรือ การลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรุนแรง แต่ ควรจะใช้วิธีการป้องกันการกระทำความผิด และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ในบริบท ของการจัดระเบียบทางสังคม การแสวงหาและ การส่งเสริมการนำกฎหมายอาญามาใช้อย่างมี มนุษยธรรม การนำวิธีการอื่นมาปรับใช้แทน เช่นวิธีการตามกฎหมายแพ่ง กฎหมาย ปกครอง การให้การศึกษา การสาธารณสุข การสวัสดิการสังคม หรือระบบการช่วยเหลือ สังคม และแนวทางสังคมกฎหมายในการ แก้ปัญหาอาชญากรรม

4 แนวความคิดจากผลงานของ Marc Ancel  การป้องกันสังคมจำเป็นจะต้องใช้วิธีการ ลงโทษ และนโยบายทัณฑวิทยาบน พื้นฐานของการเคารพความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองปัจเจกชนและการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน  การใช้ความพยายามปฏิรูปและสร้างสรรค์ ระบบงานป้องกันอาชญากรรมและแก้ไข ผู้กระทำความผิดเป็นสิ่งที่ควรกระทำใน แนวทางสากล โดยการศึกษาเปรียบเทียบ ความร่วมมือกับต่างประเทศระหว่างนัก กฎหมาย อาชญาวิทยา สังคมวิทยา

5 ข้อเสนอของ Albert J. Reiss, Jr.  การป้องกันสังคมเป็นวิวัฒนาการทาง แนวความคิด  กระบวนการที่ทำให้ใช้กฎหมาย น้อยลง (De- Jurisdicization)

6 ข้อเสนอของ Reiss ต่อ  สถานะของเหยื่ออาชญากรรม  มีนัยสำคัญทางด้านการกำหนด นโยบายทางอาญา  การป้องกันบุคคลมิให้ตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรม (Preventing Victimization)  การป้องกันมิให้บุคคลหรือองค์กรไป ทำร้ายผู้อื่น (Preventing Person or Organization from Harming Others)

7 วัตถุประสงค์ของกระบวนการ ยุติธรรม ( ป้องกันสังคม )  ลงโทษผู้กระทำความผิด หรือจำกัด การกระทำความผิดเพื่อมิให้ผู้นั้นทำ ร้ายผู้อื่นได้อีกต่อไป (Specific Deterrence)  ยับยั้ง ข่มขู่หรือทำให้หวาดกลัวที่จะ กระทำความผิด (General Deterrence)

8 การป้องกันมิให้เกิดเหยื่อ  การควบคุมอาชญากรรมมิให้เกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้น น้อยที่สุด หรือทำให้ผู้กระทำความผิดมิให้ กระทำความผิดต่อไป  เป้าหมายของการป้องกันการกระทำความผิด ของเด็กและเยาวชน และการป้องกันสังคมยุค ใหม่ได้แก่การเปลี่ยนแปลงผู้กระทำความผิด โดยเน้นการแก้ไขฟื้นฟู (Treatment) ได้แก่การ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ – การศึกษา - การเปลี่ยนแปลพฤติกรรม - การแก้ไขทาง ร่างกายและจิตใจ เป็นต้น  อันเป็นเป็นหมายแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้กระทำ ความผิดเพื่อมิให้เกิดเหยื่ออาชญากรรม มากกว่าการป้องกันการตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรม

9 การป้องกันการตกเป็นเหยื่อ  การลดโอกาสในการประกอบอาชญากรรม โดย ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การปฏิบัติต่ออาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง แสวงหา วิธีป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือ สร้างความบาดเจ็บให้แก่สุขภาพอนามัยของ ประชาชน ( โดยไม่คำนึงถึงการวินิจฉัยทางด้าน ศีลธรรมหรือความประพฤตินั้น  ในขณะที่พื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาอาศัยการวินิจฉัยทางด้าน ศีลธรรมอันดีหรือพฤติกรรมของบุคคล ว่า การกระทำนั้นเป็นความผิดหรือไม่เป็น ความผิด ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

10 แนวทางสาธารณสุข (Public Health)  การป้องกันปฐมภูมิ (Primary) การป้องกัน ก่อนการเกิดเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการ บาดเจ็บหรืออันตราย  การป้องกันทุติยภูมิ (Secondary) การ ป้องกันอันตรายในรูปแบบอื่น ๆ มิให้ เกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุ หรือการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยับยั้ง หรือป้องกัน ภัยพิบัติ  การป้องกันตติยภูมิ (Tertiary) การเยียวยา ผลเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt นโยบายอาญาและการ ป้องกันอาชญากรรม วิวัฒนาการของนโยบาย การป้องกันสังคมและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google