งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Array 1. Array คือ 2 ตัวแปรชุด ( Arrays ) คือ กลุมของขอมูลที่มีชนิด ของขอมูลเหมือนกัน จึงทําการจัดกลุมไวดวยกัน แลวอางถึงดวยกลุมของขอมูลนั้นดวยชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Array 1. Array คือ 2 ตัวแปรชุด ( Arrays ) คือ กลุมของขอมูลที่มีชนิด ของขอมูลเหมือนกัน จึงทําการจัดกลุมไวดวยกัน แลวอางถึงดวยกลุมของขอมูลนั้นดวยชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Array 1

2 Array คือ 2 ตัวแปรชุด ( Arrays ) คือ กลุมของขอมูลที่มีชนิด ของขอมูลเหมือนกัน จึงทําการจัดกลุมไวดวยกัน แลวอางถึงดวยกลุมของขอมูลนั้นดวยชื่อ เดียว และอางถึงสมาชิกแตละตัวในกลุมของตัว แปรชุดนั้นดวยหมายเลข

3 3 a 1234567890

4 การประกาศตัวแปร Array Dim a(10) As Integer a 1234567890 Dim ชื่อตัวแปร ( จำนวน ) As ชนิดตัวแปร

5 5 การอางถึงสมาชิกของตัวแปรชุดจะใชระบบดัชนี (index) โดยผานเครื่องหมาย ( ) เชน อางถึงสมาชิกตํา แหนงแรก ใช้ a(0) เปนตน เช่น a(0)=5 A(6)=89 5 a 1234567890 89 a 1234567890

6 6 การอางถึงสมาชิกของตัวแปรชุดจะใชระบบดัชนี (index) โดยผานเครื่องหมาย ( ) เชน อางถึงสมาชิกตํา แหนงแรก ใช้ a(0) เปนตน เช่น a(0)=5 a(5)=444 5 444 a 1234567890

7 1055 ar 12340

8 Array หลายมิติ 8

9 9 ตัวแปรชุด 2 มิติจะมองขอมูลในลักษณะแถวและคอลัมน  แถวของขอมูลในที่นี้ จะเปนคะแนนที่นักศึกษาแตละคนไดรับ สวน คอลัมนจะเปนคะแนนสอบแตละครั้งของนักศึกษา เพราะฉะนั้นเมื่อเราอางถึงจุดใดจุดหนึ่งใน ตัวแปรชุด 2 มิติ ก็จะเปนคะแนนที่นักศึกษาแตละคนได รับในการสอบครั้งที่ระบุ เป็นต้น

10 การประกาศตัวแปร Array 2 มิติ Dim A(2,10) As String A (0,..) 1234567890 Dim ชื่อตัวแปร ( จำนวนแถว, จำนวนคอลัมน์ ) As ชนิดตัวแปร A (1,..)

11 การอางถึงสมาชิกของตัวแปรชุดจะใชระบบดัชนี (index) โดยผานเครื่องหมาย ( ) เชน อางถึงสมาชิกตํา แหนงแรก ใช้ a(0,0) เปนตน เช่น A(0,0)=5; A(1,8)=78; 5 A(0,0) 1234567890 A(1,..) 78 1234567890 A(0,..) A(1,..)

12 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt Array 1. Array คือ 2 ตัวแปรชุด ( Arrays ) คือ กลุมของขอมูลที่มีชนิด ของขอมูลเหมือนกัน จึงทําการจัดกลุมไวดวยกัน แลวอางถึงดวยกลุมของขอมูลนั้นดวยชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google